Nieuwsbrief Januari 2020

Nieuwsbrief Januari 2020

IN DEZE NIEUWSBRIEF ONDER MEER:

  • Energieplan gemeente Deventer
  • Bathmen 2035: praat mee op 31 januari!
  • Ontwikkelingen vliegveld Lelystad, A1
  • Omgevingsvisie gemeente Deventer
  • Verslag ALV

Van de voorzitter

Allereerst wil ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2020 toewensen. Dat het maar een mooi jaar met vele goede resultaten voor de Bathmense gemeenschap mag worden!

En wat staat er dan te gebeuren in dit nieuwe jaar? Niemand weet dat natuurlijk, we kunnen niet in de toekomst kijken. Wat we wel weten is welke onderwerpen er momenteel op ons bordje liggen en waar we naar streven. Blijvend punt van aandacht is uiteraard het tot stand komen van de geluidswerende maatregelen langs de A1. Dat gaat pas van de agenda als alles conform de afspraken is gerealiseerd. De stand van zaken vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Ook het spoor en de ontwikkelingen rond het vliegveld Lelystad blijven we nauwlettend volgen en we houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.

Samen met de werkgroep Bathmen 2035 zijn we hard bezig om tot een Dorpsvisie vanuit Bathmen zelf te komen. Deze hopen we rond april/mei aan de gemeente te kunnen aanbieden (zie ook verderop in deze nieuwsbrief en de uitnodiging voor 31 januari).

De Omgevingsvisie en het Energieplan van de gemeente zijn tevens punten van aandacht. Hierin proberen we zoveel mogelijk aandacht te vragen voor onze visie en het op een constructieve manier komen tot de opgelegde doelstellingen.

Genoeg om het jaar weer mee aan de slag te gaan. Er zullen vast nog ad hoc onderwerpen bij komen die we dan voortvarend zullen oppakken.

Cora Mossel


Windmolens, lappendeken van zonnepanelen of gezond verstand?

Energieplan gemeente nog onvoldoende

In december 2019 heeft de BVB aan de gemeenteraad laten weten dat het gemeentelijk energieplan nog geen voldoende krijgt.
In het energieplan van de gemeente worden de maatregelen beschreven die de gemeente neemt om tot de door de overheid opgelegde afname van de CO2 en energietransitie te komen.
Voor alle duidelijkheid: het is belangrijk dat we maatregelen nemen. Onze energie moet schoner voor onze gezondheid en die van onze kinderen.Het plan van de gemeente gaat uit van de nu bekende oplossingen in de zin van zonne- en windenergie. De kaders worden zo ruim gehouden om via deze wegen tot het gewenste eindresultaat te komen. Het resultaat is een enorm oppervlakte zonnepanelen, met name aan de oostzijde van de stad Deventer. En als we dat minder willen, dan moet er een extra windmolen bij. Reuzen van 135 meter tophoogte. In de plannen, met doelstellingen per 2030 en 2050, worden alleen ‘ouderwetse’ methoden gebruikt. De BVB stelt zich op het standpunt dat je daarmee jezelf onnodig beperkt en tot maatregelen besluit voor de komende 30 jaar  (!!) terwijl die methoden binnen korte tijd achterhaald blijken te zijn.Wij streven naar meer ambitieuzere oplossingen die wellicht nu nog niet optimaal werken, maar dat naar verwachting binnen de gestelde tijd wel zullen doen.
Daarnaast zijn er ook praktische redenen om andere oplossingen te zoeken. Het elektriciteitsnetwerk heeft  onvoldoende capaciteit voor al die zonnepanelen en windmolens.

Op dit moment maakt NoaberEnergie al grote stappen op het gebied van zonnepanelen op boerendaken en biogas. Het is mogelijk om biogas en op termijn waterstofgas aan het bestaande gasnet toe te voegen. Daarmee kun je in plaats van grote investeringen in netwerken gewoon gebruik maken van het bestaande gasnetwerk.

Het omzetten van zonne-energie naar waterstofgas heeft nu nog een beperkt rendement ( 70 – 75%), maar de ontwikkelingen gaan zo hard dat in beschermde omgevingen al tot een rendement van 99% wordt gekomen.
Waterstofgas kun je beter opslaan en de toepasbaarheid zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Onze boodschap is dus: staar je niet blind op de huidige technieken. Het gaat ons erom dat er veel meer mogelijk is, nu en straks, dan alleen kostbare leefomgeving vernielen.

Wij vinden het belangrijk om de burgerinitiatieven die er al zijn, zoveel mogelijk te ondersteunen en uit te breiden. Deze initiatieven worden gedragen door de bevolking en zullen beter passen bij de woonomgeving.

Onze visie hebben we onder de aandacht van de gemeente gebracht.


