Nieuwsbrief januari 2019

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

 • Van de voorzitter
 • Ontwikkelingen A1: stand van zaken
 • Ontwikkelingen vliegveld Lelystad: mogelijkheid zienswijzen
 • Ontwikkelingen Enklaan
 • Omgevingsvisie gemeente Deventer

Van de voorzitter.

Inmiddels is het nieuwe jaar alweer een eindje op gang. Het bestuur van de BvB wenst iedereen een heel gezond, inspirerend en harmonieus jaar toe.

Wij waren blij met de opkomst op de ALV van 12 november jl. Het is fijn een uitwisseling met onze achterban te hebben en constructieve opmerkingen te horen. Wij hopen dan ook dat jullie ons het komende jaar weer weten te vinden als dat nodig is. We hebben daarvoor een nieuw mailadres te weten:
info@bvbbathmen.nl.

Het oude mailadres bvb@concepts komt hiermee te vervallen.
Een aanvullende actie is dat we ons mailadressenbestand actualiseren. Lees hoe je ons daarbij kunt helpen.

Heel verheugend is het feit dat wij jullie kunnen meedelen dat het bestuur inmiddels is versterkt met de komst van een nieuw bestuurslid t.w. Ceciel Lansink.

Cora Mossel

 

Kort nieuws

INFORMATIEAVONDEN Heijmans werkzaamheden verbreding A1
Op 22 en 24 januari organiseert Heijmans twee informatieavonden over de werkzaamheden tbv de verbreding van de A1. Dit gaat dus over de werkzaamheden voor de verbreding en niet over de geluidsmaatregelen bij Bathmen. Ze houden een avond in Rijssen (22/1) en in Twello (24/1).
Informatie avonden RWS.

Zienswijzen indienen MER vliegveld Lelystad
In deze nieuwsbrief kun je de over de ontwikkelingen lezen. Daarin wijzen we je op de mogelijkheid een

De actiegroep ‘Red de Veluwe’ heeft een speciale site gelanceerd waarop een voorbeeld zienswijze is te vinden. Daarmee wil men het iedereen makkelijker maken om hun bezwaren te uiten.
Naast een aanvliegroute hebben we bij Bathmen ook te maken met de ‘wachtruimte’ dichtbij. En aangezien onduidelijk is wat wel en niet mag weten we dus ook niet hoeveel overlast dit gaat leveren.

Het ministerie gaat ook een aantal bijeenkomsten houden over het nieuwe luchthavenbesluit. Voor deze regio is dat op 11 februari in Zwolle en op 14 februari in Apeldoorn.
zie ook: www.zienswijzelelystadairport.nl
Zie verderop in deze nieuwsbrief voor meer informatie. Een zienswijze in dienen kan tot en met 21 februari 2019.

Stand van zaken geluidsreductie A1

Eind 2020 wil Rijkswaterstaat de verbrede A1 opleveren. Hoe staat het nu met de geluidsmaatregelen?

Hoe was het ook alweer? De BVB heeft met gemeente, provincie en Rijkswaterstaat in 2018 een intentieovereenkomst gesloten.  Tijdens de ledenvergadering op 12 november vorig jaar hebben we laten zien hoe vermindering van de geluidsoverlast mogelijk is. Op een aantal plekken met een scherm, op andere plekken met een wal met diffractoren en – ten westen van de ijsbaan – met alleen diffractoren. Er zijn (technische) onderzoeken gedaan, er is met landschapsarchitecten gekeken naar de mogelijkheden om dit goed in te passen in het landschap etc.

Deze variant is een compromis tussen de verschillende partijen. Dat betekent dat alle partijen met elkaar een gezamenlijke afspraak hebben en dat je er dus met elkaar uit moet komen. Voor ons was dat geluidreductie en landschappelijke inpassing, voor RWS is ondermeer veiligheid en beheer van belang en provincie had een gebiedsplan.
Er is zeer veel overleg geweest met allerlei overheden, politici en technici. De leden van de werkgroep A1 hebben hierin veel tijd gestoken.

Qua geluidsreductie is het niet de best mogelijke uitkomst. Want het liefst horen we de A1 helemaal niet. Dat zou wel een heel dure oplossing zijn. Daarvoor kregen we de handen niet op elkaar.
De variant is wel de best haalbare oplossing die we als BVB konden bereiken: er is overeenstemming over de minimale geluidsreductie, over de inrichting en de landschappelijke aanpassing. Afgesproken is dat deze variant wordt uitgewerkt en alle partijen zich inspannen om die te realiseren.
De intentie-overeenkomst geeft geen rechten, maar het is wel een belangrijk signaal van de partijen.
In de ledenvergadering is de uitkomst tot zover voorgelegd en hebben de leden ingestemd met deze aanpak.

