Kort bericht van de BVB 

  • informatiebijeenkomst geluidsreductie A1 donderdag 14 februari
  • zienswijze vliegveld Lelystad nog tot 21 februari
  • en weer dreigt forse toename goederentreinen!

Geluidsreducerende maatregelen A1, we zijn er bijna ! 

Donderdag 14 februari aanstaande informatie-avond over de geluidsreductie bij de A1.

De BVB ijvert namens Bathmen en omstreken voor maatregelen om de geluidshinder van de A1 tegen te gaan. Uiteindelijk is met Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente afgelopen zomer een ‘intentieovereenkomst’ gesloten. Hierin is afgesproken dat alle 4 partijen zich inspannen om geluidsreductie te realiseren. Uitgangspunt daarvoor is een variant die een behoorlijke geluidsreductie moet opleveren.

De afgelopen maanden hebben we intensieve gesprekken met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel en gemeente Deventer gehad. Na de intentie-overeenkomst die we afgelopen zomer sloten, was het zaak hun woorden om te zetten in daden! De intentie-overeenkomst geeft namelijk geen garanties. Daarom is het nodig dat de partijen een ‘bestuursovereenkomst’ sluiten, zodat de ‘schop in de grond kan’ .

Voordat iedere partij akkoord is, moet wel duidelijk zijn wat mogelijk is. Vanuit de BVB hebben we consequent aangestuurd op het effect, een forse geluidsreductie. Dat we deelnemen aan de projectgroep om dit te realiseren was een spannend traject. En ook nodig!

Er moest veel water door de Schipbeek voordat er een goed uitgewerkte afspraak lag, maar we zijn er bijna.  Er is nu veel uitgezocht,  meer duidelijkheid over wat mogelijk is en aan de laatste details wordt gewerkt.  In de ledenvergadering van de BVB en in de nieuwsbrieven hebben we daarover bericht.

Vorige week donderdag bleek uit berekeningen dat de beoogde geluidsreductie kan worden gerealiseerd.
Op dit moment worden de laatste details nog uitgewerkt, maar het lijkt erop dat we met de partijen een oplossing hebben.

De informatieavond op 14 februari heeft als doel iedereen een beeld te geven van de laatste stand van zaken.
Wij willen u graag uitnodigen om gebruik te maken van deze mogelijkheid om u te laten informeren en vragen te stellen.

Kom daarom naar de bijeenkomst op donderdag 14 februari in Boode. Inloop vanaf 19:15 uur, het centrale deel start om 19:30 uur en duurt ongeveer 15-20 minuten. Daarna is tot 21:00 uur bij stands informatie te verkrijgen.

De BVB is daar natuurlijk bij, net als de Gemeente Deventer, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

Kom en laat u informeren!

Zienswijzen tegen mer Lelystad

 

Vliegveld Lelystad
Ter herinnering: zoals gemeld in onze nieuwsbrief van januari  kan een zienswijze ingediend worden tot en met 21 februari 2019. Nadere info en een standaardbrief (ook zelf aan te passen) is te vinden op  www.zienswijzelelystadairport.nl.

En weer die goederentreinen !

In de afgelopen weken zijn de omwonenden van de spoorlijn in onder meer Deventer en Bathmen opgeschrikt. De verantwoordelijke staatssecretaris is van plan de overschrijding van het aantal goederentreinen met gevaarlijke stoffen (die qua hoeveelheid al enkele jaren ruim boven het wettelijk toegestane maximum ligt) te legaliseren en ook voor de toekomst grotere aantallen/hoeveelheden toe te staan!
Als je je niet aan de regels kunt houden, pas je gewoon de regels aan!

Inmiddels heeft de BVB contact gelegd met de betrokken wethouder van Deventer, met het RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) en met andere deskundigen om zo spoedig mogelijk de kennis en feiten boven tafel te krijgen.

Argumenten voor de veel grotere hoeveelheid gevaarlijke stoffen die in ons geval over het spoor langs Bathmen wordt vervoerd zijn de sterke economische groei en de nog altijd beperkte capaciteit van de Betuwelijn.  De noodzakelijke verbreding in Duitsland vindt  jaren later plaats dan oorspronkelijk gepland. Zoals het zich nu laat aanzien zal deze verbreding pas in 2024 gereed zijn.

Inmiddels zijn door Tweede Kamerleden vragen gesteld aan de verantwoordelijke staatsecretaris, met name gericht op de gevolgen van deze situatie voor Bathmen.
Naast de afspraken met de wethouder van Deventer om in dit dossier samen op te trekken, leggen wij contacten met deskundigen en met andere belangengroeperingen.

Doel is gezamenlijk te bewerkstelligen dat er een einde
komt aan deze uiterst ongewenste en bedreigende situatie en wordt voorkomen dat dit de norm wordt voor de toekomst!

Wij houden u op de hoogte!

Contactgegevens op orde

In de nieuwsbrief van januari vroegen we je om contactgegevens. Veel lezers hebben daarop al gereageerd, waarvoor dank. Voor hen die nog niet gereageerd hebben hieronder nogmaals de oproep.

Je krijgt deze mail omdat je je hebt aangemeld als lid van de BvB of als nieuwsbrieflezer.
Sinds de oprichting van de BvB werd het ledenbestand gemaakt voor de contributie (zonder mailadressen) en is er voor de nieuwsbrief een ander bestand.
We willen graag de contactgegevens van alle leden op orde brengen. In ieder geval ontvangen we graag een emailadres. Adresgegevens zijn ook zeer welkom, omdat we je dan kunnen benaderen als er iets in een specifieke omgeving speelt.
Ben je lid? Stuur svp je naam, adres en emailadres naar secr@bvbbathmen.nl

Lees je deze nieuwsbrief maar ben je nog niet lid?
Dat mag natuurlijk, maar we stellen het op prijs als je ons wilt steunen. We doen ons werk vrijwillig, de contributie is voor de noodzakelijke onkosten.
Voor nog geen twee kwartjes per maand , namelijk 5 euro per jaar, ondersteun je de BvB. Da’s geen geld voor een lokale belangenbehartiger!
Stuur je gegevens naar secr@bvbbathmen.nl