TV UITZENDING 15 NOVEMBER 21.00 uur NPO 2

Onlangs zijn er in Bathmen televisieopnames gemaakt door KRO-NCRV Brandpunt +, in het kader van het toenemende geluid. In ons geval verkeers (auto en trein)geluid.

Hieronder leest u het persbericht voor de uitzending. Wat er van de twee en een halfuur filmen in de uitzending komt is ons niet bekend.

De geïnterviewden hebben Bathmen afgeschilderd als een mooi dorp. Helaas met toenemend overlast van verkeer van de A1, maar ook (en vooral) dat een dorp meer is dan geluid alleen: dat het vooral een prachtig mooi dorp is met een mooie gemeenschap. “Er moet heel wat gebeuren, willen we Bathmen verlaten”. Tevens hebben we gesproken over de mogelijke oplossing voor geluidbescherming die Bathmen heeft bedacht (wal met diffractoren). Dat we vorderingen maken met de realisatie, omdat Bathmen positief, constructief overlegt met de diverse overheden.

 

PERSBERICHT BRANDPUNT+

Brandpunt+ Mag het wat stiller?!

Lawaai is een groot gezondheidsprobleem. Het is de op één na grootste bedreiging voor de volksgezondheid, na luchtvervuiling. Mensen worden ziek van herrie, krijgen hartklachten, stress en kunnen er zelfs aan overlijden. Zonder adequate maatregelen zal geluid in Nederland het grootste milieuprobleem van deze tijd worden.

Op de Nederlandse wegen is nog nooit zoveel gereden. Vorig jaar maar liefst 147,6 miljard kilometer, meldde het CBS afgelopen week. Verkeershinder is dan ook nummer 1 als het gaat om geluidsoverlast, gevolgd door vlieg- en treinverkeer.

Serieuze klachten

In onze woonomgeving veroorzaakt dit lawaai vooral slaapverstoring. Zeker een miljoen mensen slaapt minder goed of ligt zelfs wakker door lawaai. En dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Onderzoek van het RIVM laat zien dat dit leidt tot stress en vaak een te hoge bloeddruk. Hierdoor ontwikkelen mensen verschillende vormen van hart- en vaatziekten. Waaraan mensen zelfs overlijden.

Politiek

Er moet wat gebeuren om het verkeerslawaai de kop in te drukken. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kwam vorige maand met een rapport  waarin de maximale decibel-geluidswaarden beduidend lager liggen dan die we in Nederland hanteren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert de aanbevelingen maar kan nog niet zeggen of ze die gaan invoeren. Voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is het duidelijk deze WHO richtlijnen moeten gevolgd worden. Ook pleiten ze voor regels die omwonenden beter beschermen tegen geluidsoverlast. Coalitiepartner D66 organiseert binnenkort een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over geluid en gezondheid. Ze hopen meer inzicht te vergaren om zo tot een aanpak van geluidsreductie te komen.

Oplossingen

In Brandpunt+ zien we dat er in Nederland oplossingen bedacht en toegepast worden. Zo wordt er getest met stiller asfalt, met de diffractor, een Nederlandse uitvinding die bestaande geluidsschermen beter moet laten werken en geluiddempende gevelisolatie. Maar is dit genoeg?

De reportage ‘Mag het wat stiller?!’ Brandpunt+ donderdag 15 november 21.00 uur NPO 2.

Uitnodiging voor jaarvergadering 2018 van de Belangenvereniging Bathmen

Datum:            12 november 2018

Locatie:           Rotonde Woon- en Zorgcentrum ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2 Bathmen

Tijd:                 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur

Beste mensen,

Van harte nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Belangenvereniging Bathmen.

Uw belangenvereniging blijft zich inzetten voor het welzijn in Bathmen. Als vereniging zijn wij gehouden aan het uitschrijven van een jaarvergadering. Deze openbare algemene jaarvergadering vindt plaats op 12 november a.s. om 20.00 uur is de in woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis

Het programma voor de jaarvergadering bevat genoeg onderwerpen om samen over te spreken. We willen behalve ‘het verslag doen’ en bestuurlijke aangelegenheden, dan ook graag met u in gesprek.

Zoals u in de nieuwsbrief van augustus heeft kunnen lezen is de Belangenvereniging nog altijd in overleg met de diverse overheden om uiteindelijk te komen tot een acceptabele geluidswering langs de A1. Tijdens de jaarvergadering hoort u de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen.

Natuurlijk komen ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de volgende fase in het centrumplan, het goederenvervoer over de rails en de gevolgen voor Bathmen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.

Tot 12 november.

