Nieuwsbrief Maart 2022

Van de voorzitter

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer twee maanden oud. Gelukkig zitten we in een opener samenleving en ligt de lockdown achter ons. Laten we hopen dat het de laatste lock down was. Inmiddels worden we geconfronteerd met nieuwe, zorgwekkende ontwikkelingen in de wereld waarbij veel geweld ten toon wordt gespreid. Ik hoop dat we in staat zijn niet in de maalstroom van geweld en onverdraagzaamheid mee te gaan. Ik wens alle inwoners van Bathmen toe dat we met elkaar in respect, openheid en verdraagzaamheid blijven samenleven.

Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer over actuele onderwerpen waarmee de BVB zich bezighoudt. Zo zijn we druk bezig te onderzoeken hoe we alle actieve vrijwilligers nog effectiever en efficiënter kunnen ondersteunen in hun inzet voor de gehele Bathmense bevolking. Hierover meer verderop in de nieuwsbrief.

Bovenal danken wij alle leden die ons attenderen op onderwerpen die de inwoners aangaan. Het is fijn als er meegedacht wordt. Ook dit jaar is ons uitgangspunt weer de belangen van de Bathmenaren zo goed mogelijk te behartigen.

In deze nieuwsbrief :

 • enquete hinder spoor
 • samenwerking BVB met stuurgroep Dorpsagenda
 • duurzame energie
 • woningbouw en meer
 • gemeenteraadsverkiezingen

Enquête hinder spoor

De BVB heeft eind 2021 via een enquête de omwonenden van het spoor gevraagd naar hun ervaringen. Om maar met de deur in huis te vallen: er is veel overlast en schade, vooral door de trillingen die de zware goederentreinen veroorzaken .

Om te beginnen bij het begin: we hebben iedereen de gelegenheid gegeven om te reageren en vroegen naar de afstand van de woning tot het spoor. Want wie is nu ‘omwonende’. Belangrijk is dat iedereen die overlast ervaart, dit kon aangeven. Via de nieuwsbrief, facebook, website zijn veel inwoners bereikt en 100 inwoners hebben de enquête ingevuld.

Van degenen die tot 100 meter vanaf het spoor wonen, geeft meer dan 90% aan regelmatig tot vaak overlast te ervaren! En twee derde ervaart regelmatig tot zeer vaak geluidshinder in de slaapkamer en m.b.t. trillingshinder is dat zelfs 74%. Voor de woonkamer zijn de cijfers iets lager. Dat is verklaarbaar, want in de woonkamer staat vaak een geluidsbron aan (tv. radio) en wordt er bewogen. Ook buiten zijn er dan meer geluiden. Overlast in de slaapkamer is grotendeels ‘s nachts, dan is het rustiger. En die nachtrust is juist ook belangrijk!

Opvallend is dat veel inwoners al maatregelen hebben genomen om de geluidshinder te beperken. Nog opvallender is het aantal meldingen van schade door trillingen.

De komende tijd gaan we in gesprek met de gemeente en andere overheden. Via het samenwerkingsverband RONA zijn we ook bezig om hiervoor aandacht te krijgen. Er is een bezoek door leden van de Tweede Kamer gepland.

Tenslotte is de enquête ook bij landelijke media opgevallen.  Belangrijk om dit onderwerp op tafel te krijgen én te houden.

De uitslag van de enquête kunt u binnenkort vinden op onze website.

 

Wordt vervolgd!

Samenwerking Stuurgroep Dorpsagenda en BVB

Op verzoek van diverse werkgroepen in Bathmen wordt een samenwerkingsverband opgezet. In de Dorpsagenda is in de afgelopen jaren al samengewerkt en gezocht naar een goede vorm. Een plek waarin we elkaar eenvoudig weten te vinden, met elkaar afstemmen en goed aanspreekbaar zijn. Aan de BVB is gevraagd om hierin een rol te nemen.

In de afgelopen jaren is er veel contact tussen overheden en inwoners van Bathmen e.o.  Overheden doen tegenwoordig aan burgerparticipatie, met wisselende aanpak en resultaten. Soms worden we eerder betrokken bij plannen, net zo vaak worden we pas ingelicht als men aan besluitvorming toe is. In die gevallen moeten we eerst hard op de rem trappen om vervolgens alsnog die burgerparticipatie invulling te geven. De plannen rondom de energietransitie afgelopen jaar zijn van dat laatste een goed voorbeeld.

Regelmatig blijkt dat voor afstemming de juiste partijen en inwoners in onze gemeenschap niet werden benaderd.  En het is ook belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn.

BVB

De BVB wordt in een steeds vroeger stadium door gemeente en overheid aangesproken en betrokken bij allerlei plannen. Daardoor is de rol van de BVB in de afgelopen jaren veranderd. Met werkgroepen en spontane commissies zijn in de afgelopen jaren diverse grote dossiers opgepakt. De BVB staat daarbij bekend als een innovatieve, kritische maar bovenal een op samenwerking gerichte club.  Omdat we ook onafhankelijk willen zijn, stimuleren we dat veel initiatieven in andere groepen ontstaan en worden uitgewerkt. De BVB kan dan ondersteunen.  Zo zijn er veel werkgroepen actief. Dat is fantastisch.

