Notulen ALV d.d. 11 november 2019

Op 11 november heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Wij waren blij verrast met de grote opkomst. Hier volgen de notulen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Maandag 11 november 2019

1.  Opening en welkom
De voorzitter, Cora Mossel, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2.  Terugblik afgelopen periode
Cora blikt kort terug op het afgelopen jaar.

In het verslagjaar 2019 is het bestuur 6 keer bijeen geweest. De laatste bestuursvergadering zal plaatsvinden in december. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond w.o.

  • Projectteam dorpsagenda 4x
  • A1 15x
  • Omgevingsvisie
    De BvB heeft een bezwaar gemaakt tegen het onderdeel in de omgevingsvisie dat te maken heeft met in te richten energielandschappen.
  • Hoorzitting kruispunt Deventerweg/Enklaan/Woertmansweg/Gorsselseweg
    Het ingediende bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Wel heeft de wethouder toegezegd dat er eind dit jaar een evaluatie zal plaatsvinden met de aanwonenden, waarna eventuele aanpassingen kunnen plaatsvinden.
  • Onthulling kunststuk de Pauw

Diverse bijeenkomsten van de werkgroepen van de dorpsagenda.

De onderwerpen die onze aandacht vroegen en vragen zijn:
1  Uitvoering afspraken geluidswerende maatregelen A1
2  Ontwikkelingen vliegveld Lelystad
3  Overschrijding normen m.b.t. het spoor
Wij staan in nauw contact met zowel de gemeente als het Rona
4  Nieuwbouw Bathmen.

De stand van zaken van deze onderwerpen wordt straks toegelicht door de desbetreffende dossierhouder. Al met al genoeg onderwerpen die onze aandacht vragen.

Lees verder Notulen ALV d.d. 11 november 2019