Hartelijke groet,

Het bestuur

Nieuwsbrief van de BVB, augustus 2018

  • Akkoord over geluid-reducerende maatregelen A1 Bathmen
  • BVB wel in beroep tegen Tracébesluit A1
  • Informatie-avond in najaar.

 

Juist vlak voor en in de vakantieperiode speelt er van alles rond de A1. Allereerst werden de definitieve plannen van Rijkswaterstaat (RWS) gepubliceerd. Waarbij de termijn om bezwaar te maken weer grotendeels in de vakantieweken viel.
Bestuur en werkgroep A1 hebben daarom in juni, vlak voor de publicatie van het Tracébesluit met de direct-omwonenden de plannen van RWS doorgenomen. In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht aan het besluit besteed en een papieren versie van het Tracébesluit hebben we in Cultuurhuus Braakhekke neergelegd.
Van diverse mensen kregen we vragen en een vaak gehoorde opmerking was ‘het plan voor een geluidswal is toch al rond en het geld is toegezegd, het is toch al voor elkaar?’.

Dat laatste is helaas nog niet zover, maar zijn we druk bezig met extra maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Zoals bekend hebben provincie en gemeente ieder al € 1,2 miljoen toegezegd. Er ligt een duidelijk plan en dat had prima in het Tracébesluit kunnen worden opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk zou zijn wat er gaat gebeuren. Ondanks onze nadrukkelijke wens om dit te realiseren heeft RWS dat niet gedaan.
We hebben veel druk uitgeoefend om in ieder geval een intentieverklaring van alle partijen te verkrijgen en dat is uiteindelijk gelukt!

Hieronder lichten we de intentieverklaring alvast toe, daarover organiseren we na de zomervakantie een informatieavond.
Daarnaast heeft de BVB beroep tegen het Tracébesluit aangetekend. Ook dat lichten we kort toe.

Intentieverklaring
We beginnen met het resultaat van onze inzet voor geluidsmaatregelen.

Voor alle duidelijkheid is het goed om eerst de termen ‘wettelijke’ en ‘bovenwettelijke’ maatregelen te omschrijven.

Bij de verbreding van de A1 moet RWS ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen blijft. Als uit de berekeningen in de plannen blijkt dat dat niet zo is, moet RWS maatregelen nemen. Daartoe is ze wettelijk verplicht, dus daarom noemt men dit de ‘wettelijke maatregelen’.

Maar die wettelijke maatregelen helpen nauwelijks om de geluidsoverlast te beperken. Ze zorgen ervoor dat het niet al teveel erger wordt!
Daarom willen we dat er meer maatregelen komen, want we willen minder geluidsoverlast! Omdat die maatregelen niet volgens de wet ‘moeten’, noemt men dat ‘boven-wettelijke’ maatregelen.

Namens de bewoners wil de BVB dat er maatregelen worden genomen die zorgen voor een duidelijke vermindering van geluidsoverlast. Dat is veel meer dan de ‘wettelijke’ maatregelen en dus zijn het ‘bovenwettelijke’ maatregelen. Uiteindelijk hebben de gemeente Deventer en de provincie Overijssel erkend dat er maatregelen nodig zijn en ieder 1,2 miljoen euro toegezegd. RWS had al toegezegd dat de grond langs de A1 (in bezit van RWS) gebruikt mag worden.

 

Inmiddels is duidelijk dat RWS toch ook maatregelen moet nemen.

In het eerste plan (het ontwerp-tracé-besluit) gebruikte RWS nog verouderde cijfers. In de zienswijzen hebben we daarop gewezen en nu zijn recentere cijfers gebruikt. En hoefde RWS eerst nauwelijks iets te doen, nu moet ze toch gedeeltelijk geluidsschermen plaatsen!

Maar die wettelijke maatregelen helpen nauwelijks om de geluidsoverlast te beperken. Ze zorgen ervoor dat het niet al teveel erger wordt!  We kunnen beter het geld dat deze maatregelen kosten (minimaal zo’n € 1 miljoen) gebruiken voor het plan van de BVB. We willen dus dat RWS het budget voor deze wettelijk maatregel beschikbaar stelt voor het plan van de BVB.

 

“Mooi, handen uit de mouwen en uitvoeren maar” zou je denken. Maar helaas, er moet nog veel water door de Schipbeek.

Met veel moeite en verschillende onderzoeken is er eindelijk overeenstemming over een uit te werken plan. In dit plan komt er vanaf het viaduct Marsdijk tot en met de ijsbaan aan de noordzijde van de A1 (dorpszijde) een geluidswering, deels schermen en deels wal met diffractoren. Op het viaduct Gorsselseweg komt ook aan de zuidzijde een geluidsscherm.
Vanaf de ijsbaan richting westen komt langs de A1 nog een beperkte geluidsmaatregel.

