Notulen ALV d.d. 11 november 2019

Op 11 november heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Wij waren blij verrast met de grote opkomst. Hier volgen de notulen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Maandag 11 november 2019

1.  Opening en welkom
De voorzitter, Cora Mossel, opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.

2.  Terugblik afgelopen periode
Cora blikt kort terug op het afgelopen jaar.

In het verslagjaar 2019 is het bestuur 6 keer bijeen geweest. De laatste bestuursvergadering zal plaatsvinden in december. Daarnaast zijn diverse bijeenkomsten bijgewoond w.o.

  • Projectteam dorpsagenda 4x
  • A1 15x
  • Omgevingsvisie
    De BvB heeft een bezwaar gemaakt tegen het onderdeel in de omgevingsvisie dat te maken heeft met in te richten energielandschappen.
  • Hoorzitting kruispunt Deventerweg/Enklaan/Woertmansweg/Gorsselseweg
    Het ingediende bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. Wel heeft de wethouder toegezegd dat er eind dit jaar een evaluatie zal plaatsvinden met de aanwonenden, waarna eventuele aanpassingen kunnen plaatsvinden.
  • Onthulling kunststuk de Pauw

Diverse bijeenkomsten van de werkgroepen van de dorpsagenda.

De onderwerpen die onze aandacht vroegen en vragen zijn:
1  Uitvoering afspraken geluidswerende maatregelen A1
2  Ontwikkelingen vliegveld Lelystad
3  Overschrijding normen m.b.t. het spoor
Wij staan in nauw contact met zowel de gemeente als het Rona
4  Nieuwbouw Bathmen.

De stand van zaken van deze onderwerpen wordt straks toegelicht door de desbetreffende dossierhouder. Al met al genoeg onderwerpen die onze aandacht vragen.

3.  Bestuurszaken:

3.1  Financien
Eelco ligt de balans toe.
Saldo 31.12.2017 € 4.418,34
Saldo 31.12.2018 € 5.587,-
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het saldo niet klopt. Het blijkt om een typefout in de PowerPointpresentatie te gaan, maar het juiste bedrag staat wel op de balans, te weten € 5.857,-.

De BVB heeft momenteel 574 betalende leden. Aangezien per gezin meestal 1 persoon lid is, mag je dit met een factor 2,5 verhogen om tot een reëel aantal personen te komen die wij vertegenwoordigen. Er zijn verder geen bijzonderheden te melden.

De kascommissie werd dit jaar gevormd door Ton Keulemans en Gert Jan Vuijk. Aangezien Gert Jan zijn lidmaatschap inmiddels heeft opgezegd, is de controle dit jaar uitgevoerd door Ton. Ton heeft zijn goedkeuring aan de verslaglegging gegeven. De vergadering verleent het bestuur decharge voor het onderhavige verslagjaar.

De leden van de kascommissie zijn twee jaar in functie. Dit was het eerste jaar voor Ton. Ter vergadering stelt Karel Horn zich beschikbaar voor toetreding tot de kascommissie. Volgend jaar bestaat de kascommissie dus uit Ton Keulemans en Karel Horn.

3.2         Bestuurswijzigingen
• Aftredend en benoembaar: Cora Mossel en Lambertus Kracht
• Aftredend en niet benoembaar: Eelco Nikkels
• Afgelopen jaar meegewerkt, niet benoembaar Ceciel Lansink
• Voorgedragen voor benoeming: John Relou

Ter vergadering wordt Eelco bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en wordt hem een kleine attentie overhandigd. Ceciel heeft een jaar meegelopen en helaas moeten vaststellen dat ze zich voor haar gevoel onvoldoende kon inzetten voor het bestuur in combinatie met haar gezin. Vandaar dat ze zich niet benoembaar heeft gesteld. Het bestuur vind dit uitermate jammer aangezien haar inbreng zeer gewaardeerd werd. Desalniettemin wordt haar beslissing gerespecteerd en wordt ook zij met een kleine attentie bedankt voor haar inzet in het afgelopen jaar.

Nadat blijkt dat er geen kandidaten meer zijn voor het bestuur wordt het voorstel tot herbenoeming en benoeming door de vergadering unaniem aangenomen.

