Stand van zaken geluidswering A1. Tracébesluit vanaf 27 juni bekend.

Dat de A1 geluidsoverlast veroorzaakt is duidelijk. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wanneer de geluidswerende maatregelen komen. De afgelopen maanden werd vanuit de BVB ‘achter de schermen’ hard gewerkt om te zorgen dat er geluidsreducerende maatregelen langs de A1 worden gerealiseerd wanneer RWS toch aan de verbreding werkt. En deze week werd bekend dat Rijkswaterstaat het Tracebesluit op 27 juni publiceert.

Er zijn veel pittige discussies gevoerd met allerlei partijen. Waar mogelijk wilden we eerst de feiten op tafel. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de keuzes en beslissingen op de juiste gronden worden genomen. Zo zijn de effecten van de maatregelen berekend en daaruit blijkt dat de door de BvB voorgestelde oplossing tot 10 dB aan geluidsoverlast kan reduceren!

Een belangrijk gegeven, want als het resultaat veel minder zou zijn, moeten we verder zoeken naar een betere oplossing.

Maar ook woongenot, welzijn, een aantrekkelijke omgeving om te recreëren voor bewoners en toeristen zijn van belang. En vergeet vooral onze gezondheid niet. Uit steeds meer studies blijkt dat vooral ook het constant aanwezig zijn van lawaai zeer slecht is voor onze gezondheid.

Allereerst is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de voorstellen van de BVB best wel goed zijn. In 2016 kreeg het initiatief al de Gouden Decibel, een erkenning van de deskundigen. Inmiddels is er in opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorgestelde geluidswal met daarop diffractoren voor een flinke vermindering van geluid zorgt.
Vervolgens is ook een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Ook hieruit blijkt dat het voorstel van de BVB zeer goede resultaten geeft, goed inpasbaar is in onze landelijke omgeving en voor de inwoners en omwonenden het beste resultaat.
Driemaal een goede score, wat wil je nog meer? Chapeau voor de (technische) inbreng van de werkgroep A1 van de BVB!

Da’s mooi, realiseren dus?
Daarvoor moet nog het nodige water door de Schipbeek. Bij het haalbaarheidsonderzoek is o.a. gekeken hoe de geluidsmaatregelen zijn in te passen. Is er genoeg ruimte, past het in de omgeving, hoe kunnen we bestaande begroeiing zoveel mogelijk behouden?

Er zijn schetsen gemaakt hoe dat er uit kan zien.  Daarin zijn verschillende varianten getekend. Met die schetsen willen we in overleg met de omwonenden.

Een ander, niet onbelangrijk onderdeel is geld. Provincie Overijssel en de gemeente hebben ieder 1,2 miljoen toegezegd. Daarmee zijn er we nog niet, maar het in een belangrijk begin. We willen graag een zo groot mogelijk gebied beschermen.
Belangrijk is ook dat zowel gemeente als provincie inmiddels onderkennen dat er maatregelen nodig zijn.

Rijkswaterstaat

Naast het bovengenoemde traject zijn we ook in gesprek met Rijkswaterstaat (RWS). Allereerst willen we graag een bijdrage van RWS. RWS heeft al aangegeven de gronden langs de A1 die in haar bezit zijn, beschikbaar te willen stellen voor de geluidsmaatregelen.

We willen graag meer. Tot vorig jaar gaf RWS aan dat er geen wettelijke maatregelen nodig waren en dat zij daarmee ook geen budget ter beschikking had.

Sinds begin dit jaar werd duidelijk dat Rijkswaterstaat wél maatregelen moet nemen tegen geluidsoverlast. In eerste instantie was gerekend met verouderde gegevens. Daarmee is bevestigd wat de BVB al steeds aangaf: de geluidsoverlast van de A1 gaat met de verbreding fors toenemen.
Meer ruimte, meer auto’s , er kan gedurende langere tijd 130 kilometer per uur worden gereden; al met al een toename van geluid. En het RIVM meet al jaren een overschrijding van het geluidsniveau. Behalve geluid betekent het ook een toename van schadelijke stoffen via uitlaatgassen en rubberdeeltjes.