Uitnodiging debatavond Bathmen 2035

op 31 januari van 18.00 uur tot 21.00 uur in Cultuurhuus Braakhekke.

“Zijn er over 10 jaar nog wel twee basisscholen?”,
“Is er noodzaak om huizen te bouwen voor de jongeren of juist voor de ouderen?”,
“Moeten we als dorp misschien meer mensen gaan aantrekken uit het Westen?”

Dit zijn vragen waar de werkgroep “Bathmen 2035” zich over buigt. De werkgroep bestaat uit jongeren die het belangrijk vinden dat de mening van de jongeren wordt meegenomen in de nieuwe dorpsvisie vanuit de Gemeente Deventer.

In de huidige toekomstvisie van de Gemeente Deventer staat beschreven dat het dorp Bathmen rekening dient te houden met “krimp”.  De vraag is of we dat als dorp willen of dat we in actie komen om deze trend tegen te gaan.

De gemeente Deventer gaat op heel korte termijn (voorjaar 2020) aan de slag met een nieuwe dorpsvisie en concrete acties voor Bathmen. De werkgroep Bathmen 2035 is reeds op de winterfair gestart met een inventarisatie van de mening van de inwoners van Bathmen over de toekomst van het dorp.

De BVB is enthousiast over het initiatief en vindt het belangrijk dat de nieuwe dorpsvisie een afspiegeling is van de mening en input van alle inwoners van Bathmen. De BVB zal zorgdragen dat de (nog) opgehaalde input wordt samengebracht in een dorpsvisie die door de gemeente als basis kan worden gehanteerd voor de komende jaren.

De volgende stap in dit proces is een debatavond die plaatsvindt op 31 januari van 18.00 uur tot 21.00 uur in het Cultuurhuus. Hier wordt middels een paneldebat met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (denk hierbij aan: jongeren, ouderen, starters, doorstromers, senioren) gediscussieerd over thema’s die de toekomst van het dorp direct aangaan. Naast de personen die plaatsnemen in het paneldebat, kunnen ook de mensen in de zaal op interactieve wijze deelnemen aan het debat.

Kom meepraten over de toekomst van Bathmen! 
Dit is de kans om Bathmen op korte termijn opnieuw op de kaart te zetten binnen de plannen van de gemeente Deventer. Ook zijn er nog enkele plekken beschikbaar om zitting te nemen in het paneldebat. Lijkt het jou leuk of ken je iemand die geschikt is om jouw doelgroep te vertegenwoordigen in dit debat? Stuur dan snel een e-mail naar bathmen2035@gmail.com.


Omgevingsvisie

De gemeente Deventer heeft haar omgevingsvisie gepresenteerd. Na allerlei gesprekken met veel inwoners en belangengroepen is er uiteindelijk een document ontstaan.
Een dik, moeilijk leesbaar document.

Belangrijke onderwerpen voor ons in de omgevingsvisie zijn de ontwikkeling van dorpen en platteland: kunnen er woningen bijgebouwd, welke voorzieningen houden we beschikbaar en behouden we een leefbare, prettige woonomgeving?

We hebben aangegeven dat windmolens van 135 meter hoog niet passen in ons landschap. Dat vinden wij niet alleen, ook de rijksadviseurs vinden dit. Veel te hoog en grote kans op overlast.
Volgens de gemeente verstoren windmolens niet het landschap. Daarentegen verstoren woningen in de kleine kernen (Bathmen, Lettele, Loo etc.) wél het landschap, dus woningbouw in de dorpen is dus niet de bedoeling . Ja, u leest het goed.

De visie moet straks helpen bij de omgevingsplannen. Daar is natuurlijk inspraak mogelijk.
Overigens ontstaat er landelijk steeds meer weerstand tegen de landelijk verplichte ‘omgevingsvisie’. Het doel, dat er een breed gedragen visie ligt, blijkt nauwelijks gerealiseerd.

We hebben de gemeente gevraagd om bij plannen voor windmolens allereerst uit te gaan van kleine windmolens. In Groningen zijn daar zeer goede ervaringen mee. En we vinden: windmolens ja, mits ze eigendom (meerderheid)  zijn van alle omwonenden. Daarmee zijn de eigenaren ook degenen die eventuele overlast ervaren (en dus willen voorkomen) en de baten krijgen.