Ondertussen is er doorgewerkt. Om de uitvoering goed uit te werken en mogelijk te maken, is Witteveen en Bos ingehuurd. De variant is in hoofdlijnen grondig uitgezocht, nu moet alles in detail. Dat moet een uitgewerkt plan opleveren waarmee de aannemer aan de slag kan én waarmee de 4 partijen (gemeente, provincie, RWS en BVB) een definitieve overeenkomst kunnen sluiten.
In de komende weken moet die overeenkomst getekend zijn, omdat het deel met de wettelijk verplichte maatregelen tijdig moet starten.

Het is inmiddels half januari 2019 en Witteveen en Bos heeft van alles onderzocht en vergeleken. Uiteindelijk is er een beeld van de mogelijkheden en, niet onbelangrijk, is er een behoorlijke aansluiting met het beschikbare geld. Zo blijkt een grondwal in combinatie met diffractoren op een deel van het traject veel ruimte te kosten. Zoveel ruimte is niet overal beschikbaar. Hoe los je dat op?
Door bijvoorbeeld de wal in de loop van enkele jaren aan te leggen, kan veel geld worden bespaard.
We zijn er nog niet, maar het lijkt erop dat we eruit kunnen komen.
Voor ons is belangrijk dat de geluidsreductie zo hoog mogelijk is.

Ontwikkelingen vliegveld Lelystad
opnieuw onzekerheid en opnieuw inspraak
In de besluitvorming omtrent de uitbreiding van Lelystad Airport ten behoeve van groei van Schiphol, zijn opnieuw complicaties opgetreden die het onzeker maken of de geplande opening in 2020 zal plaatsvinden.

 • Het plan voor Lelystad dat minister Van Nieuwenhuizen in juli 2018 bij de Europese Commissie indiende, was niet in orde, omdat volgens de EC daarmee luchtvaartmaatschappijen die al vanaf Schiphol vlogen worden voorgetrokken.
  Minister Van Nieuwenhuizen zal nu met een gewijzigd plan moeten komen om de EC tevreden te stellen.
 • De luchtvaartmaatschappijen die vanaf 2020 gebruik zullen maken van Lelystad hebben gezegd dat zij niet op tijd klaar zijn met de complexe voorbereidingen voor verplaatsing van hun operaties naar Lelystad en dringen aan op uitstel.

Ondertussen heeft Minister Van Nieuwenhuizen in december 2018 een ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad van 2015 samen met een geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (MER) bij de
Tweede kamer ingediend.
Dit ontwerpbesluit bevat de volgende aanpassingen van het
oorspronkelijke luchthavenbesluit:

 • De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de MER;
 • Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit;
 • Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld
 • De voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;
 • Een aantal beperkingsgebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Tegelijkertijd met de Tweede Kamer kunnen ook burgers vanaf 11 januari jl. hun zienswijze kenbaar maken in een
zienswijzenprocedure die duurt tot 21 februari a.s.
Alles over deze procedure en het Ontwerpbesluit kunt u vinden op de websitewww.luchtvaartindetoekomst.nl.
Daar kunt u zich onder meer aanmelden voor het bijwonen van
Informatiemarkten in de diverse betrokken provincies. De dichtstbijzijnde Informatiemarkt voor inwoners van Bathmen vindt plaats op 14 februari a.s. in theater Orpheus in Apeldoorn. Voorbeelden voor een zienswijze zijn te vinden op  www.zienswijzelelystadairport.nl.

Zelfs als de luchtvaartmaatschappijen en de Europese Commissie meewerken, dan nog is het de grote vraag of de Tweede Kamer instemt met dit nieuwe plan. Veel oppositiepartijen maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn faliekant tegen nieuwe vluchten op Lelystad.