De maatregelen van Rijkswaterstaat zijn echter onvoldoende. We weten ongeveer wat deze maatregelen inhouden. Door de onderzoeken die zijn uitgevoerd, hebben we al een goed idee daarvan gekregen. De oplossingen van Rijkswaterstaat moeten ervoor zorgen dat de overlast niet meer toeneemt dan toegestaan. Terwijl wij nu juist willen dat de geluidsoverlast afneemt!
De stukjes geluidsscherm die Rijkswaterstaat voorstelt, lossen dus weinig op voor Bathmen.
Daarbij is het mogelijk dat hun oplossing het geluid onvoldoende absorbeert of zelfs weerkaatst!
Voor alle duidelijkheid: pas 27 juni weten we zeker wat Rijkswaterstaat voorstelt.

Vanuit de BVB hebben we aan Rijkswaterstaat gevraagd om het geld dat hun maatregel zou kosten te besteden aan ons plan. De gemeente en de provincie ondersteunen dat verzoek. Daarmee komt er al snel 1 tot 1,5 miljoen beschikbaar en is er in totaal 3,4 tot 3,9 miljoen euro beschikbaar. Dat schiet op!

Ten tijde van dit schrijven is nog niet duidelijk of Rijkswaterstaat dit wil. Wel wil men dit onderzoeken.

27 juni bekendmaking Tracébesluit

Komende woensdag wordt het Tracébesluit gepubliceerd. Daarin staat het definitieve ontwerp van de verbreding van de A1. Ook staat er de reactie op de ingediende zienswijzen in. Reken erop dat dit een heel pakket aan documenten is, rust goed uit, want alles door worstelen vergt nogal wat: onduidelijke taal, veel details, veel verwijzingen etc.
Rijkswaterstaat zal informatiebijeenkomsten organiseren. Voor zover wij nu weten op 9 juli in Colmschate en 5 juli Twello.

Als u bij het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend, mag u, als u daar aanleiding voor ziet, een beroep indienen bij de Raad van State. Dat moet wel tijdig gebeuren. Let goed op de data die bij de publicatie worden aangegeven.
Let wel: de geluidswerende maatregelen zoals de BVB die wil, staan niet in het Tracébesluit. We hadden graag gezien dat dat ook allemaal duidelijk zou zijn.

De werkgroep A1 gaat met hulp van deskundigen de documenten doornemen om zo goed mogelijk te onderzoeken of Rijkswaterstaat doet wat moet en of alles voldoet aan de eisen. Als u vragen heeft kunt u die mailen naar bvb@concepts.nl.