De laatste jaren neemt de BVB steeds meer – op verzoek – actief deel aan de diverse werkgroepen.

Stuurgroep Dorpsagenda

De Stuurgroep Dorpsagenda is gestart om duidelijkheid over en samenwerking tussen al die werkgroepen te geven. De kracht van al die werkgroepen is de betrokkenheid bij diverse onderwerpen. zoals sport, wonen, dementie en infra en de inzet van inwoners van Bathmen om die onderwerpen op te pakken.

Via de Stuurgroep Dorpsagenda kunnen de diverse werkgroepen en organisaties als Bathmen Promotie, de VBO, Noaber Energie, het Dorpsplatform en de BVB met elkaar afstemmen en vragen vanuit gemeente of andere overheden en organisaties op de juiste plek krijgen.

Samen verder, hoe pakken we dat aan?

De zoektocht naar een goed evenwicht tussen die kracht van de werkgroepen en de behoefte aan enige structuur is zorgvuldig gedaan. Hoe combineer je de belangen van de verschillende werkgroepen met die van alle inwoners, hoe blijf je bewaken dat burgerparticipatie niet verwordt tot afschuiven van verantwoordelijkheden door overheden, hoe behoud je de kracht en flexibiliteit?

Ook praktische zaken zijn van belang. De BVB heeft veel leden en kan zo onderwerpen voorleggen aan een grote groep inwoners. En voor bijvoorbeeld de subsidie voor de Dorpsvisie was de formele BVB-organisatie nodig.

Vanuit de Stuurgroep Dorpsagenda is verzocht om de Stuurgroep Dorpsagenda te integreren in de BVB. Daarbij neemt namens elke werkgroep een inwoner deel in een ‘algemeen overleg’.  De BVB zal de coördinatie op zich nemen.

Het bestuur van de BVB heeft ermee ingestemd om in 2022 hiermee te starten, eerst als pilot.

De afgelopen jaren hebben laten zien dat het dorp en platteland gebaat is bij een duidelijke en heldere structuur waardoor er een sterke gesprekspartner naar buiten toe ontstaat.

Wel vinden we het belangrijk dat we de belangen van alle inwoners zo breed mogelijk dienen. De wijze waarop we als BVB al vanaf het ontstaan een goede naam hebben opgebouwd als betrouwbare – kritisch maar bereid tot meedenken – gesprekspartner willen we graag behouden.

In het pilotjaar kijken we hoe die nieuwe structuur in de praktijk uitwerkt. In de Algemene Ledenvergaderingen in 2022 en 2023 zullen de voortgang, de resultaten en de ervaringen hiermee aan de leden voorleggen en bespreken.

De pilot is natuurlijk bedoeld om ervaring op te doen, zodat we t.z.t. overwogen besluiten kunnen nemen.

Als bestuur van de BVB denken we hiermee de belangen van onze inwoners zo optimaal mogelijk te blijven behartigen.

Duurzame energie

Gemeente laat niets van zich horen, inspraak moet opnieuw.

Het schiet nog steeds niet op met de plannen inzake de energietransitie. Na de diverse inspraakrondes en de gefundeerde commentaren daarop heeft de gemeenteraad de wethouder teruggefloten en bepaald dat  er ‘een integrale afweging moet komen over zon en wind’ met een goede participatie van de inwoners. Dat wil zeggen: goed en juist geïnformeerde inwoners kunnen tijdig hun mening geven en worden gehoord. Hun argumenten vormen onderdeel van de besluitvorming.

We maken ons nog steeds zorgen of die ‘integrale afweging’ wel wordt opgepakt. Tot nu toe merken we hier niets van, want het is oorverdovend stil.

Natuurlijk, met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht is de politiek in afwachting. Maar de uitvoering van een goede integrale afweging, dus het onderzoeken van mogelijkheden, risico’s en het informeren en betrekken van inwoners is nog steeds niet gestart.

Het in kaart brengen van de verschillende opties is een eerste stap. En niet om ze tegenover elkaar te zetten, maar naast elkaar. Want duidelijk is dat het niet het één of het ander is, maar een slimme combinatie.

Enkele voorbeelden:

 • Nederland verbruikt zo’n 40 miljard m3 gas. Dat omzetten naar electriciteit is – zeker op korter termijn – onmogelijk. Ons electriciteitsnetwerk kan dat niet aan.
 • De overheid heeft eindelijk aan Gasunie opdracht gegeven het gasleidingnetwerk helemaal geschikt te maken voor waterstofgas. Dat is het al grotendeels. Daarmee blijft een groot energietransport-systeem beschikbaar.

En gelukkig zijn er eindelijk plannen voor waterstoffabrieken, want zo kun je zonne- en windenergie opslaan.

