BvB nieuwsbrief Juni 2023

Windmolens in gebied langs A1?

Afgelopen maandagavond hadden we onze ALV en nu alweer een nieuwsbrief?

Ja, want afgelopen maandag kregen we bericht over de vervolgstappen met betrekking tot windmolens in de gemeente Deventer.

Het college van burgemeester en wethouders heeft recent besloten om voor te stellen het gebied langs de A1 vanaf de IJssel tot de oostelijke gemeentegrens als zoekgebied aan te wijzen. Dit komt er in de praktijk op neer dat onderzocht gaat worden (of en) waar binnen dit gebied de benodigde hoeveelheid windmolens geplaatst kunnen worden, en dus niet in andere delen van de gemeente. De gemeenteraad moet over dit zoekgebied besluiten.

Het hele burgerparticipatieproces is nooit van de grond gekomen. En nu moet in een periode van enkele weken al een zoekgebied worden afgebakend. Op grond waarvan? En waarom dit gebied?

Haast en broddelwerk dus!  En juist bij zo’n belangrijk onderwerp. De omslag naar duurzame energieopwekking is nodig, maar wel op een verstandige wijze.

Het is zaak dat de gemeenteraad wijze besluiten neemt.

Daarbij zijn er op korte termijn enkele belangrijke informatie- en inspraakavonden.

  • Dinsdag 27 juni informatieavond (de brief staat onderaan deze mail)
  • Woensdagavond 28 juni raadsvergadering (raadstafel) met inspraakmogelijkheden.
  • Waarschijnlijk op 5 juli een tweede raadsvergadering / inspraakavond
  • Op 19 juli is dan de raadsvergadering waarin volgens planning besloten wordt. Als dat niet haalbaar is tilt men het besluit over de zomervakantie.

In deze nieuwsbrief informatie hierover.

Daarnaast veel informatie over de energietransitie: hoe zat het ook alweer? En uiteraard de standpunten van de BvB. Ook zitten er in deze nieuwsbrief links naar meer achtergrond informatie.

Nieuwsbrief Juni 2023

BvB Nieuwsbrief Mei 2023

Het tweede kwartaal van 2023 is alweer halverwege en na een ‘rustige’ start begin dit jaar zien we dat de activiteiten langzamerhand weer opstarten. En juist dat ‘langzamerhand’ is bedrieglijk, want er zou toch veel moeten gebeuren.

Onze woonomgeving staat onder druk, met onder andere de stikstof-problemen, de energietransitie en het woningtekort.
Met – zoals u kunt lezen in deze nieuwsbrief – ook nu weer de problemen rondom de inspraak over windmolens en zonnepanelen.  Nog steeds is het daverend stil in het traject waarin samen met de inwoners besluiten over het opwekken van duurzame energie moeten worden genomen. En inmiddels zijn we zover dat over 2 maanden de provincie in plaats van ons gemeentebestuur de besluiten gaat nemen….
Het meedoen van burgers (‘participatie’) is nog steeds een moeilijke opgave.

ALV
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) op 9 november 2022 is afgesproken dat we de ALV, die de afgelopen jaren o.a. vanwege corona was verschoven naar het najaar, weer voor de zomer willen houden.
Deze zal plaatsvinden op maandagavond 12 juni 2023 20.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.

Versterking bestuur en werkgroepen
Samen met veel inwoners willen we de belangen van Bathmen en omstreken behartigen. Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig. Er spelen veel zaken die ons hele dorp aangaan. Wil je ook meedoen? Dat kan op allerlei manieren. Neem s.v.p. contact met ons op, bijvoorbeeld is secr@bvbbathmen.nl.  We gaan graag in gesprek.

Meer informatie vindt u in de link naar de nieuwsbrief.

https://mailchi.mp/acf0c6c022f1/bvb-nieuwsbrief-maart2022-11586808

 

Terugblik dorpsatelier 5 oktober 2022

Op woensdag 5 oktober jl. heeft gemeente Deventer een dorpsatelier georganiseerd over het gebiedsperspectief Bathmen. Dit dorpsatelier is onderdeel van de routekaart. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting.