Afhankelijk van wat er in het Tracébesluit staat en de vragen die we ontvangen besluiten we hoe we u verder informeren. Volg in ieder geval voor meer informatie onze website (bvbbathmen.nl) en de Bathmense Krant. En natuurlijk ontvangen onze leden informatie via de mail. Nog niet lid van de BVB? Meld u dan snel aan via info@bvbbathmen.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart zijn er in en nabij Bathmen twee grote verkiezingsdebatten.
De Belangenvereniging Bathmen is deelnemer aan beide debatten.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.
Uiteindelijk maakt u zelf uit waar uw stem naar toe gaat. Informatie kan u helpen deze keuze te bepalen.
Tot 5 maart in Café Braakhekke, of 13 maart bij De Koerkamp in Lettele
Hieronder leest u de persberichten:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Projectteam Dorpsagenda organiseert op 5 maart een politieke avond in Het Café Braakhekke over een vitaal en leefbaar Bathmen.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert het Projectteam Dorpsagenda op maandagavond 5 maart een politieke avond in het Café Braakhekke . De avond zal plaatsvinden op maandag 5 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het Café ( Braakhekke) Schoolstraat 8 in Bathmen
Jan Medendorp van TV-oost leidt deze avond.
Het projectteam Dorpsagenda gaat verder met het creëren van draagvlak voor de verschillende thema`s van de Dorpsagenda. Draagvlak is er niet alleen nodig in het dorp zelf, maar uiteindelijk ook van de politieke partijen die de nieuwe gemeenteraad gaan vormen.
Hoe zat het ook alweer?
De Dorpsagenda is een lijst van thema’s waaraan ons dorp wil werken of al aan werkt om Bathmen vitaal en leefbaar te houden voor nu en in de toekomst. De gemeente Deventer stimuleert, begeleidt en stelt later eventueel middelen beschikbaar, maar neemt zelf geen initiatieven…… Dat moeten wij Battummers zelf doen.
Henk Nikkels: “Het is belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over wat het betekent als je zegt dat Bathmen leefbaar en vitaal moet blijven. Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze de leefbaarheid en de vitaliteit van de dorpen zeer belangrijk vinden, maar uit zich dat straks ook in steun voor onze thema’s? Of ligt de focus van de partijen toch vooral op de Stad Deventer? “
Op 5 maart gaat Bathmen ‘in gesprek’ met de verschillende politieke partijen. Een uitgelezen mogelijkheid voor de partijen om stemmen naar zich toe te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jan Medendorp , bekend van TV oost, zal op geheel eigen wijze deze politieke avond leiden.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PERSBERICHT  L T O SALLAND

Groot verkiezingsdebat voor Deventer buitengebied

 Wanneer: 13 maart 2018
Waar: Café Restaurant De Koerkamp te Lettele
Tijd: 20.00 -22.00 uur
Thema: ‘Samen leven in het buitengebied van Deventer’.

LTO Salland houdt een groot verkiezingsdebat voor het Deventer buitengebied. Dit doet de lokale agrarische belangenorganisatie samen met de diverse dorpsbelangen. Het debat is dinsdagavond 13 maart in De Koerkamp in Lettele.

“Boeren en burgers leven, werken en wonen naast elkaar in het buitengebied. Samen zorgen zij ervoor dat het platteland leefbaar is en dat er voedsel wordt geproduceerd”, zegt Rudie Haarman, bestuurslid bij LTO Salland. “Door dit debat te organiseren willen we de belangen van het buitengebied onder de aandacht brengen bij onze lokale politici en hun standpunten vernemen. Wat gaan zij doen om onze idealen en doelen te bereiken?”

Samen leven, samen sterk
Thema van het verkiezingsdebat is ‘Samen leven in het buitengebied van Deventer’.
“Wij hebben alle belangenorganisaties benaderd omdat we allemaal belangen hebben in het buitengebied en samen staan we sterker”, aldus Haarman. “We organiseren dit debat samen met Plaatselijk Belang Okkenbroek, Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen, Plaatselijk Belang Averlo-Frieswijk, Belangenvereniging Bathmen (BVB) en de Agrarische Jongeren (AJK)”.

De organisatie hoopt veel inwoners van het buitengebied te mogen verwelkomen. Naast de leden van de belangenverenigingen zijn ook de andere kiesgerechtigden van harte welkom. Het debat begint om 20.00 uur.

Wonen

Woonvisie gemeente Deventer 2108: Meer dan geWOON

BVB heeft geparticipeerd in de Woonvisie  van de gemeente Deventer. Vanuit Bathmen, maar ook omliggende dorpen, is aangegeven dat de gemeente oog moet hebben voor het wonen in dorpen.

De regels die voor wonen-in-de-stad gelden kunnen niet zo maar toegepast worden voor wonen-in-de-dorpen.

