Alle berichten van BVB Bathmen

Terugblik dorpsatelier 5 oktober 2022

Op woensdag 5 oktober jl. heeft gemeente Deventer een dorpsatelier georganiseerd over het gebiedsperspectief Bathmen. Dit dorpsatelier is onderdeel van de routekaart. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting.

In september 2022 heeft de gemeente een enquête verspreid. Er zijn bijna 2700 adressen aangeschreven. De respons was 20%. Naar aanleiding van de enquête hadden 110 mensen zich aangemeld voor het dorpsatelier. Uiteindelijk waren er circa 65 personen aanwezig. Vooral de jongeren waren ondervertegenwoordigd op het dorpsatelier.

Het doel van het dorpsatelier is het dorp betrekken bij het maken van gebiedsperspectief, het delen van de uitkomsten van de ruimtelijke analyse van onderzoeksbureau Ruimtevolk, het delen van de uitkomsten van het milieu-aspectenonderzoek en het delen van de resultaten van de enquête.

Alle onderzoeksresultaten zijn vanaf dinsdag 11 oktober ook te raadplegen via de website van de gemeente www.deventer.nl/wonenbathmen.

Een eerste conclusie was dat bij zowel de ruimtelijke analyse, het milieu-aspectenonderzoek en de enquête de locaties 1 t/m 4 het hoogst scoren.

Na het presenteren van de resultaten gingen de aanwezigen in groepen uiteen voor een verdieping op woonbehoeften. Hierbij valt te denken aan; Welke woonmilieus spreken u aan? Waar is volgens u behoefte aan (typologie, buitenruimte, collectiviteit, etc.). Zijn er op (één van) deze locaties elementen aanwezig die u aan de gemeente wil meegeven voor het gebiedsperspectief? Alle input van deze avond neemt Ruimtevolk mee in de uitwerking van het gebiedsperspectief.

Op donderdagavond 17 november vindt het tweede dorpsatelier plaats (locatie Kerk). Het dorp heeft dan wederom de gelegenheid om mee te praten over het gebiedsperspectief. Nadere informatie zal t.z.t. ook aangekondigd worden in de Bathmense Krant.

Het doel van de dorpsateliers is om in werksessies met alle betrokkenen toe te werken naar een locatiematrix (met de eerste contouren voor een voorkeur) en beeldende scenario’s/modellen voor de locatie (of een combinatie van meerdere locaties). Het resultaat is een gebiedsperspectief voor het hele dorp, zodat het daarna ter besluitvorming naar de gemeenteraad kan en de definitieve locatiekeuze(s) gemaakt kan worden.

Noteer dus allen, jong en oud, alvast 17 november in uw agenda.

 

Wilt u meer informatie? De Werkgroep Wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden via de facebookpagina Bathmen2035 en de facebookpagina van de BVB.

Denk en doe mee over de toekomst van Bathmen, kom naar het dorpsatelier!

Woensdag 5 oktober organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een eerste dorpsatelier. Doel van deze interactieve bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen verder in te gaan op de mogelijke locaties voor woningbouwontwikkeling.

Tijdens deze avond delen we de analyse, die laat zien welke ruimtelijke kwaliteiten Bathmen heeft en bespreken we de resultaten van de enquete. Vervolgens gaan we met elkaar in groepen aan de slag met beeldmateriaal en stellingen.

Programma en aanmelden
De avond vindt plaats op woensdag 5 oktober in Cultuurhuus Braakhekke, van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij vragen u zich hiervoor aan te melden via www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen.

Meer informatie
Op de website www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project. Een tweede dorpsatelier vindt plaats op donderdagavond 17 november van 19.00 – 21.00 uur. Wij informeren u hier op een later moment verder over.

Informatieavond Wonen in Bathmen

Graag nodigen we iedereen uit om naar de Informatieavond te komen.

Wonen in Bathmen; nu en straks

Op deze avond kun je je laten informeren over de laatste ontwikkelingen en natuurlijk mee praten.

De avond is op 26 april in Boode Bathmen.

Inloop: 19:15 en de start is om 19:30

Nieuwsbrief Maart 2022

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer twee maanden oud. Gelukkig zitten we in een opener samenleving en ligt de lockdown achter ons. Laten we hopen dat het de laatste lock down was. Inmiddels worden we geconfronteerd met nieuwe, zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld waarbij veel geweld ten toon wordt gespreid. Ik hoop dat we in staat zijn niet in de maalstroom van geweld en onverdraagzaamheid mee te gaan. Ik wens alle inwoners van Bathmen toe dat we met elkaar in respect, openheid en verdraagzaamheid blijven samenleven.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer over actuele onderwerpen waarmee de BVB zich bezighoudt. Zo zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we alle actieve vrijwilligers nog effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen in hun inzet voor de gehele Bathmense bevolking. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief.

Bovenal danken wij alle leden die ons attenderen op onderwerpen die de inwoners aangaan. Het is fijn als er meegedacht wordt. Ook dit jaar is ons uitgangspunt weer de belangen van de Bathmenaren zo goed mogelijk te behartigen.

In deze nieuwsbrief :

  • enquete hinder spoor
  • samenwerking BVB met stuurgroep Dorpsagenda
  • duurzame energie
  • woningbouw en meer
  • gemeenteraadsverkiezingen

Lees verder Nieuwsbrief Maart 2022