Nieuwsbrief juni 2019

In deze nieuwsbrief onder meer:

  • Kort nieuws / agenda
  • Ontwikkelingen A1: stand van zaken
  • Ontwikkelingen vliegveld Lelystad
  • Omgevingsvisie gemeente Deventer: dien tijdig zienswijze in!
  • Voetbalveldje bij Dorpsschool

Van de voorzitter

Er is na onze laatste nieuwsbrief weer veel gebeurd, waarvan we je op de hoogte willen houden. We kijken terug op een zeer geslaagde informatiebijeenkomst op 14 februari over de geluidsmaatregelen A1 waar we de afgelopen jaren met veel inzet en energie mee bezig zijn geweest. Wij waren blij met de grote opkomst en de inhoudelijke vragen die werden gesteld.

Ondertussen werd onze aandacht voor veel meer gevraagd: de omgevingsvisie, overlast vliegveld Lelystad, werkgroep Sport etc. In deze nieuwe nieuwsbrief praten we je weer bij. Met onder andere een uitnodiging voor 20 juni en de mogelijkheid om een zienswijze op de omgevingsvisie in te dienen.

Daarnaast blijven we open staan voor signalen vanuit onze achterban, dus van jou. Aarzel niet met vragen bij ons aan te kloppen of contact met ons op te nemen.

Cora Mossel

Kort nieuws / agenda

Tot woensdag 26 juni 2019  kunnen zienswijzen op de omgevingsvisie van onze gemeente worden ingediend. Zie ook het bericht verderop in deze nieuwsbrief.

Dorpsagenda
Op donderdagavond 20 juni zal de Dorpsagenda zich aan Bathmen presenteren. De Dorpsagenda is opgericht naar aanleiding van een verzoek van de gemeente. Dit om de burger meer te laten participeren in wat er in hun woonomgeving gebeurt.
Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden en er is geïnventariseerd wat onder de inwoners van Bathmen leeft aan wensen voor de toekomst. Er zijn werkgroepen samengesteld die de ingebrachte wensen verder uitwerken. Wil je weten wat er ondertussen allemaal is gebeurd, kom dan naar Braakhekke op 20 juni.  Laat je uitgebreid informeren en ga in gesprek met de werkgroepleden.

Kunstwerk ‘De Pauw’
Op 22 mei jl. heeft de officiële onthulling van het kunstwerk ‘De Pauw’ plaatsgevonden. Het kunstwerk zat aan de Molenwiek die inmiddels in het kader van het centrumplan is gesloopt. Er is naarstig gezocht naar een nieuwe en passende plek. Deze plek is gevonden aan de voorgevel van de Dorpsschool. In de bovenbouwklassen is aandacht besteed aan en zijn lessen gegeven over het kunstwerk en hebben de leerlingen een eigen kunstwerk gemaakt wat geïnspireerd was op het bestaande kunstwerk.

Motiemarkt
De werkgroep Herinrichting Brink promootte haar plannen tijdens de Motiemarkt van de gemeente.
Tijdens de Motiemarkt kunnen inwoners het project dat zij willen realiseren presenteren aan de wethouders en raadsleden van de gemeente. Als je genoeg wethouders en raadsleden voor je plan kunt enthousiasmeren, wordt het mogelijk om je plan op de agenda van het college te krijgen waardoor realisatie in de toekomst een stapje dichter bij komt.

WMO
De gemeente moet zorgdragen voor goede voorzieningen. Dat is onder andere geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de inwoners van Bathmen en omstreken is het belangrijk dat er goede voorzieningen beschikbaar zijn, liefst laagdrempelig en lokaal.
Als BVB hebben we op dit moment geen bemoeienis en daar lijkt ook geen aanleiding toe.

Omgevingsvisie

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat de gemeente Deventer bezig is met de vormgeving en invulling van de omgevingsvisie ‘Expeditie Deventer’. De BVB heeft diverse bijeenkomsten bijgewoond.
Dit Omgevingsplan vervangt uiteindelijk het bestemmingsplan en alle andere regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie geeft een visie op de ontwikkeling van onze leefomgeving. Er wordt ingegaan op de verschillende kernen. Zo wordt voor Loo de ambitie ‘gemengd dorpsmilieu’  aangegeven. Er is geen ambitie voor nieuwbouw van woningen, wel om bestaande bebouwing hiervoor te gebruiken.
Voor het gebied langs de Schipbeek wordt grootschalige energieopwekking mogelijk geacht. Windmolens met ashoogte 90 meter en totale hoogte 135 meter zijn daar mogelijk. Dat lijkt ons nogal tegenstrijdig met de ambities voor behoud karakteristiek landschap, rustige woonomgeving etc.
Natuurlijk zijn duurzame ambities belangrijk, maar welke passen bij onze omgeving?

Heb je over bovenstaande en andere onderwerpen uit de omgevingsvisie een mening? Laat het weten door een zienswijze in te dienen (en laat het ons ook weten).

Het ontwerp Omgevingsvisie en meer informatie is te vinden op de website: https://omgevingswet.deventer.nl/omgevingsvisie.
Je kunt het ontwerp Omgevingsvisie ook inzien in het stadhuis bij de balie Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1.