Zie voor het volledige document:     www.deventer.nl/wonen/documenten-wonen/02-2017-001975-woonvisie-2018

Uitbreiding Bathmense Enk

De tweede bijeenkomst in Braakhekke was overvol met belangstellenden. Ook vanuit de BVB volgen wij deze ontwikkelingen.

Wij hebben vragen gesteld aan de wethouder en ook antwoord gekregen

In het plan is een  indeling gemaakt van verschillende type woningen. Is in dit voorstel ook gekeken naar het onderzoek voor woningbehoefte zoals een aantal jaren geleden uitgevoerd in Bathmen. Met name of er voldoende starterswoningen zijn en of er voldoende twee onder 1 kap gebouwd worden. Antwoord: De nota van uitgangspunten wordt opgesteld voor het plan dat naar verwachting in januari 2018 voorgelegd wordt aan het college van B&W ter vaststelling.
Bij de woningtypeverdeling is gebruik gemaakt van het Woonbehoefteonderzoek van 2014, geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de woningmarktanalyse 2017 (nov 2017).

Op welke manier wordt er invulling gegeven aan de opmerkingen over het toewijzingsbeleid. We willen daar graag over meedenken en zijn ook wel benieuwd wat er wettelijk mag. Ook vinden we het daarin van belang dat er iets op postcode wordt gedaan en niet alleen op gemeente niveau. Antwoord: Dit verzoek is bekend bij de ontwikkelaars en bij de gemeente.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan? Dus hoeveel woningen worden er uiteindelijk door de woningbouwvereniging in gebruik genomen. Antwoord: Dit is nog niet precies bepaald  en afhankelijk van de definitieve verdeling van woningtypes.

wanneer er meer nieuws is brengen we jullie op de hoogte

update verbreding A1

Hierover heeft u het nodige kunnen lezen in de Stentor. De BVB heeft nauw contact met de gemeente over het gezamenlijke doel: realiseren van voldoende geluidsbescherming voor Bathmen.

Onlangs heeft de Tweede kamer gesproken over de geluidsoverlast van o.a. A1, hierbij de samenvatting: 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Conclusie: de Rijksoverheid houdt zich aan de wettelijke kaders. Bovenwettelijke maatregelen zullen door de vragende partijen gefinancierd moeten worden.

Lelystad Airport

Onlangs hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de beoogde uitbreiding van het vliegveld Lelystad; een uitbreiding waarmee Schiphol ontlast zou worden van aanvankelijk 10.000 en later 45.000 charter/vakantievluchten per jaar.

Deze vluchten hebben uiteraard invloed op het woongenot en het milieu in een omvangrijk gebied, hoofdzakelijk in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland waar het aankomend en vertrekkende vliegverkeer relatief laag overheen zal komen, onder meer om conflicten met het verkeer van en naar Schiphol te vermijden.

Wij hopen met onze vorige notitie enige helderheid te hebben gebracht in deze complexe discussie

Tot 2 november jl. bestond de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun standpunt of bezwaren kenbaar te maken bij de overheid; deze consultatie was niet (wettelijk) verplicht.

In totaal hebben 3.257 particulieren en organisaties hun standpunt ingebracht!

U kunt alle afzonderlijke reacties lezen op www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reacties.

Op dezelfde website kunt u overigens allerlei informatie vinden over dit onderwerp, inclusief kaarten, meetgegevens, achtergrondinfo, enz.

Naar aanleiding van deze reacties gaan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Defensie – gezamenlijk verantwoordelijk voor het luchtruim boven Nederland – beoordelen of er reden is de plannen (en vliegroutes) aan te passen. Op korte termijn wordt een standpunt van deze ministeries verwacht.

Hoewel wij daar geen hoge verwachtingen van hebben, zullen er in elk geval nog veel obstakels geruimd moeten worden om de beoogde uitbreiding van het vliegverkeer van en naar Lelystad te realiseren; ook in luchtvaartkringen (luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, enz) bestaan nog veel bezwaren.