Omdat we willen dat elke partij zich duidelijk uitspreekt, hebben we een intentieverklaring gevraagd. Daarin staat dat alle partijen zich gaan inspannen om dit te realiseren. Alle drie partijen (RWS, Provincie, Gemeente) hebben ingestemd. Dat betekent dat zij zich publiekelijk verbinden aan deze oplossing tegen de geluidsoverlast.

Een intentieverklaring heeft weinig juridische kracht. Het is geen garantie dat het nu werkelijk gaat gebeuren. Maar als (politieke) bestuurders dergelijke afspraken maken moeten zij zich publiekelijk verantwoorden als de afspraken niet worden nagekomen. Bovendien er ligt een akoestisch (geluidstechnisch) onderzoeksrapport, er is een haalbaarheidsstudie gedaan en er zijn situatieschetsen gemaakt, en dus weet iedereen wat de bedoeling is.

 

Zijn we als BVB tevreden?
Vooropgesteld, het liefst horen we de A1 in zijn geheel niet. Dat gaat zeker niet lukken. En, juist vanwege de veel voorkomende wind vanuit zuidwestelijke richting, hebben we graag ook voorbij de ijsbaan richting westen een betere geluidswering. In de recente ‘hitte-weken’ bleek maar weer hoeveel invloed de wind heeft.
Dat is ons (nog) niet gelukt. Maar met de geluid beperkende maatregelen van Marsdijk tot en met ijsbaan hebben we een flink resultaat bereikt. En, heel belangrijk, de problematiek van de geluidsoverlast is door de partijen erkend.

 

Hoe verder?
Zoals gezegd is er nu een goed uitgewerkt globaal plan. Dat moet nu in detail worden uitgewerkt. Als dat is gedaan, kan de opdracht worden gegeven aan een uitvoerder. De gemeente Deventer leidt dat proces. Als BVB zijn we nauw betrokken, want we willen wel dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

 

Over het globale plan, de gesloten intentieverklaring en de verdere gang van zaken willen we graag met u in gesprek, dat doen we in het najaar.

Bezwaren Tracébesluit

In het Tracébesluit zat toch een aantal punten waarvan wij vinden dat het beter kan en moet. Zo zegt RWS dat voor het plan van BVB geen middelen zijn en dat het daarom niet is onderzocht. Da’s natuurlijk onzin, er is al 2,4 miljoen toegezegd. En met het geld dat RWS kwijt is aan wettelijke maatregelen op dezelfde plekken komt daar nog eens 1 tot 1,5 miljoen bij.
Maar we hebben ook aangegeven dat de berekende normen die RWS gebruikt, al jaren volgens onderzoek van RIVM veel te laag zijn berekend. En als dat structureel is, moet je daar wat mee!

 

Doel van het beroep is niet om de aanpak van de A1 van tafel te krijgen. Doel is om het woon- en leefklimaat in Bathmen te verbeteren. Doel is ook niet om koste wat kost deze procedure tot het einde te voeren. We kunnen hem altijd intrekken. Het instellen van het beroep is daarmee ook een stok achter de deur, zodat de plannen voor geluidsreductie ook worden doorgezet.

 

 

Bezwaar tegen Tracébesluit en toch een intentieovereenkomst, hoe zit dat?

Voor alle duidelijkheid: het beroep van de BVB tegen het Tracébesluit heeft niet betrekking op de afspraken die wij met RWS, Provincie, en Gemeente hebben gemaakt. Die afspraken (de intentieovereenkomst) gaan over het plan van de BVB. Dat zijn bovenwettelijke maatregelen die een aanvulling zijn op / een combinatie zijn met de wettelijke maatregelen.

 

Als blijkt dat RWS te weinig wettelijke maatregelen heeft genomen, moet zij die alsnog voor haar rekening nemen. Dat kan in de vorm van meer aanpassingen over een groter gebied.
Dat kan dan ook betekenen dat er meer geld beschikbaar komt voor het plan zoals we dat hebben uitgewerkt. Want dat is nog steeds nodig.

 

Verzorgingsplaatsen Boermark en Hop

Ten slotte hebben we bij de Raad van State ook aangegeven dat de gang van zaken rondom deze verzorgingsplaatsen niet goed is gegaan. In eerste instantie was besloten deze te sluiten, dat is later ingetrokken. De omwonenden ervaren overlast.
De omwonenden willen het liefst dat ze worden gesloten. Er is ook veel overleg geweest om, als sluiting niet doorgaat, de verzorgingsplaatsen toch zodanig in te richten, dat de overlast vervalt. Dat is nu grotendeels opgenomen in het Tracébesluit, maar er staan ook nog onduidelijkheden.
Dat geeft natuurlijk onrust. Daarom hebben we aangegeven dat, mocht sluiting niet doorgaan, de gemaakte afspraken helder en duidelijk moeten worden opgenomen.