Wijziging voorrangsregels Bathmen

Op 9 januari heeft de BvB een hoorzitting bijgewoond van de Commissie Bezwaarschriften betreffende de ingediende bezwaren m.b.t. de recente verkeersbesluiten (nieuwe voorrangsregels). De hoorzitting werd bijgewoond door tientallen buurtbewoners die hun eigen bezwaarschriften hadden ingediend. Wij hebben als BvB geen standpunt ingenomen voor of tegen de genomen besluiten aangezien er zowel voor- als tegenstanders zijn. Onze bezwaren waren in hoofdzaak gericht op:

 1. De groep direct omwonenden die door de gemeente bij de besluitvorming betrokken is.
  BvB stelt dat de maatregelen niet alleen de direct omwonenden, maar een veel grotere groep bewoners betreffen aangezien zij de gevolgen van veranderende verkeerstromen zullen ervaren. De gemeente stelt dat het niet in de verwachting ligt dat de verkeerstromen n.a.v. de maatregelen zullen wijzigen.
  De communicatie naar de bevolking toe is geen grondslag voor bezwaar. Het wordt aangeraden dit proces goed te doen, maar het is geen plicht.
 2. Het verkeersbesluit is in strijd met het Structuurplan en de Dorpsvisie Bathmen.
  In het Structuurplan en de Dorpsvisie worden de wegen nadrukkelijk aangemerkt als gebiedsontsluitingswegen. De BvB was van mening dat deze functie komt te vervallen nu de voorrangsregels zijn gewijzigd. Er had eerst een collegebesluit genomen moeten worden omtrent deze onderdelen in het Structuurplan/Dorpsvisie voordat er een verkeersbesluit werd genomen die de functie van ontsluitingswegen afzwakt/teniet doet.
  Ter zitting werd aangegeven dat een verkeersbesluit prevaleert boven een Structuurplan/Dorpsvisie. De gemeente heeft toegezegd dat er borden ‘doorgaand verkeer’ geplaatst gaan worden.
 3. Aan het verkeersbesluit ligt onvoldoende cijfermatige onderbouwing ten grondslag.
  Op diverse punten bleek inderdaad geen cijfermatige onderbouwing aangetoond te kunnen worden en het vermeende advies van de politie en van de Fietsersbond is niet inhoudelijk bekend gemaakt.
  Ter zitting zegt de gemeente dat gemonitord gaat worden of de maatregelen invloed hebben op de verkeersbewegingen en de snelheid. Verder zal er na een jaar een evaluatie plaatsvinden die breed gecommuniceerd zal worden; mocht blijken dat de besluiten niet het gewenste effect hebben dan zal de gemeente deze besluiten opnieuw bezien.

De werkzaamheden zijn inmiddels (deels) uitgevoerd en het ziet er netjes uit. Om goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de genomen maatregelen roepen wij onze achterban op ons op de hoogte te stellen van zowel de positieve als negatieve ervaringen met de nieuwe situatie zodat deze bevindingen in de evaluatie meegenomen kunnen worden.

Omgevingsvisie

De gemeente Deventer is bezig met de vormgeving en invulling van de omgevingsvisie ‘Expeditie Deventer’. De BVB is hierbij ook vertegenwoordigd.
Uit de Omgevingsvisie volgt uiteindelijk het Omgevingsplan, van waaruit een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Dit Omgevingsplan vervangt uiteindelijk het Bestemmingsplan en alle andere regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

Er zijn drie bijeenkomsten geweest, waarbij telkens 70-100 partners betrokken waren. Hier zijn verschillende gesprekken gevoerd over hoe de fysieke leefomgeving er uit gaat zien.
Inmiddels is er een visiedocument. De Omgevingsvisie geeft aan voor welke ruimtelijke opgaves we staan en hoe we die willen vormgeven in Deventer. Het is dus een belangrijk richtinggevend document.

Het visiedocument (de zienswijze-versie) is te vinden op de website:https://omgevingswet.deventer.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u ook de verslagen van de eerdere Expeditie Deventer bijeenkomsten en het smoelenboek, met portretfoto’s en contactgegevens van alle deelnemers.

In januari en februari vindt er nog een aantal sessies plaats met de gemeenteraad over de Omgevingsvisie, waaronder een beeldvormend debat op 23 januari, een meningvormend debat op 13 februari en een besluitvormend debat op 27 februari.
Vervolgens wordt de Omgevingsvisie eind februari (naar verwachting) vrijgegeven door de gemeenteraad voor inspraak.
Vanaf dat moment ligt het document 12 weken ter inzage. Inwoners, partners en andere betrokkenen kunnen binnen deze periode de visie raadplegen en eventuele zienswijzen indienen bij de gemeenteraad.
Zoals de planning er nu uit ziet, stelt de gemeenteraad de visie vast in de zomer van 2019.