Dat laat onverlet dat wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar mogelijk een inbreng zullen leveren in het belang van ons aller woongenot en milieu!

De ontwikkelingen en berichtgevingen gaan snel. Zoals u heeft kunnen lezen worden de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van de politiek en publieke opinie verlegd naar een gebied ten oosten van de lijn Deventer – Zutphen, vlakbij Bathmen dus.

Mede gelet op die nieuwe opties zullen wij de druk vanuit onze regio opvoeren om aantasting van ons leefmilieu zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels hebben wij contact gezocht met de wethouder van de gemeente Deventer. we kunnen u bevestigen dat wij de afgelopen maanden de ontwikkelingen met betrekking tot de geplande uitbreiding van Lelystad Airport op de voet volgen en daarover inmiddels contact hebben gezocht met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Deventer.

Hierbij zijn reactie:

Ons college is net als de BVB bezorgd over de mogelijke verplaatsing. van het wachtgebied voor inkomend vliegverkeer op Lelystad Airport. Daarom heeft ons college deze week bijgevoegde brief verstuurd aan de minister van IenW. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsmededeling, die te vinden is via de link:

https://deventer.raadsinformatie.nl/modules/8/Ontvangen%20van%20B%26W/425762

Hoewel het tot dusverre leek dat wij relatief weinig extra overlast zouden ondervinden, kan dat anders worden als de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van politiek en publieke opinie verlegd gaan worden naar gebieden dichter bij Bathmen.

Wordt vervolgd

Bathmen “expert” in zienswijzen schrijven!

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontvangt nog deze week een dikke enveloppe vanuit Bathmen op haar bureau. Het gaat om de zienswijzen van honderden Bathmenaren die vandaag op de post zijn gedaan.

Zij willen de geluidshinder van de snelweg A1, die binnenkort wordt verbreed, terugdringen. Bathmen krijgt vooralsnog in totaal 1,4 miljoen euro van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel voor geluidswerende maatregelen.

3 miljoen euro

Maar volgens de Belangenvereniging Batmen (BvB) is dat veel te weinig om de geluidshinder te beperken. Bathmen wil minstens 3 miljoen euro om de toenemende decibellen op een aanvaardbare manier tegen te houden.

Daarvoor werd het zogenoemde zienswijzecafé in het leven geroepen. Daar konden Bathmenaren hun zienswijzen opschrijven. Eerder was die aanpak succesvol  bij het tegenhouden van een spoorboog bij Bathmen.

Afwachten

“We zijn blij met 535 ingediende zienswijzen”, zegt Eelco Nikkels van de BvB. “Zeker gezien de vakantietijd waarin veel mensen weg zijn. Nu wachten we de reactie van het ministerie af.”

Eelco Nikkels (r) van de BvB overhandigt de enveloppe met 535 zienswijzen bij het postagentschap

Eelco Nikkels (r) van de BvB overhandigt de enveloppe met 535 zienswijzen bij het

postagentschap
 

Zienswijze verbreding A1

Verbreding A1: de ZIENSWIJZE periode komt er (weer) aan.

Nadat de gemeenteraad in Deventer een motie heeft aangenomen om € 700.000,– op te nemen in de gemeentelijke begroting, kon ook de provincie Overijssel niet achter blijven en heeft eenzelfde bedrag toegezegd. Inmiddels heeft de gemeente Deventer een projectleider aangesteld. Hiermee heeft het project ‘geluidbescherming A1’ een formele projectstatus en is de gemeente Deventer trekker en aanspreekpunt.

