Wonen

Woonvisie gemeente Deventer 2108: Meer dan geWOON

BVB heeft geparticipeerd in de Woonvisie  van de gemeente Deventer. Vanuit Bathmen, maar ook omliggende dorpen, is aangegeven dat de gemeente oog moet hebben voor het wonen in dorpen.

De regels die voor wonen-in-de-stad gelden kunnen niet zo maar toegepast worden voor wonen-in-de-dorpen.

Zie voor het volledige document:     www.deventer.nl/wonen/documenten-wonen/02-2017-001975-woonvisie-2018

Uitbreiding Bathmense Enk

De tweede bijeenkomst in Braakhekke was overvol met belangstellenden. Ook vanuit de BVB volgen wij deze ontwikkelingen.

Wij hebben vragen gesteld aan de wethouder en ook antwoord gekregen

In het plan is een  indeling gemaakt van verschillende type woningen. Is in dit voorstel ook gekeken naar het onderzoek voor woningbehoefte zoals een aantal jaren geleden uitgevoerd in Bathmen. Met name of er voldoende starterswoningen zijn en of er voldoende twee onder 1 kap gebouwd worden. Antwoord: De nota van uitgangspunten wordt opgesteld voor het plan dat naar verwachting in januari 2018 voorgelegd wordt aan het college van B&W ter vaststelling.
Bij de woningtypeverdeling is gebruik gemaakt van het Woonbehoefteonderzoek van 2014, geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de woningmarktanalyse 2017 (nov 2017).

Op welke manier wordt er invulling gegeven aan de opmerkingen over het toewijzingsbeleid. We willen daar graag over meedenken en zijn ook wel benieuwd wat er wettelijk mag. Ook vinden we het daarin van belang dat er iets op postcode wordt gedaan en niet alleen op gemeente niveau. Antwoord: Dit verzoek is bekend bij de ontwikkelaars en bij de gemeente.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan? Dus hoeveel woningen worden er uiteindelijk door de woningbouwvereniging in gebruik genomen. Antwoord: Dit is nog niet precies bepaald  en afhankelijk van de definitieve verdeling van woningtypes.

wanneer er meer nieuws is brengen we jullie op de hoogte

update verbreding A1

Hierover heeft u het nodige kunnen lezen in de Stentor. De BVB heeft nauw contact met de gemeente over het gezamenlijke doel: realiseren van voldoende geluidsbescherming voor Bathmen.

Onlangs heeft de Tweede kamer gesproken over de geluidsoverlast van o.a. A1, hierbij de samenvatting: 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Conclusie: de Rijksoverheid houdt zich aan de wettelijke kaders. Bovenwettelijke maatregelen zullen door de vragende partijen gefinancierd moeten worden.

Lelystad Airport

Onlangs hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de beoogde uitbreiding van het vliegveld Lelystad; een uitbreiding waarmee Schiphol ontlast zou worden van aanvankelijk 10.000 en later 45.000 charter/vakantievluchten per jaar.

Deze vluchten hebben uiteraard invloed op het woongenot en het milieu in een omvangrijk gebied, hoofdzakelijk in de provincies Friesland, Overijssel en Gelderland waar het aankomend en vertrekkende vliegverkeer relatief laag overheen zal komen, onder meer om conflicten met het verkeer van en naar Schiphol te vermijden.

Wij hopen met onze vorige notitie enige helderheid te hebben gebracht in deze complexe discussie

Tot 2 november jl. bestond de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun standpunt of bezwaren kenbaar te maken bij de overheid; deze consultatie was niet (wettelijk) verplicht.

In totaal hebben 3.257 particulieren en organisaties hun standpunt ingebracht!

U kunt alle afzonderlijke reacties lezen op www.internetconsultatie.nl/lelystadairport/reacties.

Op dezelfde website kunt u overigens allerlei informatie vinden over dit onderwerp, inclusief kaarten, meetgegevens, achtergrondinfo, enz.

Naar aanleiding van deze reacties gaan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en het Ministerie van Defensie – gezamenlijk verantwoordelijk voor het luchtruim boven Nederland – beoordelen of er reden is de plannen (en vliegroutes) aan te passen. Op korte termijn wordt een standpunt van deze ministeries verwacht.

Hoewel wij daar geen hoge verwachtingen van hebben, zullen er in elk geval nog veel obstakels geruimd moeten worden om de beoogde uitbreiding van het vliegverkeer van en naar Lelystad te realiseren; ook in luchtvaartkringen (luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, enz) bestaan nog veel bezwaren.

Dat laat onverlet dat wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en waar mogelijk een inbreng zullen leveren in het belang van ons aller woongenot en milieu!

De ontwikkelingen en berichtgevingen gaan snel. Zoals u heeft kunnen lezen worden de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van de politiek en publieke opinie verlegd naar een gebied ten oosten van de lijn Deventer – Zutphen, vlakbij Bathmen dus.

Mede gelet op die nieuwe opties zullen wij de druk vanuit onze regio opvoeren om aantasting van ons leefmilieu zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels hebben wij contact gezocht met de wethouder van de gemeente Deventer. we kunnen u bevestigen dat wij de afgelopen maanden de ontwikkelingen met betrekking tot de geplande uitbreiding van Lelystad Airport op de voet volgen en daarover inmiddels contact hebben gezocht met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Deventer.

Hierbij zijn reactie:

Ons college is net als de BVB bezorgd over de mogelijke verplaatsing. van het wachtgebied voor inkomend vliegverkeer op Lelystad Airport. Daarom heeft ons college deze week bijgevoegde brief verstuurd aan de minister van IenW. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsmededeling, die te vinden is via de link:

https://deventer.raadsinformatie.nl/modules/8/Ontvangen%20van%20B%26W/425762

Hoewel het tot dusverre leek dat wij relatief weinig extra overlast zouden ondervinden, kan dat anders worden als de aanvlieg- en vertrekroutes onder druk van politiek en publieke opinie verlegd gaan worden naar gebieden dichter bij Bathmen.

Wordt vervolgd