Nieuwsbrief van de BVB, augustus 2018

  • Akkoord over geluid-reducerende maatregelen A1 Bathmen
  • BVB wel in beroep tegen Tracébesluit A1
  • Informatie-avond in najaar.

Juist vlak voor en in de vakantieperiode speelt er van alles rond de A1. Allereerst werden de definitieve plannen van Rijkswaterstaat (RWS) gepubliceerd. Waarbij de termijn om bezwaar te maken weer grotendeels in de vakantieweken viel.
Bestuur en werkgroep A1 hebben daarom in juni, vlak voor de publicatie van het Tracébesluit met de direct-omwonenden de plannen van RWS doorgenomen. In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht aan het besluit besteed en een papieren versie van het Tracébesluit hebben we in Cultuurhuus Braakhekke neergelegd.
Van diverse mensen kregen we vragen en een vaak gehoorde opmerking was ‘het plan voor een geluidswal is toch al rond en het geld is toegezegd, het is toch al voor elkaar?’.

Dat laatste is helaas nog niet zover, maar zijn we druk bezig met extra maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Zoals bekend hebben provincie en gemeente ieder al € 1,2 miljoen toegezegd. Er ligt een duidelijk plan en dat had prima in het Tracébesluit kunnen worden opgenomen, zodat voor iedereen duidelijk zou zijn wat er gaat gebeuren. Ondanks onze nadrukkelijke wens om dit te realiseren heeft RWS dat niet gedaan.
We hebben veel druk uitgeoefend om in ieder geval een intentieverklaring van alle partijen te verkrijgen en dat is uiteindelijk gelukt!

Hieronder lichten we de intentieverklaring alvast toe, daarover organiseren we na de zomervakantie een informatieavond.
Daarnaast heeft de BVB beroep tegen het Tracébesluit aangetekend. Ook dat lichten we kort toe.

Intentieverklaring
We beginnen met het resultaat van onze inzet voor geluidsmaatregelen.

Voor alle duidelijkheid is het goed om eerst de termen ‘wettelijke’ en ‘bovenwettelijke’ maatregelen te omschrijven.

Bij de verbreding van de A1 moet RWS ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de geluidsoverlast binnen de wettelijke normen blijft. Als uit de berekeningen in de plannen blijkt dat dat niet zo is, moet RWS maatregelen nemen. Daartoe is ze wettelijk verplicht, dus daarom noemt men dit de ‘wettelijke maatregelen’.

Maar die wettelijke maatregelen helpen nauwelijks om de geluidsoverlast te beperken. Ze zorgen ervoor dat het niet al teveel erger wordt!
Daarom willen we dat er meer maatregelen komen, want we willen minder geluidsoverlast! Omdat die maatregelen niet volgens de wet ‘moeten’, noemt men dat ‘boven-wettelijke’ maatregelen.

Namens de bewoners wil de BVB dat er maatregelen worden genomen die zorgen voor een duidelijke vermindering van geluidsoverlast. Dat is veel meer dan de ‘wettelijke’ maatregelen en dus zijn het ‘bovenwettelijke’ maatregelen. Uiteindelijk hebben de gemeente Deventer en de provincie Overijssel erkend dat er maatregelen nodig zijn en ieder 1,2 miljoen euro toegezegd. RWS had al toegezegd dat de grond langs de A1 (in bezit van RWS) gebruikt mag worden.

Inmiddels is duidelijk dat RWS toch ook maatregelen moet nemen.

In het eerste plan (het ontwerp-tracé-besluit) gebruikte RWS nog verouderde cijfers. In de zienswijzen hebben we daarop gewezen en nu zijn recentere cijfers gebruikt. En hoefde RWS eerst nauwelijks iets te doen, nu moet ze toch gedeeltelijk geluidsschermen plaatsen!

Maar die wettelijke maatregelen helpen nauwelijks om de geluidsoverlast te beperken. Ze zorgen ervoor dat het niet al teveel erger wordt!  We kunnen beter het geld dat deze maatregelen kosten (minimaal zo’n € 1 miljoen) gebruiken voor het plan van de BVB. We willen dus dat RWS het budget voor deze wettelijk maatregel beschikbaar stelt voor het plan van de BVB.

“Mooi, handen uit de mouwen en uitvoeren maar” zou je denken. Maar helaas, er moet nog veel water door de Schipbeek.

Met veel moeite en verschillende onderzoeken is er eindelijk overeenstemming over een uit te werken plan. In dit plan komt er vanaf het viaduct Marsdijk tot en met de ijsbaan aan de noordzijde van de A1 (dorpszijde) een geluidswering, deels schermen en deels wal met diffractoren. Op het viaduct Gorsselseweg komt ook aan de zuidzijde een geluidsscherm.
Vanaf de ijsbaan richting westen komt langs de A1 nog een beperkte geluidsmaatregel.

Omdat we willen dat elke partij zich duidelijk uitspreekt, hebben we een intentieverklaring gevraagd. Daarin staat dat alle partijen zich gaan inspannen om dit te realiseren. Alle drie partijen (RWS, Provincie, Gemeente) hebben ingestemd. Dat betekent dat zij zich publiekelijk verbinden aan deze oplossing tegen de geluidsoverlast.