 

Informatieavond in najaar.
De BVB wil graag met u in gesprek over de stand van zaken, intentieovereenkomst en de verdere stappen. Er is door werkgroep- en bestuursleden veel tijd en energie gestoken om de plannen van de verbreding te toetsen en te zorgen voor goede geluidsmaatregelen. We denken dat er met het uitgewerkte plan een goed resultaat ligt. Niet het beste, maar wel het voor nu meest haalbare.

Het huidige resultaat, de intentieovereenkomst, is een belangrijke stap. We moeten nu verder met de invulling, zodat het ook wordt gerealiseerd.

Een uitnodiging voor deze avond volgt.

 

Bestuur BVB

Stand van zaken geluidswering A1. Tracébesluit vanaf 27 juni bekend.

Dat de A1 geluidsoverlast veroorzaakt is duidelijk. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wanneer de geluidswerende maatregelen komen. De afgelopen maanden werd vanuit de BVB ‘achter de schermen’ hard gewerkt om te zorgen dat er geluidsreducerende maatregelen langs de A1 worden gerealiseerd wanneer RWS toch aan de verbreding werkt. En deze week werd bekend dat Rijkswaterstaat het Tracebesluit op 27 juni publiceert.

Er zijn veel pittige discussies gevoerd met allerlei partijen. Waar mogelijk wilden we eerst de feiten op tafel. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de keuzes en beslissingen op de juiste gronden worden genomen. Zo zijn de effecten van de maatregelen berekend en daaruit blijkt dat de door de BvB voorgestelde oplossing tot 10 dB aan geluidsoverlast kan reduceren!

Een belangrijk gegeven, want als het resultaat veel minder zou zijn, moeten we verder zoeken naar een betere oplossing.

Maar ook woongenot, welzijn, een aantrekkelijke omgeving om te recreëren voor bewoners en toeristen zijn van belang. En vergeet vooral onze gezondheid niet. Uit steeds meer studies blijkt dat vooral ook het constant aanwezig zijn van lawaai zeer slecht is voor onze gezondheid.

Allereerst is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de voorstellen van de BVB best wel goed zijn. In 2016 kreeg het initiatief al de Gouden Decibel, een erkenning van de deskundigen. Inmiddels is er in opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorgestelde geluidswal met daarop diffractoren voor een flinke vermindering van geluid zorgt.
Vervolgens is ook een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Ook hieruit blijkt dat het voorstel van de BVB zeer goede resultaten geeft, goed inpasbaar is in onze landelijke omgeving en voor de inwoners en omwonenden het beste resultaat.
Driemaal een goede score, wat wil je nog meer? Chapeau voor de (technische) inbreng van de werkgroep A1 van de BVB!

Da’s mooi, realiseren dus?
Daarvoor moet nog het nodige water door de Schipbeek. Bij het haalbaarheidsonderzoek is o.a. gekeken hoe de geluidsmaatregelen zijn in te passen. Is er genoeg ruimte, past het in de omgeving, hoe kunnen we bestaande begroeiing zoveel mogelijk behouden?

Er zijn schetsen gemaakt hoe dat er uit kan zien.  Daarin zijn verschillende varianten getekend. Met die schetsen willen we in overleg met de omwonenden.

Een ander, niet onbelangrijk onderdeel is geld. Provincie Overijssel en de gemeente hebben ieder 1,2 miljoen toegezegd. Daarmee zijn er we nog niet, maar het in een belangrijk begin. We willen graag een zo groot mogelijk gebied beschermen.
Belangrijk is ook dat zowel gemeente als provincie inmiddels onderkennen dat er maatregelen nodig zijn.

Rijkswaterstaat

Naast het bovengenoemde traject zijn we ook in gesprek met Rijkswaterstaat (RWS). Allereerst willen we graag een bijdrage van RWS. RWS heeft al aangegeven de gronden langs de A1 die in haar bezit zijn, beschikbaar te willen stellen voor de geluidsmaatregelen.

We willen graag meer. Tot vorig jaar gaf RWS aan dat er geen wettelijke maatregelen nodig waren en dat zij daarmee ook geen budget ter beschikking had.