Diverse ontwikkelingen

 Vliegveld Lelystad

Na de uiteenlopende eerdere ontwikkelingen die een opening van de uitbreiding van het vliegveld Lelystad in de weg stonden, is er opnieuw – tot vreugde van velen – een kink in de kabel gekomen.
Dit keer in de vorm van het rapport van de Adviescollege Stikstofproblematiek o.l.v. de heer Remkes waarin wordt geconcludeerd dat de stikstofuitstoot door de sector veel groter is dan eerder werd verondersteld. Het kabinet ging tot nu toe uit van een bijdrage van 0,1 % aan de totale Nederlandse stikstofdepositie. Alleen de uitstoot tot 3.000 voet (ruim 900 meter hoogte) telde mee; boven die grens is immers niet te meten waar de uitgestoten stikstof op de bodem neerslaat.
Remkes gaat daar niet in mee. Zijn commissie stelt dat ook de stikstofuitstoot boven 3.000 voet moet tellen. Daarvan is misschien niet duidelijk waar deze neerdaalt, maar de emissies hullen het land wel in een deken van stikstof. Deze emissies worden uitgestoten door de internationale luchtvaart. Maar dat ontslaat het kabinet niet van de licht om de neerslag – ‘depositie’ – van de stikstof te compenseren, aldus Remkes.

Met de nieuwe rekenmethode schiet de bijdrage van de luchtvaart aan de totale Nederlandse stikstofdepositie omhoog, van 0,1 naar 0,7 tot 1,1 procent. Veel minder dan verkeer en landbouw, maar volgens de commissie moet iedere sector bijdragen aan de reductie.
Zolang de sector haar eigen stikstofuitstoot niet terugschroeft, kan van groei van de luchtvaart dan ook geen sprake zijn.

Met zijn advies stelt Remkes partijgenoot Van Nieuwenhuizen voor een aanzienlijk probleem. Zij hoopte Lelystad Airport later dit jaar eindelijk te kunnen openen. Het is zeer de vraag of dat nog mogelijk is. Remkes beveelt de minister aan een onderzoek uit te voeren naar ‘alle relevante factoren’ op en rond de luchthaven, tot de vrachtwagens die dagelijks de winkeltjes gaan bevoorraden aan toe. Zo’n onderzoek lijkt moeilijk te verenigen met de wens om Lelystad Airport in 2020 te openen.

Spoorwegvervoer langs Bathmen

Sinds onze vorige Nieuwsbrief zijn over dit onderwerp geen belangrijke nieuwe feiten of ontwikkelingen te melden.
De regering zal echter nog dit jaar met maatregelen moeten komen om de ontstane situatie aan te pakken; vooralsnog blijft er sprake van meer vervoer (van gevaarlijke stoffen) dan toegestaan door en langs grote en kleine woonkernen.

Geluidsmaatregelen A1

Het verbreding van de A1 langs Bathmen is al grotendeels klaar, hoe staat met het de geluidsmaatregelen?

Nadat de afspraken met de provincie Overijssel, de gemeente en Rijkswaterstaat eindelijk op papier stonden, kon er eindelijk gewerkt worden aan de uitvoering van de plannen. In eerste instantie zien we niet veel gebeuren, want er moet van alles worden voorbereid. En afgelopen zomer kwam de stikstof en pfas daar nog bij.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer alles wordt opgeleverd.  De uitvoering is een taak van RWS, gemeente en provincie. BVB houdt toezicht op uitvoering plan. Afgesproken in 2019:
• RWS moet wettelijk deel opleveren uiterlijk bij opening weg
• Bovenwettelijk deel, max. 5 jaar na ondertekening overeenkomst.

Afgelopen week is gestart met het verwijderen van de begroeiing langs de noordzijde van de A1. Dit als voorbereiding op de aanleg. Er is heel veel begroeiing weggehaald, volgens de uitvoerder nodig om de schermen en wal te realiseren.

We hopen snel bericht te ontvangen wanneer de schermen en de wal worden gerealiseerd.


Verslag ledenavond BVB incl. ALV

Op 11 november 2019 was de Algemene Ledenvergadering.
Het verslag hiervan is na de vergadering op onze website geplaatst.
klik hier en lees het verslag op onze website


Contactgegevens op orde

Je krijgt deze mail omdat je je hebt aangemeld als lid van de BvB of als nieuwsbrieflezer.

We willen graag de contactgegevens van alle leden op orde brengen en houden.  Wijzigen je gegevens? Geef deze s.v.p. door.  Adresgegevens zijn ook zeer welkom, omdat we je dan kunnen benaderen als er iets bij jou in de buurt speelt.
Stuur s.v.p. je naam, adres en e-mailadres naar secr@bvbbathmen.nl.  Als je dit al gedaan hebt, hoeft dat niet opnieuw.

Lees je deze nieuwsbrief maar ben je nog geen lid?
Dat mag natuurlijk, maar we stellen het op prijs als je ons wilt steunen. We doen ons werk vrijwillig, de contributie is voor de noodzakelijke onkosten.
Voor nog geen twee kwartjes per maand , namelijk 5 euro per jaar, ondersteun je de BVB. Da’s geen geld voor een lokale belangenbehartiger!
Meld je aan bij secr@bvbbathmen.nl