4.  Stand van zaken Actuele onderwerpen

4.1  Vliegveld Lelystad
Nadat kort de situatie besproken in de AVL van november 2018 wordt gememoreerd, geeft Joost een uitleg wat er sindsdien is gebeurd, te weten:
– Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad en geactualiseerde MER ingediend bij Tweede Kamer (dec 2018)
– BVB dient Zienswijze in (een van de ca. 9.000 …) en eist grotere vlieghoogte, gebruik van ‘continuous descent approaches’, verlegging van ‘wachtgebied’ en een verbod op vluchten met grotere/zwaardere vliegtuigen.
– Geheel onverwacht geeft minister startschot voor herindelingsprocedure luchtruim en verklaart dat reeds voor voltooiing herindeling op grotere hoogte (dan de aangegeven minima) van/naar Lelystad gevlogen kan worden
– Stikstof-arrest: ook uitbreiding Lelystad (was gepland voor april 2020) moet opnieuw worden uitgesteld,
– Oktober 2019 : Lelystad is nu operationeel als ‘controlled airfield’; klaar voor afhandeling grotere vliegtuigen (o.a. extra verkeersleiders en brandweerlieden).

De BVB blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

4.2  Goederenvervoer spoor
Over de spoorlijn langs Bathmen worden al geruime tijd meer (gevaarlijke) goederen vervoerd dan is toegestaan volgens het Basisnet Spoor. Oorzaken:
• Betuwelijn kan nog niet op volledige capaciteit functioneren omdat het verlengde in Duitsland nog steeds niet gereed is, terwijl
• door de groeiende economie de behoefte juist enorm is gegroeid
Gevolg: veel goederenvervoer via alternatieve routes (noordelijk via Twente of zuidelijk via Venlo).
Overlast voor Bathmen:
– Risico van calamiteiten met gevaarlijke stoffen
– Geluidhinder
– Trillinghinder
Conform een motie van de Tweede Kamer moet de minister in 2020 met voorstellen komen inzake:
• aanpassen van bestaand spoor voor grotere capaciteit goederenvervoer, of…
• het realiseren van een nieuwe Noordtak min of meer parallel lopend aan A18/N18 vanaf de Betuweroute naar een punt oostelijk van Oldenzaal (in Nederland of Duitsland).

Volgens RONA is aanleg van geheel nieuwe lijn aanzienlijk goedkoper dan aanpassing van bestaande lijn.
Staatsecretaris Veldhoven (bezoek regio op 14 oktober) deed alleen toezeggingen met betrekking tot reductie van geluidhinder.
BVB onderhoudt contacten met RONA en met B&W Deventer en richt aandacht ook op rampenplannen, voor het geval een calamiteit plaatsvindt bij Bathmen.

Ter vergadering blijkt dat er veel zorgen zijn over het bestaan van een rampenplan ingeval van ongelukken met treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Het is vaak niet bekend welke stoffen vervoerd worden. Joost geeft aan dat in geval van calamiteiten de vervoerder binnen 15 minuten moet kunnen aangeven welke stof er vervoerd wordt. Betwijfelt wordt of de vervoerder hieraan kan voldoen. Ook worden vraagtekens gesteld in hoeverre de geldende normen maar overschreden kunnen worden. Joost: de minister heeft toegegeven dat er sprake is van ernstige overschrijving van de gestelde maxima. In de praktijk blijkt echter dat nu de normen worden aangepast op basis van nieuwe berekeningen en inzet beter materiaal. De BVB zal gaan kijken welke mogelijkheden er nog zijn om hier wat aan te doen.

4.3  Geluidshinder A1
Lambertus geeft en overzicht van wat is er de afgelopen tijd is gebeurd:
• ALV 2018: intentieovereenkomst getekend, overeenkomst in zicht, instemming met aanpak en mogelijk resultaat.
• Beroep tegen besluit bij RvS ingediend: zolang geen definitieve overeenkomst is dit nodig.
• Overeenkomst medio 2019 getekend (beroep voor dit deel ingetrokken, wel ondersteuning beroep omwonenden verzorgingsplaatsen.
• Uitvoering: taak van RWS, gemeente en provincie. BVB houdt toezicht op uitvoering plan. Planning
• RWS moet wettelijk deel opleveren uiterlijk bij opening weg
• Bovenwettelijk deel, max 5 jaar na ondertekening overeenkomst.