Echter met 1,4 miljoen euro zijn we er niet. Er is meer dan het dubbele nodig om Bathmen afdoende geluidbescherming te geven. De BVB is drukdoende om ook de overheid er van te overtuigen dat een toenemende economie, met veel meer verkeer over de A1, niet ten koste mag gaan van de bewoners langs A1. Landsbelang faciliteren is één, maar daarmee heeft de overheid ook de taak om haar bewoners te beschermen tegen overlast van te veel decibellen. Het RIVM meet structureel 2 dB meer geluid dan de rekenmethode van RWS !! (bron RIVM Geluidmonitor 2015)

OPROEP voor heel Bathmen

De verbreding van de A1 loopt langs een vast traject van plannen maken, vormgeven, inspraak en vaststellen tot aanbesteding en uitvoering. Een belangrijke stap in dat lange proces van formele goedkeuring is de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Ontwerp Traject Besluit (OTB) Deze worden binnenkort openbaar gemaakt en dan hebben wij, de burgers, zo ongeveer de laatste kans om inspraak te hebben. Wij verwachten de publicatie rond begin juli 2017.

Wij mogen tot 6 weken na openbaarmaking een zienswijze indienen. Daarin kunnen we onze bezwaren, aanbevelingen en opmerkingen kenbaar maken in de hoop dat daarmee nog rekening gehouden zal worden. In ieder geval om de Rijksoverheid te laten horen dat vele Battummers moe zijn van het verkeerslawaai.

De BVB wil het indienen van zienswijzen faciliteren door het organiseren van een Zienswijze Café. Dat zal zoals het er nu naar uitziet rond half augustus georganiseerd worden. Ten tijde van de MER Spoorbogen hebben we daar zeer goede ervaringen mee opgedaan. Zo resulteerde dat in ongeveer 1400 zienswijzen

Voor die zienswijzen vraagt de BVB om Uw hulp. Op diverse manieren kunt U een bijdrage leveren.

  1. Bathmen herbergt veel kennis en ervaring op velerlei gebied. Dat willen wij benutten bij het formuleren van zienswijzen. De MER/OTB betreft een veelheid aan aspecten. Geluid is een heel belangrijke, maar ook duurzaamheid, fauna, flora, veiligheid, landschapsarchitectuur, regelgeving, financiën, zijn facetten die aan de orde komen. Mocht U op enig terrein uw bijdrage willen leveren, horen wij graag van u.
  2. Ten einde veel brieven te kunnen genereren in het Zienswijze Café, is er behoefte aan laptops en printers. Mocht U dergelijke apparaten enige dagen willen uitlenen ten bate van Bathmen, dan horen wij heel graag van U.
  3. Er is behoefte aan vrijwilligers die bij het Zienswijze Café kunnen assisteren. Graag horen wij van U.

Bathmen zal zijn stem (weer) laten horen en we hopen op u te mogen rekenen.

Wilt u op welke manier dan ook meehelpen, neem dan contact op met uw Belangenvereniging via bvb@concepts.nl

Stapje voor stapje recht op het doel af.

update geluidshinder A1

Nieuwsbrief Belangenvereniging Bathmen mei 2017.

ATTENTIE voor alle Bewoners BATHMEN:

Stand van zaken verbreding A1

Eind mei begin juni verschijnt de Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is de volgende ambtelijke stap naar goedkeuring voor het project ‘verbreding A1 Oost’.

Dan, eind mei-begin juni, is de burger weer aan zet. Dan mogen we weer zienswijzen schrijven. Dat we dat goed kunnen hebben we bewezen bij de Spoorbogen, toen we 1400 brieven maakten.

Uw BVB is drukdoende om dit alles te faciliteren, zodat Bathmen weer in groten getale van zich kan laten horen. Daarbij hebben we alle inwoners van Bathmen en omstreken nodig.

Uw inzet wordt (hopelijk) uitbetaald in vermindering van decibellen. We houden u op de hoogte en informeren u hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen.

Wilt u meedenken: mail dan naar bvb@concepts.nl

Wilt u ons werk steunen (€ 5,– per jaar): meld u aan via bvb@concepts.nl

Verspreid deze nieuwsbrief gerust. Op zijn minst: praat er over!!

Tip: meet en registreer zelf het aantal decibellen rond uw woning: download een van de vele decibellen app’s.

