Enquete hinder spoor

De Belangenvereniging Bathmen (BvB) wil graag inzicht krijgen in de mate van hinder die de inwoners van Bathmen ondervinden vanwege de spoorweg. Wij krijgen zeer regelmatig berichten van mensen die deze hinder ondervinden. Hoewel er hier en daar al wat onderzoek gedaan is door andere partijen willen wij graag een goed beeld krijgen van de mogelijke hinder die in Bathmen wordt ondervonden.

Hiervoor hebben wij deze vragenlijst opgesteld. Bij het invullen van deze vragenlijst vragen wij u om te kijken naar de hinder die u ervaren heeft in het afgelopen jaar tenzij anders vermeld bij de vraag.

De antwoorden worden door ons gebruikt om onze positie te bepalen in het dossier spoorweg in Bathmen en in de gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente. Eventueel worden de geanalyseerde gegevens zonder persoonlijke gegevens gedeeld met gemeente of andere partijen, de individuele enquêteresultaten worden nooit gedeeld.

Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt en zijn deze niet herleidbaar tot personen tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat wij met u contact mogen opnemen. Ook in dat geval worden uw gegevens niet gebruikt bij de analyse.

U kunt deze vragenlijst invullen op uw PC, tablet of mobiele telefoon. Een link naar de vragenlijst kunt u hier vinden. U heeft tot 7 December de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Uiteraard houden wij u op de hoogte over de resultaten.

Nieuwsbrief November 2021

De nieuwsbrief van November 2021 is weer verstuurd. U kunt de nieuwsbrief met interessante informatie over de enquête naar hinder van het spoor, een korte terugblik op de Algemene Ledenvergadering, een mooi nieuws item over de geluidwerende maatregelen langs de A1 (met een mooie film over de totstandkoming van dit mooie resultaat), een korte update over wind en zonne-energie en de overleggen die we met de gemeente gevoerd hebben.

De nieuwsbrief kunt u hier vinden

Inspraakreactie BvB Windverkenning 9 juni 2021

De BvB heeft een inspraakreactie voorbereid die gepresenteerd zal worden op 9 juni bij de raadstafel over de Windverkenning.

De gehele inspraakreactie is hier te lezen. BvB_inspreken_windverkenning_juni_2021

Samengevat roepen wij de Gemeenteraad op om voor de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te kiezen en geen grote windturbines toe te staan in de gemeente Deventer, dit in navolging van veel gemeenten om ons heen. Leg het proces stil en stop de besluitvormingsfuik!

Ook roepen wij op om de hoogte van de windmolens te beperken tot 90 m en de afstand tot de bewoning van 10 maal de ashoogte.  Ook vragen wij om te besluiten dat de exploitatie alleen kan en mag door een stichting zonder winstoogmerk, dit om te voorkomen dat de grote partijen er vandoor gaan met de subsidies. En natuurlijk om echt werk te maken van participatie!

Meer standpunten kunt u lezen in onze inspraakreactie.

BVB dient zienswijze in tegen ontwerpbesluit geluidproductieplafonds

De hoeveelheid geluid die de A1 mag veroorzaken wordt verlaagd vanwege de aangelegde geluidsmaatregelen. Maar de berekeningen lijken niet te kloppen.

Enkele weken geleden stond in de Bathmense Krant een advertentie met de aankondiging dat de ‘geluidsproductieplafonds’ bij Bathmen worden gewijzigd. De maximale hoeveelheid geluid verlaagd! We reageerden dat deze aankondiging het sluitstuk is van dit project.

De geluidsmaatregelen bij de A1 bestaan uit ‘wettelijke maatregelen’ en extra maatregelen. Die wettelijke maatregelen waren nodig om binnen de geluidsgrenzen te blijven. De extra maatregelen zorgen ervoor dat er minder geluid is.

Met de geluidswal en de schermen is er in plaats van meer geluid door de verbreding van de A1 nu minder geluid.

Het voorgenomen besluit lijkt niet te kloppen.

Dat voorgenomen besluit heeft de BVB wel direct laten nakijken. Je weet immers maar nooit.

Uit het besluit blijkt dat bij de wijziging van de geluidsproductieplafonds is uitgegaan van een afscherming met een hoogte die grotendeels 0 tot 1 meter bedraagt in plaats van 3 meter. Deze hoogte komt niet overeen met de afgesproken en daadwerkelijk gerealiseerde afscherming.

De BVB is als vertegenwoordiger van veel inwoners van Bathmen en omstreken zeer nadrukkelijk betrokken geweest bij het initiatief om te komen tot geluidswerende maatregelen. Dit heeft geresulteerd in afspraken met Rijkswaterstaat, Provincie Overijssel en Gemeente Deventer, waarmee een convenant is gesloten. Onderdeel van de afspraak is dat de geluidsproductieplafonds worden verlaagd, rekening houdend met het totaal van de maatregelen die bestaan uit een combinatie van geluidsschermen en wallen met een hoogte van 3 meter.

De geluidsproductieplafonds moeten worden vastgesteld op basis van het totaal van de wettelijke en bovenwettelijke maatregelen.

Over voorgaande is inmiddels contact geweest met zowel Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer die beamen dat er kennelijk een fout is gemaakt in de dataset waarop de te wijzigen geluidsproductieplafonds zijn gebaseerd.

Het is aan de gemeente om alsnog een correcte dataset aan te leveren en te zorgen voor een herzien ontwerpbesluit, zodat de juiste geluidsproductieplafonds worden vastgelegd.

Voor de zekerheid heeft de BVB een zienswijze ingediend, om te zorgen dat alsnog de juiste verlaging wordt doorgevoerd. Deze zienswijze kunt u hier inzien.

Battumse Belangen