In september 2022 heeft de gemeente een enquête verspreid. Er zijn bijna 2700 adressen aangeschreven. De respons was 20%. Naar aanleiding van de enquête hadden 110 mensen zich aangemeld voor het dorpsatelier. Uiteindelijk waren er circa 65 personen aanwezig. Vooral de jongeren waren ondervertegenwoordigd op het dorpsatelier.

Het doel van het dorpsatelier is het dorp betrekken bij het maken van gebiedsperspectief, het delen van de uitkomsten van de ruimtelijke analyse van onderzoeksbureau Ruimtevolk, het delen van de uitkomsten van het milieu-aspectenonderzoek en het delen van de resultaten van de enquête.

Alle onderzoeksresultaten zijn vanaf dinsdag 11 oktober ook te raadplegen via de website van de gemeente www.deventer.nl/wonenbathmen.

Een eerste conclusie was dat bij zowel de ruimtelijke analyse, het milieu-aspectenonderzoek en de enquête de locaties 1 t/m 4 het hoogst scoren.

Na het presenteren van de resultaten gingen de aanwezigen in groepen uiteen voor een verdieping op woonbehoeften. Hierbij valt te denken aan; Welke woonmilieus spreken u aan? Waar is volgens u behoefte aan (typologie, buitenruimte, collectiviteit, etc.). Zijn er op (één van) deze locaties elementen aanwezig die u aan de gemeente wil meegeven voor het gebiedsperspectief? Alle input van deze avond neemt Ruimtevolk mee in de uitwerking van het gebiedsperspectief.

Op donderdagavond 17 november vindt het tweede dorpsatelier plaats (locatie Kerk). Het dorp heeft dan wederom de gelegenheid om mee te praten over het gebiedsperspectief. Nadere informatie zal t.z.t. ook aangekondigd worden in de Bathmense Krant.

Het doel van de dorpsateliers is om in werksessies met alle betrokkenen toe te werken naar een locatiematrix (met de eerste contouren voor een voorkeur) en beeldende scenario’s/modellen voor de locatie (of een combinatie van meerdere locaties). Het resultaat is een gebiedsperspectief voor het hele dorp, zodat het daarna ter besluitvorming naar de gemeenteraad kan en de definitieve locatiekeuze(s) gemaakt kan worden.

Noteer dus allen, jong en oud, alvast 17 november in uw agenda.

 

Wilt u meer informatie? De Werkgroep Wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden via de facebookpagina Bathmen2035 en de facebookpagina van de BVB.

Denk en doe mee over de toekomst van Bathmen, kom naar het dorpsatelier!

Woensdag 5 oktober organiseert de gemeente Deventer samen met bureau RUIMTEVOLK een eerste dorpsatelier. Doel van deze interactieve bijeenkomst is om samen met inwoners van Bathmen verder in te gaan op de mogelijke locaties voor woningbouwontwikkeling.

Tijdens deze avond delen we de analyse, die laat zien welke ruimtelijke kwaliteiten Bathmen heeft en bespreken we de resultaten van de enquete. Vervolgens gaan we met elkaar in groepen aan de slag met beeldmateriaal en stellingen.

Programma en aanmelden
De avond vindt plaats op woensdag 5 oktober in Cultuurhuus Braakhekke, van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur). Wij vragen u zich hiervoor aan te melden via www.deventer.nl/informatiebijeenkomstbathmen.

Achtergrond
Om Bathmen zowel nu als in de toekomst vitaal te houden, is er voor en door het dorp een Dorpsvisie 2020-2025 opgesteld. Daarin komt de wens naar voren om voorzieningen, werkgelegenheid en onderwijs voor Bathmen op peil te houden. Daarvoor is een geleidelijke groei nodig.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar de routekaart voor Bathmen vastgesteld. Daarin zijn 6 locaties aangewezen, die mogelijk geschikt zijn voor woningbouwontwikkeling. Daarbij wordt er ingezet op woningen voor jongeren, ouderen en een klein deel voor gezinnen.

Meer informatie
Op de website www.deventer.nl/wonenbathmen vindt u alle informatie over dit project. Een tweede dorpsatelier vindt plaats op donderdagavond 17 november van 19.00 – 21.00 uur. Wij informeren u hier op een later moment verder over.

Battumse Belangen