centrumplan Bathmen

Het bestuur van de BVB is in de maanden mei en juni weer aangeschoven als gesprekspartner voor de gemeente voor het door ontwikkelen van het centrumplan.

Er is al veel besproken, gezegd en geïnformeerd in het verleden, echter is er niet echt voortgang op dit onderwerp. Hierin lijkt nu verandering te komen.

Vanuit particulier initiatief is er een nieuwe stimulans gekomen op dit onderwerp. Het lijkt erop dat er nu meerdere partijen, onder regie van de gemeente, het centrumplan van nieuw elan willen voorzien. Uiteraard vinden wij als bestuur van de BVB dat wij daarbij aan tafel horen te zitten.

Het belang van de BVB is en blijft dat het centrumplan niet in een “la verdwijnt” maar uitgevoerd wordt. Mochten de oorspronkelijk plannen onder druk van het economische tij aanpassingen behoeven dan wil de BVB daarover meepraten.

Hierbij het verslag van de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente van 23 juni j.l.

Concept Verslag bijeenkomst centrumplan Bathmen 23 06

 

Natuurbegraven ‘t Hemeltje

19 juli 2015 ‘t Hemeltje

In de bestuursvergadering van 6 juli j.l. heeft het bestuur besloten om het proces rondom de ontwikkeling van de natuurbegraafplaats nadrukkelijk op te pakken.

De bvb ziet het als taak voor zichzelf om inhoudelijk en procedureel de voors en tegens van de juiste informatie te voorzien. Bovenal wil het bestuur ook zelf de feiten, afspraken en stand van zaken helder hebben.

Om dit te bereiken hebben we in een schrijven de gemeenteraad gevraagd om ons van informatie te voorzien (zie bijlage brief b en w).

Het schrijven van omwonenden ‘t Hemeltje, die tegen de aanleg zijn, is meegestuurd naar de gemeente (bijlage hemeltje reactie).

brief b en w

hemeltje reactie

Als er een reactie is van de gemeente Deventer zullen we de leden van de BVB hierover berichten.

Bestuur BVB

 

25 juni 2015,

Op woensdagavond 24 juni heeft in het noaberlookaal de voorlichting bijeenkomst vanuit stichting IJsseland plaatsgevonden. Deze emotionele avond over het ontwikkelen van de natuur begraafplaats op ‘t Hemeltje heeft niet gebracht wat ervan gehoopt werd. Het bleef een algemene uitwisseling van bekende argumenten. Feitelijk nieuws, of concrete plannen waren er niet.

Als BVB hebben we nog geen standpunt ingenomen ten aanzien van deze vorm van begraven. Als bestuur hebben we echter wel aangegeven dat het proces van informeren van omwonenden, inspraak procedure en het tonen van de plannen aan voor- en tegenstanders onvoldoende is. Dit proces zal door de BVB nauwlettend gevolgd zal worden.

De aanwezige bestuursleden van de BVB hebben moeten constateren dat de stichting IJsselland er niet in is geslaagd om deze avond daarvoor goed te gebruiken, en hebben dan ook aangedrongen bij de stichting om dit opnieuw en beter te doen.

6 juli op de bestuursvergadering zullen verdere stappen worden besproken.

Bestuur BVB

 

Als BVB zijn we uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rond de natuurbegraafplaatsen ‘t Hemeltje. Als bestuur hebben wij via mailing de mening gevraagd van de leden van de BVB. Als bestuur van de BVB hechten wij er waarde aan om een gewogen Battumse mening te hebben of te kunnen formuleren. Hierbij willen we geen partij zijn in een voor- of tegenstem. Wij willen als bestuur van de BVB nu vooral de mening horen omtrent deze ontwikkeling. Voor ons zijn zowel de voor- als tegenstemmen welkom. Wij laten ons als BVB informeren door alle partijen. De Provincie hebben we gevraagd naar hun beleid. Dit doen we evenzo bij de Gemeente Deventer en ook bij de stichting “IJsselland”, en direct omwonenden van het landgoed. Op 24 juni vindt er een bijeenkomst plaats in het NoaberLookaal in Loo. Deze avond zal ook door de BVB bijgewoond worden om de stemming te peilen en eventueel een mening te vormen. Voor nu richt de BVB zich op het bewaken van de procedures en is het bezig met standpunt bepaling. Wij willen iedereen dan ook oproepen om via de contactbutton (boven aan de pagina) aan te geven wat uw mening is.

Aangepaste website

Zoals u kunt zien is de website aangepast.
De vormgeving hebben we iets aangepast.

Bovendien ziet u bovenin de site het woord contact.

Als u daar op klikt dan krijgt u een formulier te zien waarop u uw vraag
kunt stellen of u kunt aanmelden als lid.

In de komende tijd zullen we de site steeds verder gaan vullen met o.a.
foto’s van de bestuursleden.

Nieuw bestuur BVB

Tijdens de bestuursvergadering van 25 maart 2015 is het nieuwe bestuur van de Belangen Vereniging Bathmen geïnstalleerd.

Cora Mossel
(voorzitter + portefeuille centrumplan/A1)
Marlies ter Horst
(secretaris + portefeuille A1/spoorboog)
Eelco Nikkels
(penningmeester + portefeuille politiek/landbouw/buitengebied)
Lambertus Kracht
(lid + portefeuille politiek/welzijn)
Wim Roeterdink
(lid + portefeuille landbouw/buitengebied)
Vincent Spikker
(lid + portefeuille politiek/onderwijs)

Battumse Belangen