Sinds begin dit jaar werd duidelijk dat Rijkswaterstaat wél maatregelen moet nemen tegen geluidsoverlast. In eerste instantie was gerekend met verouderde gegevens. Daarmee is bevestigd wat de BVB al steeds aangaf: de geluidsoverlast van de A1 gaat met de verbreding fors toenemen.
Meer ruimte, meer auto’s , er kan gedurende langere tijd 130 kilometer per uur worden gereden; al met al een toename van geluid. En het RIVM meet al jaren een overschrijding van het geluidsniveau. Behalve geluid betekent het ook een toename van schadelijke stoffen via uitlaatgassen en rubberdeeltjes.

De maatregelen van Rijkswaterstaat zijn echter onvoldoende. We weten ongeveer wat deze maatregelen inhouden. Door de onderzoeken die zijn uitgevoerd, hebben we al een goed idee daarvan gekregen. De oplossingen van Rijkswaterstaat moeten ervoor zorgen dat de overlast niet meer toeneemt dan toegestaan. Terwijl wij nu juist willen dat de geluidsoverlast afneemt!
De stukjes geluidsscherm die Rijkswaterstaat voorstelt, lossen dus weinig op voor Bathmen.
Daarbij is het mogelijk dat hun oplossing het geluid onvoldoende absorbeert of zelfs weerkaatst!
Voor alle duidelijkheid: pas 27 juni weten we zeker wat Rijkswaterstaat voorstelt.

Vanuit de BVB hebben we aan Rijkswaterstaat gevraagd om het geld dat hun maatregel zou kosten te besteden aan ons plan. De gemeente en de provincie ondersteunen dat verzoek. Daarmee komt er al snel 1 tot 1,5 miljoen beschikbaar en is er in totaal 3,4 tot 3,9 miljoen euro beschikbaar. Dat schiet op!

Ten tijde van dit schrijven is nog niet duidelijk of Rijkswaterstaat dit wil. Wel wil men dit onderzoeken.

27 juni bekendmaking Tracébesluit

Komende woensdag wordt het Tracébesluit gepubliceerd. Daarin staat het definitieve ontwerp van de verbreding van de A1. Ook staat er de reactie op de ingediende zienswijzen in. Reken erop dat dit een heel pakket aan documenten is, rust goed uit, want alles door worstelen vergt nogal wat: onduidelijke taal, veel details, veel verwijzingen etc.
Rijkswaterstaat zal informatiebijeenkomsten organiseren. Voor zover wij nu weten op 9 juli in Colmschate en 5 juli Twello.

Als u bij het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend, mag u, als u daar aanleiding voor ziet, een beroep indienen bij de Raad van State. Dat moet wel tijdig gebeuren. Let goed op de data die bij de publicatie worden aangegeven.
Let wel: de geluidswerende maatregelen zoals de BVB die wil, staan niet in het Tracébesluit. We hadden graag gezien dat dat ook allemaal duidelijk zou zijn.

De werkgroep A1 gaat met hulp van deskundigen de documenten doornemen om zo goed mogelijk te onderzoeken of Rijkswaterstaat doet wat moet en of alles voldoet aan de eisen. Als u vragen heeft kunt u die mailen naar bvb@concepts.nl.

Afhankelijk van wat er in het Tracébesluit staat en de vragen die we ontvangen besluiten we hoe we u verder informeren. Volg in ieder geval voor meer informatie onze website (bvbbathmen.nl) en de Bathmense Krant. En natuurlijk ontvangen onze leden informatie via de mail. Nog niet lid van de BVB? Meld u dan snel aan via info@bvbbathmen.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart zijn er in en nabij Bathmen twee grote verkiezingsdebatten.
De Belangenvereniging Bathmen is deelnemer aan beide debatten.
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomsten.
Uiteindelijk maakt u zelf uit waar uw stem naar toe gaat. Informatie kan u helpen deze keuze te bepalen.
Tot 5 maart in Café Braakhekke, of 13 maart bij De Koerkamp in Lettele
Hieronder leest u de persberichten:
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Projectteam Dorpsagenda organiseert op 5 maart een politieke avond in Het Café Braakhekke over een vitaal en leefbaar Bathmen.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert het Projectteam Dorpsagenda op maandagavond 5 maart een politieke avond in het Café Braakhekke . De avond zal plaatsvinden op maandag 5 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in het Café ( Braakhekke) Schoolstraat 8 in Bathmen
Jan Medendorp van TV-oost leidt deze avond.
Het projectteam Dorpsagenda gaat verder met het creëren van draagvlak voor de verschillende thema`s van de Dorpsagenda. Draagvlak is er niet alleen nodig in het dorp zelf, maar uiteindelijk ook van de politieke partijen die de nieuwe gemeenteraad gaan vormen.
Hoe zat het ook alweer?
De Dorpsagenda is een lijst van thema’s waaraan ons dorp wil werken of al aan werkt om Bathmen vitaal en leefbaar te houden voor nu en in de toekomst. De gemeente Deventer stimuleert, begeleidt en stelt later eventueel middelen beschikbaar, maar neemt zelf geen initiatieven…… Dat moeten wij Battummers zelf doen.
Henk Nikkels: “Het is belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over wat het betekent als je zegt dat Bathmen leefbaar en vitaal moet blijven. Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat ze de leefbaarheid en de vitaliteit van de dorpen zeer belangrijk vinden, maar uit zich dat straks ook in steun voor onze thema’s? Of ligt de focus van de partijen toch vooral op de Stad Deventer? “
Op 5 maart gaat Bathmen ‘in gesprek’ met de verschillende politieke partijen. Een uitgelezen mogelijkheid voor de partijen om stemmen naar zich toe te trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jan Medendorp , bekend van TV oost, zal op geheel eigen wijze deze politieke avond leiden.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