Tot woensdag 26 juni kun je je mening geven door een ‘zienswijze’ in te dienen.

Sportvoorzieningen Bathmen

De projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen (onderdeel van de Dorpsagenda Bathmen) heeft op woensdag 15  mei een bijeenkomst georganiseerd welke in het teken stond van de sportvoorzieningen in Bathmen.
De projectgroep is bezig een visie te schrijven voor de sportvoorzieningen Bathmen 2020-2040.
Deze visie zal eind dit jaar afgerond worden. Op de bijeenkomst konden iedereen haar wensen kenbaar maken middels een brainstormsessie. De resultaten zullen waar mogelijk mee worden genomen in de visie.
Op de informatiemarkt dorpsagenda Bathmen (20 juni), wordt dieper ingegaan op de visie.

Stand van zaken geluidsreductie A1: de handtekeningen zijn gezet!

Eindelijk is het zover. Na de definitieve toezeggingen op 15 april zette Cora Mossel namens de BVB half mei haar handtekening onder de uitvoeringsovereenkomst van Gemeente, Rijkswaterstaat en Provincie. De BVB tekent ‘ter kennisname’ want de uitvoering ligt natuurlijk bij deze drie overheden.

Wat betekent dit?
Het betekent dat er geluidsmaatregelen worden gerealiseerd: dubbellaags ZOAB, en aan de noordzijde van de A1 in het gebied van oprit A1 tot en met ijsbaan deels een scherm, op andere plekken een wal.
TIjdens de goed bezochte informatieavond op 14 februari 2019 in Boode kregen we, naast vele steunbetuigingen, in hoofdzaak de vragen: waarom niet meer, hoelang duurt het nog, en hoe zit dat met die diffractoren en zonnepanelen?

Waarom niet meer?
Het antwoord is dat de uitkomst een compromis is tussen de verschillende partijen.  Qua geluidsreductie is het niet de best mogelijke uitkomst. Want het liefst horen we de A1 helemaal niet. Dat zou wel een heel dure oplossing zijn. Daarvoor kregen we de handen niet op elkaar.
Deze set maatregelen is wel de best haalbare oplossing die we als BVB nu konden bereiken.

Wanneer is het af?
Rijkswaterstaat moet eind 2020 de schermen gerealiseerd hebben, dan zal het dubbellaags ZOAB ook zijn aangelegd. De verbreding van de A1 ter hoogte van Bathmen is voor 2019 gepland.
De grondwal hoeft niet gelijk met de verbreding van de weg af te zijn. Omdat we goedkope grond willen gebruiken, is een termijn van maximaal 5 jaar afgesproken. We hopen natuurlijk dat dit eerder gereed is.

Hoe zit dat nu met diffractoren?

In deze oplossing zijn geen diffractoren opgenomen. Dat kon omdat we met de andere maatregelen de afgesproken effecten (geluidsreductie) al bereiken. En omdat dat nu via ‘bekende en bewezen’ maatregelen wordt uitgevoerd, lopen we niet het risico dat de werking tegenvalt.

Toch nog diffractoren?
Tijdens de bijeenkomst op 14 februari vertelde gedeputeerde Bert Boerman (provincie Overijssel) dat hij wél het toepassen van de diffractoren wil testen  en dat daarom op de wal toch een deel wordt aangelegd. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, want als die test slaagt, kan er op eenvoudige wijze nog meer geluidsreductie worden bereikt!

En zonnepanelen?

In onze eerste plannen hadden we ook zonnepanelen opgenomen. Goed voor duurzame energie en daarmee was misschien ook extra financiering mogelijk. Het bleek dat gebruik van zonnepanelen op de wal ook extra veiligheidsmaatregelen vergt, zoals geleiderails. En daarmee werden de kosten juist weer hoger. Die discussie maakte het lastig om ons hoofddoel te bereiken en daarom hebben we die wens voorlopig geparkeerd. Overigens is gesuggereerd dat zonnepanelen nadelig zijn voor de geluidsreductie. Dat is niet zo, zolang je ze maar op de goede wijze plaatst.

De wal wordt wel zodanig aangelegd dat er eventueel later alsnog zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Is nu alles rond?
Tja, er moeten nog een paar zaken goed worden geregeld. Begin dit jaar bleek dat Rijkswaterstaat meer ruimte wenste langs de weg en langs de wal. In de ontwerpen en berekeningen tot begin dit jaar zou alles passen op het grondgebied van Rijkswaterstaat langs de A1, met misschien her en der een kleine aanpassing, bijvoorbeeld voor de afwatering.
Voor die extra ruimte is meer grond nodig.
De BVB was natuurlijk zeer verbaasd / onprettig verrast. Dit is nooit op tafel gekomen en dus ook niet met de betreffende grondeigenaren besproken. Onze eerste inzet is dat dit (zoveel als mogelijk) wordt beperkt. Dat lijkt voor een zeer groot deel inmiddels bereikt. En als dan toch blijkt dat er nog aanliggende gronden nodig zijn, willen we dat er een goede oplossing komt voor de grondeigenaren.
We houden dit dus goed in de gaten!