Een intentieverklaring heeft weinig juridische kracht. Het is geen garantie dat het nu werkelijk gaat gebeuren. Maar als (politieke) bestuurders dergelijke afspraken maken moeten zij zich publiekelijk verantwoorden als de afspraken niet worden nagekomen. Bovendien er ligt een akoestisch (geluidstechnisch) onderzoeksrapport, er is een haalbaarheidsstudie gedaan en er zijn situatieschetsen gemaakt, en dus weet iedereen wat de bedoeling is.

Zijn we als BVB tevreden?
Vooropgesteld, het liefst horen we de A1 in zijn geheel niet. Dat gaat zeker niet lukken. En, juist vanwege de veel voorkomende wind vanuit zuidwestelijke richting, hebben we graag ook voorbij de ijsbaan richting westen een betere geluidswering. In de recente ‘hitte-weken’ bleek maar weer hoeveel invloed de wind heeft.
Dat is ons (nog) niet gelukt. Maar met de geluid beperkende maatregelen van Marsdijk tot en met ijsbaan hebben we een flink resultaat bereikt. En, heel belangrijk, de problematiek van de geluidsoverlast is door de partijen erkend.

Hoe verder?
Zoals gezegd is er nu een goed uitgewerkt globaal plan. Dat moet nu in detail worden uitgewerkt. Als dat is gedaan, kan de opdracht worden gegeven aan een uitvoerder. De gemeente Deventer leidt dat proces. Als BVB zijn we nauw betrokken, want we willen wel dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Over het globale plan, de gesloten intentieverklaring en de verdere gang van zaken willen we graag met u in gesprek, dat doen we in het najaar.

Bezwaren Tracébesluit

In het Tracébesluit zat toch een aantal punten waarvan wij vinden dat het beter kan en moet. Zo zegt RWS dat voor het plan van BVB geen middelen zijn en dat het daarom niet is onderzocht. Da’s natuurlijk onzin, er is al 2,4 miljoen toegezegd. En met het geld dat RWS kwijt is aan wettelijke maatregelen op dezelfde plekken komt daar nog eens 1 tot 1,5 miljoen bij.
Maar we hebben ook aangegeven dat de berekende normen die RWS gebruikt, al jaren volgens onderzoek van RIVM veel te laag zijn berekend. En als dat structureel is, moet je daar wat mee!

Doel van het beroep is niet om de aanpak van de A1 van tafel te krijgen. Doel is om het woon- en leefklimaat in Bathmen te verbeteren. Doel is ook niet om koste wat kost deze procedure tot het einde te voeren. We kunnen hem altijd intrekken. Het instellen van het beroep is daarmee ook een stok achter de deur, zodat de plannen voor geluidsreductie ook worden doorgezet.

Bezwaar tegen Tracébesluit en toch een intentieovereenkomst, hoe zit dat?

Voor alle duidelijkheid: het beroep van de BVB tegen het Tracébesluit heeft niet betrekking op de afspraken die wij met RWS, Provincie, en Gemeente hebben gemaakt. Die afspraken (de intentieovereenkomst) gaan over het plan van de BVB. Dat zijn bovenwettelijke maatregelen die een aanvulling zijn op / een combinatie zijn met de wettelijke maatregelen.

Als blijkt dat RWS te weinig wettelijke maatregelen heeft genomen, moet zij die alsnog voor haar rekening nemen. Dat kan in de vorm van meer aanpassingen over een groter gebied.
Dat kan dan ook betekenen dat er meer geld beschikbaar komt voor het plan zoals we dat hebben uitgewerkt. Want dat is nog steeds nodig.

Verzorgingsplaatsen Boermark en Hop

Ten slotte hebben we bij de Raad van State ook aangegeven dat de gang van zaken rondom deze verzorgingsplaatsen niet goed is gegaan. In eerste instantie was besloten deze te sluiten, dat is later ingetrokken. De omwonenden ervaren overlast.
De omwonenden willen het liefst dat ze worden gesloten. Er is ook veel overleg geweest om, als sluiting niet doorgaat, de verzorgingsplaatsen toch zodanig in te richten, dat de overlast vervalt. Dat is nu grotendeels opgenomen in het Tracébesluit, maar er staan ook nog onduidelijkheden.
Dat geeft natuurlijk onrust. Daarom hebben we aangegeven dat, mocht sluiting niet doorgaan, de gemaakte afspraken helder en duidelijk moeten worden opgenomen.

Informatieavond in najaar.
De BVB wil graag met u in gesprek over de stand van zaken, intentieovereenkomst en de verdere stappen. Er is door werkgroep- en bestuursleden veel tijd en energie gestoken om de plannen van de verbreding te toetsen en te zorgen voor goede geluidsmaatregelen. We denken dat er met het uitgewerkte plan een goed resultaat ligt. Niet het beste, maar wel het voor nu meest haalbare.

Het huidige resultaat, de intentieovereenkomst, is een belangrijke stap. We moeten nu verder met de invulling, zodat het ook wordt gerealiseerd.

Een uitnodiging voor deze avond volgt.

Bestuur BVB