PERSBERICHT  L T O SALLAND

Groot verkiezingsdebat voor Deventer buitengebied

 Wanneer: 13 maart 2018
Waar: Café Restaurant De Koerkamp te Lettele
Tijd: 20.00 -22.00 uur
Thema: ‘Samen leven in het buitengebied van Deventer’.

LTO Salland houdt een groot verkiezingsdebat voor het Deventer buitengebied. Dit doet de lokale agrarische belangenorganisatie samen met de diverse dorpsbelangen. Het debat is dinsdagavond 13 maart in De Koerkamp in Lettele.

“Boeren en burgers leven, werken en wonen naast elkaar in het buitengebied. Samen zorgen zij ervoor dat het platteland leefbaar is en dat er voedsel wordt geproduceerd”, zegt Rudie Haarman, bestuurslid bij LTO Salland. “Door dit debat te organiseren willen we de belangen van het buitengebied onder de aandacht brengen bij onze lokale politici en hun standpunten vernemen. Wat gaan zij doen om onze idealen en doelen te bereiken?”

Samen leven, samen sterk
Thema van het verkiezingsdebat is ‘Samen leven in het buitengebied van Deventer’.
“Wij hebben alle belangenorganisaties benaderd omdat we allemaal belangen hebben in het buitengebied en samen staan we sterker”, aldus Haarman. “We organiseren dit debat samen met Plaatselijk Belang Okkenbroek, Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen, Plaatselijk Belang Averlo-Frieswijk, Belangenvereniging Bathmen (BVB) en de Agrarische Jongeren (AJK)”.

De organisatie hoopt veel inwoners van het buitengebied te mogen verwelkomen. Naast de leden van de belangenverenigingen zijn ook de andere kiesgerechtigden van harte welkom. Het debat begint om 20.00 uur.

Wonen

Woonvisie gemeente Deventer 2108: Meer dan geWOON

BVB heeft geparticipeerd in de Woonvisie  van de gemeente Deventer. Vanuit Bathmen, maar ook omliggende dorpen, is aangegeven dat de gemeente oog moet hebben voor het wonen in dorpen.

De regels die voor wonen-in-de-stad gelden kunnen niet zo maar toegepast worden voor wonen-in-de-dorpen.

Zie voor het volledige document:     www.deventer.nl/wonen/documenten-wonen/02-2017-001975-woonvisie-2018

Uitbreiding Bathmense Enk

De tweede bijeenkomst in Braakhekke was overvol met belangstellenden. Ook vanuit de BVB volgen wij deze ontwikkelingen.

Wij hebben vragen gesteld aan de wethouder en ook antwoord gekregen

In het plan is een  indeling gemaakt van verschillende type woningen. Is in dit voorstel ook gekeken naar het onderzoek voor woningbehoefte zoals een aantal jaren geleden uitgevoerd in Bathmen. Met name of er voldoende starterswoningen zijn en of er voldoende twee onder 1 kap gebouwd worden. Antwoord: De nota van uitgangspunten wordt opgesteld voor het plan dat naar verwachting in januari 2018 voorgelegd wordt aan het college van B&W ter vaststelling.
Bij de woningtypeverdeling is gebruik gemaakt van het Woonbehoefteonderzoek van 2014, geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de woningmarktanalyse 2017 (nov 2017).