Zie ook: www.bvbbathmen.nl

Eerste succes bereikt: er is beweging in de gemeenteraad van Deventer.

Gemeentebelang van Deventer heeft het initiatief genomen een motie in te dienen.
Tekst van de motie:

· Dat Rijk, provincie en de gemeente Deventer de BVB moeten steunen in het initiatief en samen met de BVB de pilot geluid Bathmen moeten realiseren;

· Dat Raadsleden actief collega statenleden en Kamerleden zouden moeten benaderen om medewerking te krijgen voor dit initiatief.

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

· De in het voorportaallijst (een soort verlanglijstje) opgenomen investering “Grondwal Bathmen” te prioriteren in de Voorjaarsnota;

· De naam te wijzigen in “pilot Geluidsbescherming Bathmen”;

· Overleg aan te gaan met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voor steun en aanvullende financiering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze motie is door alle 37 gemeenteraadsleden ondersteund: motie aangenomen.

Voor uw begrip: Vanuit een vorige gemeenteraad was in de ‘voorportaallijst’ reeds een geraamde investering voor een grondwal in Bathmen opgenomen met een investerings-ambitie van 700.000,- euro.

Inmiddels heeft de gemeente een projectleider benoemd en is er een subsidie-scan gemaakt.

Hoe is het ook al weer:

Tijdspad van RWS

2017 Publicatie Milieu effectrapportage (MER) en ontwerptracébesluit (OTB) A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid tot inspraak.

Vaststellen tracé-besluit A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State.

2018 – 2020 Verbreding A1 naar 2×4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2×3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen.

Wat heeft BVB gedaan:

Al véle jaren proberen we de gemeente Deventer ervan te overtuigen dat Bathmen steeds meer gebukt gaat onder het verkeerslawaai van de A1.

Wij hebben een oplossingsrichting onderzocht en beschreven. Daarom ontvingen we in 2016 de Gouden Decibel award.

Zie voor onze bijdrage voor een mogelijke oplossing:   www.A1bathmen.nl

Inmiddels zijn er dit jaar al diverse gesprekken geweest.

30 januari: gesprek met wethouder en andere gemeenteambtenaren.

4 april:   gesprek met aanwonenden van de verzorgingsplaatsen Hop/Boermark en gemeenteambtenaren, afgevaardigden van RWS en de provincie Overijssel

18 april: gesprek met raadsleden van alle fracties gemeente Deventer

28 april: kennismaking met leden van de Nederlandse Stichting Geluidhinder

3 mei: motie Gemeentebelang (en andere partijen) aangenomen.

Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel

Rijkswaterstaat houdt zich aan haar opdracht: verbreden van A1 oost. RWS doet niets wat zij wettelijk niet hoeven te doen. Dus ook geen geluidsbescherming indien het Geluidproductieplafond (een complex rekenmodel) niet overschreden wordt.

Bovenwettelijke maatregelen:

Aanpassingen die buiten de opdracht van RWS vallen, zijn bovenwettelijk en moeten worden gefinancierd door de gemeente en provincie. Daartoe heeft de provincie Overijssel een bedrag beschikbaar van 10,5 miljoen euro voor het hele Overijsselse traject.

Verzorgingsplaatsen: Een Rijkssnelweg als de A1 moet verzorgingsplaatsen hebben.

Bij meer verkeer zal het aantal verzorgingsplaatsen uitgebreid moeten worden om te voldoen aan de berekende verwachte toestroom.

Het plan is om de parkeerplaatsen Struik en Bolder uit te breiden en om daarnaast de parkeerplaatsen Hop en Boermark in te richten als sobere verzorgingsplaatsen, uitsluitend voor personenauto’s.

Het openhouden van Hop en Boermark is belangrijk in de visie van de Provincie Overijssel om de A1 in te richten als een parkway. Of te wel: de weggebruiker moet een mooie beleving van het Overijsselse landschap, tijdens dat halve uur rijden op de A1 in Overijssel!!

