Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

Eindelijk is het zover, langs de noordzijde van de A1 worden geluidwerende voorzieningen geplaatst ter hoogte van Bathmen. En nog veel mooier is dat ze ook dit jaar volledig gerealiseerd worden! Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Wat gaat er precies gebeuren de komende maanden? In een brief van de aannemer Heijmans wordt een en ander toegelicht. Hieronder zijn de belangrijkste passages opgenomen:

Memo Heijmans
In opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer legt Heijmans ter hoogte van de Marsdijk en Koersenweg in Bathmen geluidswallen en geluidsschermen aan. In deze memo wordt dit
toegelicht inclusief de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden.
Op onderstaande schets staat aangegeven waar we de grondwallen en schermen realiseren. In verband met de waterhuishouding ter plaatse verdiepen we de watergang tussen de A1 en de Marsdijk. Ter hoogte van het viaduct in de Gorsselseweg, waar in de afgelopen maanden grond is opgeslagen, richten we een depot in met een keet.

 

Onderdelen en werkwijze
De grond voor de grondwallen wordt laagsgewijs aangebracht en verdicht. De schermen bestaan uit stalen staanders met betonnen elementen, vergelijkbaar met het scherm wat aan de zuidzijde van de A1 staat. Voor de fundering hiervan worden betonnen palen in de grond geheid. Ter plaatse van het viaduct in de Gorsselseweg wordt een betonnen ligger aangebracht. Hierop wordt het scherm gerealiseerd, op vergelijkbare wijze als aan de zuidzijde.

De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk uitgevoerd vanaf de A1. Hiertoe plaatsen we tussen de toerit Bathmen en de ijsbaan een verkeerssysteem. Er zijn daar 2 rijstroken beschikbaar in de richting Deventer en er geldt een maximum snelheid van 90 km per uur.
Tussen medio augustus en medio december worden de  werkzaamheden uitgevoerd.

Vormgeving en inpassing
De geluidsschermen worden 3m hoog en wordt aan beide zijden aangeplant met klimplanten. Richting het oosten verloopt het scherm langzaam naar meer afstand tot de weg en gaat dan over
in een grondwal. De grondwal zal ingeplant worden met bosplantsoen. Op één locatie conflicteert de later toegevoegde wal met een portaal. De wal wordt hier kort onderbroken voor een scherm. Aan de bewoners-zijde wordt grond aangebracht tegen het scherm waardoor de onderbreking vanaf de omgeving minder opvalt. Richting de Marsdijk gaat de grondwal weer over in een
geluidsscherm vanwege ruimtegebrek was een grondwal hier niet mogelijk.

 

 

 

 

Augustus
Plaatsen stalen barriers op A1, in 3 nachten. Werkzaamheden aan kabels en leidingen. Kappen van enkele bomen, na ecologische vrijgave. Aanbrengen betonnen duiker in Marsdijk naast inrit van
huisnummers 4 en 6.
Mogelijke hinder:
Het ‘s nachts plaatsen van barriers zal binnen een afstand van 100 meter hoorbaar zijn. Ook het (de)monteren van geleiderail is goed hoorbaar, vergelijkbaar met het (de)monteren van de wielen van een auto. De overige werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en zullen naar verwachting het ‘reguliere’ verkeersgeluid van de A1 niet overstemmen.

September
Heien en boren betonpalen aan weerszijden van viaduct in Gorsselseweg. Heien betonpalen t.h.v. percelen Marsdijk 4 en 6. Grondwerk geluidswal t.h.v. Koersenweg en Marsdijk.
Mogelijke hinder:
De heiwerkzaamheden worden overdag uitgevoerd, globaal tussen 7.00 en 19.00u. Dit zal hoorbaar zijn in een ruime omtrek. De boorwerkzaamheden, direct naast het viaduct, zullen het ‘reguliere’
verkeersgeluid van de A1 niet overstemmen. Door het heien en boren is geen overlast ten gevolge van trilling te verwachten. Het grondverzet zal naar verwachting niet veel meer zijn dan het geluid
van het verkeer op de A1.

Oktober
Heien betonpalen t.h.v. Marsdijk 4 en 6. Grondwerk geluidswal t.h.v. Koersenweg / Marsdijk. Realiseren betonnen ligger viaduct Gorsselseweg. Grondwerk geluidswal tussen Gorsselseweg en
ijsbaan.
Mogelijke hinder:
Ook hier geldt dat de heiwerkzaamheden overdag worden uitgevoerd en goed hoorbaar zullen zijn in de omgeving.

November
Grondwerk geluidswal tussen Gorsselseweg en ijsbaan.
Mogelijke hinder:
Het geluid wat dit veroorzaakt zal naar verwachting niet veel meer zijn dan het geluid van het verkeer op de A1.

December
Afwerking en aanbrengen beplanting. Herstellen asfalt vluchtstrook A1 en verwijderen stalen barriers.
Mogelijke hinder:
Het geluid wat dit veroorzaakt zal naar verwachting niet veel meer zijn dan het geluid van het verkeer op de A1.