Op welke manier wordt er invulling gegeven aan de opmerkingen over het toewijzingsbeleid. We willen daar graag over meedenken en zijn ook wel benieuwd wat er wettelijk mag. Ook vinden we het daarin van belang dat er iets op postcode wordt gedaan en niet alleen op gemeente niveau. Antwoord: Dit verzoek is bekend bij de ontwikkelaars en bij de gemeente.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan? Dus hoeveel woningen worden er uiteindelijk door de woningbouwvereniging in gebruik genomen. Antwoord: Dit is nog niet precies bepaald  en afhankelijk van de definitieve verdeling van woningtypes.

wanneer er meer nieuws is brengen we jullie op de hoogte

update verbreding A1

Hierover heeft u het nodige kunnen lezen in de Stentor. De BVB heeft nauw contact met de gemeente over het gezamenlijke doel: realiseren van voldoende geluidsbescherming voor Bathmen.

Onlangs heeft de Tweede kamer gesproken over de geluidsoverlast van o.a. A1, hierbij de samenvatting: 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Conclusie: de Rijksoverheid houdt zich aan de wettelijke kaders. Bovenwettelijke maatregelen zullen door de vragende partijen gefinancierd moeten worden.

Lelystad Airport

Onlangs hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de beoogde uitbreiding van het vliegveld Lelystad; een uitbreiding waarmee Schiphol ontlast zou worden van aanvankelijk 10.000 en later 45.000 charter/vakantievluchten per jaar.

Deze vluchten hebben uiteraard invloed op het woongenot en het milieu in een omvangrijk gebied, hoofdzakelijk in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland waar het aankomend en vertrekkende vliegverkeer relatief laag overheen zal komen, onder meer om conflicten met het verkeer van en naar Schiphol te vermijden.

Wij hopen met onze vorige notitie enige helderheid te hebben gebracht in deze complexe discussie

Tot 2 november jl. bestond de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun standpunt of bezwaren kenbaar te maken bij de overheid; deze consultatie was niet (wettelijk) verplicht.

In totaal hebben 3.257 particulieren en organisaties hun standpunt ingebracht!

U kunt alle afzonderlijke reacties lezen op www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reacties.

Op dezelfde website kunt u overigens allerlei informatie vinden over dit onderwerp, inclusief kaarten, meetgegevens, achtergrondinfo, enz.

Naar aanleiding van deze reacties gaan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Defensie – gezamenlijk verantwoordelijk voor het luchtruim boven Nederland – beoordelen of er reden is de plannen (en vliegroutes) aan te passen. Op korte termijn wordt een standpunt van deze ministeries verwacht.

Hoewel wij daar geen hoge verwachtingen van hebben, zullen er in elk geval nog veel obstakels geruimd moeten worden om de beoogde uitbreiding van het vliegverkeer van en naar Lelystad te realiseren; ook in luchtvaartkringen (luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, enz) bestaan nog veel bezwaren.

Dat laat onverlet dat wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar mogelijk een inbreng zullen leveren in het belang van ons aller woongenot en milieu!

De ontwikkelingen en berichtgevingen gaan snel. Zoals u heeft kunnen lezen worden de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van de politiek en publieke opinie verlegd naar een gebied ten oosten van de lijn Deventer – Zutphen, vlakbij Bathmen dus.

Mede gelet op die nieuwe opties zullen wij de druk vanuit onze regio opvoeren om aantasting van ons leefmilieu zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels hebben wij contact gezocht met de wethouder van de gemeente Deventer. we kunnen u bevestigen dat wij de afgelopen maanden de ontwikkelingen met betrekking tot de geplande uitbreiding van Lelystad Airport op de voet volgen en daarover inmiddels contact hebben gezocht met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Deventer.

Hierbij zijn reactie:

Ons college is net als de BVB bezorgd over de mogelijke verplaatsing. van het wachtgebied voor inkomend vliegverkeer op Lelystad Airport. Daarom heeft ons college deze week bijgevoegde brief verstuurd aan de minister van IenW. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsmededeling, die te vinden is via de link:

https://deventer.raadsinformatie.nl/modules/8/Ontvangen%20van%20B%26W/425762

Hoewel het tot dusverre leek dat wij relatief weinig extra overlast zouden ondervinden, kan dat anders worden als de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van politiek en publieke opinie verlegd gaan worden naar gebieden dichter bij Bathmen.

Wordt vervolgd

Bathmen “expert” in zienswijzen schrijven!

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ontvangt nog deze week een dikke enveloppe vanuit Bathmen op haar bureau. Het gaat om de zienswijzen van honderden Bathmenaren die vandaag op de post zijn gedaan.

Zij willen de geluidshinder van de snelweg A1, die binnenkort wordt verbreed, terugdringen. Bathmen krijgt vooralsnog in totaal 1,4 miljoen euro van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel voor geluidswerende maatregelen.