De komende tijd
Afgesproken is dat de BVB betrokken blijft bij de uitvoering om na te gaan of de gemaakte afspraken ook worden uitgevoerd.
Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer zorgen voor de uitvoering en zijn nu in gesprek met bedrijven die deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Ontwikkelingen vliegveld Lelystad

De onduidelijkheid blijft voortduren. Er zijn wéér ontwikkelingen die het onzeker maken of de geplande opening in 2020 zal plaatsvinden.
Daarnaast bleek onlangs dat het toch mogelijk is hoger te vliegen op de zogenaamde aansluitroutes. Ook voor Bathmen is dat gunstig.

Hoe zit het ook alweer?
Met de plannen om vliegveld Lelystad uit te breiden zodat vakantie-/chartervluchten van Schiphol naar Lelystad verplaatst konden worden, werd duidelijk dat er ook in onze regio overlast zou ontstaan door de lage vlieghoogte van de vliegtuigen op de aansluitroutes en in de ‘wachtruimte’ tussen Lochem en Bathmen.
De overheid gaf daar als reden voor de noodzaak om onder het verkeer van/naar Schiphol te blijven en om militaire gebieden te mijden.

Het aantal vluchten van en naar Lelystad wordt beperkt tot 10.000 per jaar, totdat het Nederlandse luchtruim is heringedeeld wat in 2023 gereed zou moeten zijn; daarna zou het maximum aantal vluchten van en naar Lelystad tot 45.000 per jaar mogen toenemen (Schiphol: 500.000+ per jaar).

Er is veel protest
Hoewel onder druk van talloze belangengroepen, waaronder de BVB, de routes en minimum vlieghoogtes enigszins werden aangepast, blijft de bezorgdheid en onvrede over de zgn ‘laagvliegroutes’ groot en wordt steeds aangedrongen op uitstel van de opening tot na de herindeling van het Nederlandse luchtruim.
Enkele maanden geleden konden er zienswijzen worden ingediend op de plannen. Dit is massaal gedaan, ook de BVB heeft zienswijzen ingediend.
De vliegmaatschappijen willen hun plekje op Schiphol niet opgeven. Lelystad erbij is prima, maar ze willen ook vanaf Schiphol blijven vliegen.

Standpunten minister in strijd met regels.
De Europese Commissie heeft aangegeven dat het beperken van het gebruik van Lelystad voor uitsluitend charter- en vakantievluchten van Schiphol niet mag. Er moeten nieuwe vluchten mogelijk zijn.

Wat betekent dit allemaal?
Om toch vluchten van Schiphol naar Lelystad te krijgen moet de minister iets anders bedenken. De zorg bestaat dat Lelystad toch gebruikt gaat worden door grotere en/of vrachtvliegtuigen.
Veel oppositiepartijen maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn faliekant tegen nieuwe vluchten op Lelystad.
Samen met alle protesten is er dus weinig steun voor de plannen.

Luchtruim ineens toch beschikbaar?
Onlangs verraste de minister iedereen door  – in de brief waarin ze bekend maakte dat het proces van herindeling van het Nederlandse luchtruim was gestart – te verklaren dat het niet langer nodig om onder het verkeer van en naar Schiphol te blijven en om militaire gebieden te vermijden …!
Of hiermee alle bezwaren van tafel gaan is nog maar de vraag. In elk geval betekent dit dat er boven onze regio hoger gevlogen kan worden.

Hoe nu verder?
Het wachten is op de nieuwe plannen van de minister. Stelt ze de opening van vliegveld Lelystad opnieuw uit? En komen er toch extra (nieuwe) vluchten?
We houden het in de gaten. Onze standpunt is dat er eerst een goed en volledig uitgewerkt plan, inclusief de bijbehorende inspraak, vergunningen etc. moet zijn. Totdat het zover is, kan vliegveld Lelystad niet open.

Wordt vervolgd!

Voetbalveldje Dorpsschool

Door de geplande verkoop van het pand Schoolstraat 5 (voorheen Wereldwinkel) dreigt ook het voetbalveldje bij de Dorpsschool te verdwijnen. Het voetbalveldje is eigendom van de gemeente maar reeds een aantal jaren in bruikleen door de Dorpsschool.
Samen met de directie en ouderraad van de Dorpsschool heeft de BVB de afgelopen periode overleg gevoerd met de gemeente. Het resultaat is dat de helft van het veldje wordt toegevoegd aan het schoolplein en niet langer onderdeel uitmaakt van het perceel dat verkocht gaat worden.

Een mooi resultaat waarbij de gemeente rekening heeft gehouden met alle belangen van de betrokken partijen. Echter, we  zouden alsnog graag het gehele veldje willen behouden, zeker ook omdat er veel van het veldje gebruik wordt gemaakt (ook in de weekenden en na schooltijd).

Om dit te realiseren zijn we afhankelijk van de kopende partij. We hopen dat dit iemand is die een sociale binding heeft met het dorp en/of de school zodat het gehele voetbalveldje zijn huidige functie kan behouden.
We komen graag in contact met potentiële kopers die voor een overleg met school en de BVB open staan.