 • Nu al kan tot 20 of 30% waterstofgas of biogas worden toegevoegd aan ons aardgas. Dat betekent dat we al zo’n 20% minder aardgas nodig hebben (dat is meer dan het aardgas uit Groningen
 • Enkele boeren in onze omgeving leveren met biogas nu al een bijdrage
 • Een transportbedrijf gaat een waterstof-tankstation bouwen langs de A1 bij Deventer. Helaas niet geschikt voor personenwagens. Hier is een grote kans voor onze gemeente. Het is immers kip-en ei: zonder tankstations geen auto’s op waterstof. Terwijl alles elektrisch gewoon nog niet kan. Gemeentelijk wagenpark maar bijvoorbeeld ook bussen, hoe simpel kan het soms zijn…
 • Met kleine windmolens (‘ groninger model’) kun je ook het bestaan van boerenbedrijven en daarmee de leefbaarheid van ons platteland ondersteunen. Natuurlijk is de opbrengst per molen lager, maar dat geldt ook voor het risico op overlast en veel van de opgewekte energie kan meteen gebruikt worden. Een prima snel te realiseren stap.
 • De vele daken waarop nog zonnepanelen kunnen. Nog steeds is er nieuwbouw waar lang niet alle beschikbare dakruimte is benut. En onderzoek heeft geleerd dat er nog zeer veel ruimte is op bestaande daken in onze gemeente.
 • De steeds duidelijker wordende hinder van te grote windmolens. De zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, en inmiddels in duidelijk dat dat een straal van vele kilometers betreft.

Kortom, er is meer dan alleen de keuze meer of minder windmolens!

Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Met veel acties op korte termijn is al veel te bereiken. Daarmee is al veel winst te bereiken. En daarmee is er ook ruimte om beslissingen met grote gevolgen goed te overwegen.

De BVB stelt op basis van de vele ervaringen in het land om voor een veilige en goede woonomgeving de maximale hoogte van de windmolens te beperken tot 90 m en de afstand tot de bewoning minimaal 10 maal de ashoogte.  Ook willen we dat de exploitatie alleen kan en mag door een stichting zonder winstoogmerk, dit om te voorkomen dat de grote partijen er vandoor gaan met de subsidies. En bovenal: met alle mogelijkheden die er al zijn, is het niet nodig om snel onverantwoorde besluiten m.b.t. windmolens te nemen.

Tot nu toe is het daverend stil. De gemeente is aan zet.

Natuurlijk houden we de vinger aan de pols!

Woningbouw in Bathmen en meer

De laatste tijd zijn er in de Bathmense Krant enkele stukken ingezonden. Aanleiding is de beoogde woningbouw in Bathmen. De BVB is ook betrokken bij zowel de Dorpsvisie als de uitwerking daarvan, zoals de werkgroep Wonen, een groep betrokken inwoners die zich inzet voor Bathmen. Voor de BVB is belangrijk dat alle inwoners op de hoogte zijn, hun mening kunnen geven en – als zij willen – meedenken en meedoen. En dat we spreken over dezelfde cijfers en feiten. Zowel bij de eerste stappen in het formuleren van onze wensen tot en met de daadwerkelijke uitwerking in plannen.

In het proces van het ontwikkelen van de Dorpsvisie hebben we gezien dat iedereen die dat wilde, kon aansluiten.

Het is ook goed om te realiseren dat juist in de komende jaren de uitwerking plaats gaat vinden. En dat daarmee nog veel is te bepalen en dus ook bij te sturen.

Met betrekking tot de briefschrijvers in de BK:  recent hadden we met hen een gesprek, waarin diverse vragen en onduidelijkheden werden besproken.

Duidelijk werd (weer) dat naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen helpt. Met als resultaat een gezamenlijk suggestie voor de verdere uitwerking. Om zowel proces als plannen nog mooier te maken.

Er zijn veel onderwerpen die de komende tijd aan de orde zijn. Onderwerpen waarbij we steeds moeten afwegen welke boodschap we aan de gemeenteraad en de wethouders meegeven. Willen we windmolens, zonnepanelen of woningen bij ons dorp, willen we woningen voor jongeren of voor ouderen, kan alles niet blijven zoals het nu is? Vaak helpt het als we genuanceerd en goed geïnformeerd kijken naar wat kan, naar het waarom en wat de consequenties zijn.

Gelukkig kunnen we met de afnemende corona-maatregelen weer eenvoudiger fysiek in gesprek. Want in gesprek gaan en blijven is de eerste stap.

Sluit je dus aan bij de gesprekken over die onderwerpen, denk mee, doe mee. Meld je aan als je mee wil doen. Of dat voor een discussie-avond is, voor het meedoen in een werkgroep, het maakt niet uit. Via onze nieuwsbrieven, onze website, facebook en onze berichten in de Bathmense Krant kun je volgen welke onderwerpen actueel zijn. En mis je een onderwerp? Mail ons!