Alle berichten van BVB Bathmen

Onderhoudswerkzaamheden brug Gorsselseweg

Van de gemeente Deventer kregen we onderstaand bericht wat we graag met jullie willen delen.

Na de bouwvak van dit jaar wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Gorsselseweg te Bathmen. Gemeente Deventer heeft hiervoor opdracht gegeven, omdat de brug momenteel niet voldoet aan de veiligheidseisen. Onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om de brug weer veilig te maken:

 • vervangen brugdek en leuningen
 • aanpassen wegindeling.

Gelijktijdig met het onderhoud aan de brug voert het waterschap Rijn en IJssel onderhoud uit aan de stuw onder de brug. Werkzaamheden aan stuw en brug worden gezamenlijk door één hoofdaannemer uitgevoerd om hinder te beperken.

Naast de werkzaamheden aan brug en stuw vindt er verder geen onderhoud plaats aan de Gorsselseweg. Het asfaltonderhoud zal vermoedelijk in 2022 plaats vinden.

Omdat het brugdek vervangen wordt zal de Gorsselseweg voor een duur van minimaal 5 weken volledig gestremd worden voor alle verkeer. Als gemeente kunnen we geen garanties doen over de uiteindelijke stremmingsduur, maar het contract met de aannemer is zodanig in gestoken dat hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Naast de volledige stemming zal de Gorsselseweg ook nog een aantal keer gedeeltelijk gestremd worden, waarbij verkeer wel doorgang kan vinden.

De definitieve planning is nog niet bekend.  De onderstaande planning is indicatief.

 • Week 27 t/m 29: werkzaamheden voor het omleggen van kabels en leidingen
 • Week 33 (na bouwvak Noord): start werkzaamheden op locatie
 • Week 36: start stremming Gorsselseweg
 • Week 45: afronding werkzaamheden

Direct omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er een artikel in de Bathmense Krant geplaatst.

 

BvB neemt deel aan avond Gemeentebelang over energietransitie

Maandag 24 februari aanstaande houdt Gemeentebelang een info-, forum- en thema-avond in Lettele over de plannen om windmolens en zonneparken te plaatsen in de stad. Het is een open avond die niet alleen voor de eigen achterban bedoeld is. De partij wil graag zovel mogelijk de mening van de burgers weten. Ook wordt het overkoepende energieplan zoals dat in concept voorligt bij de Gemeenteraad toegelicht.

Aanwezigen kunnen tijdens de avond vragen stellen aan deskundigen op het gebied van duurzame elektriciteit en duurzame warmtebronnen. Vervolgens wordt het publiek gevraagd te reageren op stellingen. Het programma begint 24 februari aanstaande om 20:00 uur; de deur opent om 19:30 uur.

De BvB zal deelenemen aan deze avond en zal zitting nemen in het forum om de visie van de BvB op dit thema naar voren te brengen. Wij vinden het belangrijk dat de burgers van de gemeente hun mening kunnen geven en geinformeerd worden.

Voor meer informatie: zie de website van Gemeentebelang.

https://www.gemeentebelangdeventer.nl/26-nieuws/fractienieuws/768-energietransitie-uw-mening

Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief Januari 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER:

 • Energieplan gemeente Deventer
 • Bathmen 2035: praat mee op 31 januari!
 • Ontwikkelingen vliegveld Lelystad, A1
 • Omgevingsvisie gemeente Deventer
 • Verslag ALV

Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen. Dat het maar een mooi jaar met vele goede resultaten voor de Bathmense gemeenschap mag worden!

En wat staat er dan te gebeuren in dit nieuwe jaar? Niemand weet dat natuurlijk, we kunnen niet in de toekomst kijken. Wat we wel weten is welke onderwerpen er momenteel op ons bordje liggen en waar we naar streven. Blijvend punt van aandacht is uiteraard het tot stand komen van de geluidswerende maatregelen langs de A1. Dat gaat pas van de agenda als alles conform de afspraken is gerealiseerd. De stand van zaken vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Ook het spoor en de ontwikkelingen rond het vliegveld Lelystad blijven we nauwlettend volgen en we houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Samen met de werkgroep Bathmen 2035 zijn we hard bezig om tot een Dorpsvisie vanuit Bathmen zelf te komen. Deze hopen we rond april/mei aan de gemeente te kunnen aanbieden (zie ook verderop in deze nieuwsbrief en de uitnodiging voor 31 januari).

De Omgevingsvisie en het Energieplan van de gemeente zijn tevens punten van aandacht. Hierin proberen we zoveel mogelijk aandacht te vragen voor onze visie en het op een constructieve manier komen tot de opgelegde doelstellingen.

Genoeg om het jaar weer mee aan de slag te gaan. Er zullen vast nog ad hoc onderwerpen bij komen die we dan voortvarend zullen oppakken.

Cora Mossel

Lees verder Nieuwsbrief Januari 2020

Notulen ALV d.d. 11 november 2019

Op 11 november heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Wij waren blij verrast met de grote opkomst. Hier volgen de notulen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Maandag 11 november 2019

1.  Opening en welkom
De voorzitter, Cora Mossel, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2.  Terugblik afgelopen periode
Cora blikt kort terug op het afgelopen jaar.

In het verslagjaar 2019 is het bestuur 6 keer bijeen geweest. De laatste bestuursvergadering zal plaatsvinden in december. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond w.o.

 • Projectteam dorpsagenda 4x
 • A1 15x
 • Omgevingsvisie
  De BvB heeft een bezwaar gemaakt tegen het onderdeel in de omgevingsvisie dat te maken heeft met in te richten energielandschappen.
 • Hoorzitting kruispunt Deventerweg/Enklaan/Woertmansweg/Gorsselseweg
  Het ingediende bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Wel heeft de wethouder toegezegd dat er eind dit jaar een evaluatie zal plaatsvinden met de aanwonenden, waarna eventuele aanpassingen kunnen plaatsvinden.
 • Onthulling kunststuk de Pauw

Diverse bijeenkomsten van de werkgroepen van de dorpsagenda.

De onderwerpen die onze aandacht vroegen en vragen zijn:
1  Uitvoering afspraken geluidswerende maatregelen A1
2  Ontwikkelingen vliegveld Lelystad
3  Overschrijding normen m.b.t. het spoor
Wij staan in nauw contact met zowel de gemeente als het Rona
4  Nieuwbouw Bathmen.

De stand van zaken van deze onderwerpen wordt straks toegelicht door de desbetreffende dossierhouder. Al met al genoeg onderwerpen die onze aandacht vragen.

Lees verder Notulen ALV d.d. 11 november 2019