Het openhouden van deze verzorgingsplaatsen kost ca 1 miljoen euro.

Ook hier geldt: de weggebruiker wordt gefaciliteerd, terwijl de aanwonenden 24 uur per dag het verkeerslawaai mogen beleven.

Dt geld kan, volgens BVB, beter besteed worden aan geluidbeperkende maatregelen.

Wordt vervolgd.

Hartelijke groet,

Namens bestuur BVB

Marlies ter Horst

Secr. BVB

Eerste stap is gezet voor een geluidsmuur A1 bij Bathmen

woensdag 3 mei 2017 | 21:52 Laatst bijgewerkt: 4-5-2017 | 06:28

In de raadsvergadering in Deventer is vanavond een motie unaniem aangenomen voor het plaatsen van een geluidsbarrière bij Bathmen om geluidsoverlast van de A1 te verminderen.

De Belangen Vereniging Bathmen (BVB) en de partij Gemeentebelang waren al langer bezig met plannen voor een geluidsbarrière. Vanavond zagen zij de unanieme positieve reacties op de plannen.

Hoe is de stemming?

“Wij zijn erg blij en ook trots”, vertelt Erik Stegink van Gemeentebelang. “Met de inzet van bewoners van Bathmen hebben we het college zo ver gekregen om iets aan de geluidsoverlast te doen.”

Bestuursvoorzitter Marlies ter Horst van de BVB is nog terughoudend: “Ik ben niet euforisch, maar dit is wel een eerste stap in de goede richting. Wij vragen al vele jaren aandacht voor dit probleem en het is goed dat we nu een oplossing gaan verzinnen.” Via de website A1Bathmen.nl wordt veel informatie gegeven over het probleem en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Bathmen ligt al langer aan de A1, dus waarom gaat de gemeente nu pas over tot actie?

Ter Horst: “De A1 is een rijksweg. En er zijn allemaal regeltjes waar de overheid aan moet voldoen. Zolang er niets verandert aan de situatie, zag de overheid ook geen reden tot actie.”

Die reden is er nu wel, want de overheid is bezig met het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Dat project moet in 2018 klaar zijn. “Door die verbreding van de A1 zal het aantal auto’s en vrachtwagen toenemen”, zegt Ter Horst. “Waardoor er meer lawaai komt. Daarom krijgen wij nu wel groen licht voor een geluidsbarrière.”

Dus concreet: wanneer kunnen inwoners van Bathmen die geluidsmuur verwachten?

Ter Horst: “Daar durf ik echt geen datum aan te verbinden. Maar dat zal niet volgend jaar al zijn, dat kan nog wel even duren. We hebben nu de eerste stap gezet in de goede richting.

Stegink: “Nu moet het college op zoek naar de middelen om dit project te financieren. Ze beginnen eerst met een pilot en daarna zien wij wel verder.”

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=268155

Nieuwsbrief BVB

Beste Mensen,

Ons bereiken veel opmerkingen over het steeds toenemende verkeerslawaai van de A1. Uw BVB zet zich in voor geluidbeperkende maatregelen. Wij doen dit op velerlei wijzen:

-technisch onderbouwde voorstellen, -contact met zowel gemeentelijke- als provinciale overheden, – gesprekken met Rijkswaterstaat!

Helaas is het resultaat tot nu toe nog niet bevredigend. De komende maanden staan in het teken van de verbreding van de A1. In de bijgevoegde nieuwsbrief praten we u bij over de stappen die tot nog toe zijn gezet. Vanzelfsprekend mag u de nieuwsbrief doorsturen naar alle belanghebbenden die u kent en zij kunnen zich ook aanmelden via bvb@concepts.nl

Via onderstaande link het laatste nieuws van het bestuur van de BVB.

nieuwsbrief BVB maart 2017