Oproep aan Gemeenteraad om RES akkoord niet goed te keuren

In navolging van onze reactie tijdens de raadsvergadering van 14 april hebben we samen met DeventerWint, Dorpsraad Epse & Joppe en de Bannink nogmaals een klemmend beroep gedaan op de Gemeenteraad om woensdag 28 April het RES hoodlijnenakkoord niet goed te keuren.

Niet alleen is de door de Gemeenteraad gewenste participatie rond de RES niet gerealiseerd, ook is het bod (de hoeveelheid elektriciteit die moet worden opgewekt met wind en zon) onnodig hoog en onrealistisch hoog.

Wij verwachten dat de Gemeenteraad het College van B&W zal corrigeren in de haast die men maakt , zodat een zorgvuldig en overzichtelijk proces kan worden gevolgd, met echte actieve participatie in plaats van de huidige werkwijze. Daarnaast verwachten wij dat de Gemeenteraad het bod bijstelt naar een meer realistisch niveau.

Ook wij zijn voorstander van verduurzaming maar dan wel op een verantwoorde en realistische wijze.

De gezamenlijke brief kunt u hier vinden.

Inspraak Belangenvereniging Bathmen ten aanzien van RES Hoofdlijnenakkoord

De BvB heeft een reactie opgesteld die wij zullen inbrengen bij de Raadstafel van 14 April over het Hoofdlijnenakkoord RES (Regionale Energie Strategie) West Overijssel.

De BvB maakt zich zorgen over dit hoofdlijnenakkoord en roept de Gemeenteraad op om wijzigingen af te dwingen zodat de belangen van de inwoners van de gemeente Deventer beter geborgd worden. Naast opmerkingen en bedenkingen bij de inhoud en keuzes van het akkoord vragen wij met name dat het aspect hinder en maatschappelijke en ruimtelijke impact een grotere rol speelt en keuzes niet alleen gemaakt worden op bedrijfseconomische gronden. Op deze wijze kan het gewenste draagvlak gerealiseerd worden en kunnen we samen de energietransitie voor elkaar krijgen.

De volledige reactie kunt u in deze link vinden.

Verlaging van toegestane geluidsniveaus A1 voorlopig sluitstuk geluidsreductie.

In de Bathmense Krant stond afgelopen week een advertentie met de aankondiging  dat de ‘geluidsproductieplafonds’ bij Bathmen worden gewijzigd. Vaak is zo’n mededeling een bode van verslechtering. Maar ditmaal wordt de maximale hoeveelheid geluid verlaagd!

De geluidsmaatregelen bij de A1 bestaan uit ‘wettelijke maatregelen’ en extra maatregelen. Die wettelijke maatregelen waren nodig om binnen de geluidsgrenzen te blijven. De extra maatregelen zorgen ervoor dat er minder geluid is.

Met de geluidswal en de schermen is er in plaats van meer geluid door de verbreding nu minder geluid.

Vanaf het begin heeft de BVB vastgelegd dat die extra vermindering niet gebruikt mag worden voor alsnog weer meer geluid. Anders zou alles niet hebben geholpen om het geluid te verminderen.

Daarom is afgesproken dat de geluidsgrens voor dit deel van de A1 wordt verlaagd met het resultaat van de maatregelen.

Die geluidsgrenzen , de zogenaamde geluidsproductieplafonds, worden door de overheid in een register vastgelegd. Met deze aankondiging wordt dus bekendgemaakt dat de verlaging wordt vastgelegd.

Kan dit in de toekomst weer worden gewijzigd?

Ja, maar dan moet er wel een traject inclusief aankondiging en mogelijkheid bezwaar worden gevolgd. Het kan dus niet ‘zomaar’.

En, nog belangrijker, het kan ook verder naar beneden. Want nog steeds is er het geluid van de A1.

Met de geluidsschermen en de wal hebben we een eerste grote stap gezet. Uit de diverse reacties weten we dat de geluidsoverlast flink minder is. In de toekomst kunnen we dat wellicht nog verder verbeteren.

Voor nu is, als straks de nieuwe verlaagde geluidsgrenzen definitief zijn, deze fase afgerond.

Overhandiging nieuwe Dorpsvisie

Op woensdagmiddag 31 maart 2021 werd de nieuwe Dorpsvisie van Bathmen door Cora Mossel als vertegenwoordigster van de Stuurgroep Dorpsagenda aangeboden aan wethouder Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente. Liesbeth gaf haar complimenten over de mooie uitstraling van de Dorpsvisie. Zij sprak haar bewondering uit voor alle dorpsbewoners die zich hebben ingezet om deze Dorpsvisie tot stand te brengen.

De nieuwe Dorpsvisie zal als uitgangspunt dienen bij allerhande beslissingen die omtrent Bathmen in de toekomst moeten worden genomen.

Voor de hele Dorpsvisie klik hier.