3 miljoen euro

Maar volgens de Belangenvereniging Batmen (BvB) is dat veel te weinig om de geluidshinder te beperken. Bathmen wil minstens 3 miljoen euro om de toenemende decibellen op een aanvaardbare manier tegen te houden.

Daarvoor werd het zogenoemde zienswijzecafé in het leven geroepen. Daar konden Bathmenaren hun zienswijzen opschrijven. Eerder was die aanpak succesvol  bij het tegenhouden van een spoorboog bij Bathmen.

Afwachten

“We zijn blij met 535 ingediende zienswijzen”, zegt Eelco Nikkels van de BvB. “Zeker gezien de vakantietijd waarin veel mensen weg zijn. Nu wachten we de reactie van het ministerie af.”

Eelco Nikkels (r) van de BvB overhandigt de enveloppe met 535 zienswijzen bij het postagentschap

Eelco Nikkels (r) van de BvB overhandigt de enveloppe met 535 zienswijzen bij het

postagentschap
 

Zienswijze verbreding A1

Verbreding A1: de ZIENSWIJZE periode komt er (weer) aan.

Nadat de gemeenteraad in Deventer een motie heeft aangenomen om € 700.000,– op te nemen in de gemeentelijke begroting, kon ook de provincie Overijssel niet achter blijven en heeft eenzelfde bedrag toegezegd. Inmiddels heeft de gemeente Deventer een projectleider aangesteld. Hiermee heeft het project ‘geluidbescherming A1’ een formele projectstatus en is de gemeente Deventer trekker en aanspreekpunt.

Echter met 1,4 miljoen euro zijn we er niet. Er is meer dan het dubbele nodig om Bathmen afdoende geluidbescherming te geven. De BVB is drukdoende om ook de overheid er van te overtuigen dat een toenemende economie, met veel meer verkeer over de A1, niet ten koste mag gaan van de bewoners langs A1. Landsbelang faciliteren is één, maar daarmee heeft de overheid ook de taak om haar bewoners te beschermen tegen overlast van te veel decibellen. Het RIVM meet structureel 2 dB meer geluid dan de rekenmethode van RWS !! (bron RIVM Geluidmonitor 2015)

OPROEP voor heel Bathmen

De verbreding van de A1 loopt langs een vast traject van plannen maken, vormgeven, inspraak en vaststellen tot aanbesteding en uitvoering. Een belangrijke stap in dat lange proces van formele goedkeuring is de Milieu Effect Rapportage (MER) en het Ontwerp Traject Besluit (OTB) Deze worden binnenkort openbaar gemaakt en dan hebben wij, de burgers, zo ongeveer de laatste kans om inspraak te hebben. Wij verwachten de publicatie rond begin juli 2017.

Wij mogen tot 6 weken na openbaarmaking een zienswijze indienen. Daarin kunnen we onze bezwaren, aanbevelingen en opmerkingen kenbaar maken in de hoop dat daarmee nog rekening gehouden zal worden. In ieder geval om de Rijksoverheid te laten horen dat vele Battummers moe zijn van het verkeerslawaai.

De BVB wil het indienen van zienswijzen faciliteren door het organiseren van een Zienswijze Café. Dat zal zoals het er nu naar uitziet rond half augustus georganiseerd worden. Ten tijde van de MER Spoorbogen hebben we daar zeer goede ervaringen mee opgedaan. Zo resulteerde dat in ongeveer 1400 zienswijzen

Voor die zienswijzen vraagt de BVB om Uw hulp. Op diverse manieren kunt U een bijdrage leveren.

  1. Bathmen herbergt veel kennis en ervaring op velerlei gebied. Dat willen wij benutten bij het formuleren van zienswijzen. De MER/OTB betreft een veelheid aan aspecten. Geluid is een heel belangrijke, maar ook duurzaamheid, fauna, flora, veiligheid, landschapsarchitectuur, regelgeving, financiën, zijn facetten die aan de orde komen. Mocht U op enig terrein uw bijdrage willen leveren, horen wij graag van u.
  2. Ten einde veel brieven te kunnen genereren in het Zienswijze Café, is er behoefte aan laptops en printers. Mocht U dergelijke apparaten enige dagen willen uitlenen ten bate van Bathmen, dan horen wij heel graag van U.
  3. Er is behoefte aan vrijwilligers die bij het Zienswijze Café kunnen assisteren. Graag horen wij van U.

Bathmen zal zijn stem (weer) laten horen en we hopen op u te mogen rekenen.

Wilt u op welke manier dan ook meehelpen, neem dan contact op met uw Belangenvereniging via bvb@concepts.nl

Stapje voor stapje recht op het doel af.