Wanneer is alles gereed? Dat is afhankelijk van:
• Stikstofdiscussie
• Pfas.
Daar is momenteel niets over te zeggen. Dit ligt geheel aan de besluiten die hieromtrent genomen worden door de landelijke politiek.

4.4  Woningbouw
Mark geeft een overzicht van de nieuwbouw in Bathmen.

Laatste nieuwbouw:                     Alferinklaan etc                       2008
Geplande nieuwbouw:                Bathmense Enk                        2020
Toekomstige nieuwbouw:         ???????????                                     2032

Voor de leefbaarheid van het dorp Bathmen is 12 jaar geen nieuwbouw een te lange periode waarin voornamelijk jongeren wegtrekken en daarna ook niet meer terugkomen. Hoe dit naar de toekomst voorkomen?
Geen woningbouw heeft effect op voorzieningen. Denk hierbij aan:
• 1 of 2 scholen
• Winkelaanbod
• Horeca
• Openbaarvervoer.

Ter vergadering wordt de zorg geuit rondom 50- plussers die graag kleiner willen wonen maar niet in een appartement willen. Zolang er geen geschikte woningen voor hen zijn, houden zij de doorstroming op. Ook worden er zorgen geuit omtrent de bereikbaarheid van voorzieningen en het openbaar vervoer. Tevens blijkt dat er behoefte is aan een brede enquête over dit onderwerp onder de inwoners van Bathmen. Aangezien de gemeente in dit kader heeft aangegeven dat het initiatief vanuit de bevolking moet komen, gaat de BVB kijken hoe zij de wensen in kaart kunnen brengen om dat vervolgens onder de aandacht van de gemeente te brengen.

4.5  Omgevingsvisie
Jan Hein geeft het tijdspad van de totstandkoming van de Omgevingsvisie aan.
2004      structuurplan Deventer 2025
2018      ontwerp Omgevingsvisie
2019      vaststellen Omgevingsvisie
2021      invoering Omgevingswet
De omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 AMvB en 120 lokale   regelingen/verordeningen
Een wet voor de totale fysieke leefomgeving
Omgevingsvisie: het beleid van de gemeente (bijstellen als ontwikkelingen daarom vragen) Omgevingsplan: doelen (kaders) voor de fysieke leefomgeving
Omgevingsvergunning: toestemming voor een activiteit in de leefomgeving.

Het is dus de bedoeling om tot een vereenvoudiging te komen, waarbij er minder bezwaren worden ingediend als inwoners ergens een vergunning voor willen hebben. In de nieuwe situatie moet je zelf in overleg met de direct betrokkenen en dien je een aanvraag pas in, als zij ermee akkoord zijn. Vervolgens kan dan veel sneller tot het verlenen van de vergunning worden overgegaan. Op een vraag hoe de omgevingsvisie tot stand is gekomen, wordt geantwoord dat de gemeente al jaren bezig is geweest met het organiseren van bijeenkomst met allerlei gremia uit de bevolking die mochten meedenken over wat zij wenselijk/noodzakelijk achtten. Naar aanleiding van al deze input is de voorliggende omgevingsvisie tot stand gekomen.

4.6  Energietransitie
Energie en Klimaat Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een haalbare, betaalbare en uitvoerbare transitie voor gemeenten en inwoners.
Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie warmte vaststellen. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen (woonhuizen, bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen) geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van een duurzame alternatieve energievoorzieningen.

Onderwerp komende tijd op agenda van gemeente
Gemeenten moeten van Rijk een plan maken om te zorgen dat we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken Wat doet Deventer als gemeente en wat betekent dat voor Bathmen en omgeving?
• Inpassen in landschap
• Jaren 70-woonwijken
• Agrariërs betrekken: zonnepanelen, biogas, windmolens en cultuur/agrarisch landschap
• Omgevingsvisie: windmolens 125 m hoog zonder restrictie BVB: leg vooraf regels vast, waaronder:
• alleen molens in eigendom lokale omwonenden zij zijn immers degenen die ook de eventuele overlast ervaren
• Kijk naar andere mogelijkheden
• Zonnepanelen op daken (nog veel ruimte beschikbaar)
• Vergisting (straks Naober-energie)
• Aardgasnet ombouwen naar waterstofnet

Voordat hieromtrent een discussie wordt gevoerd, geeft Naober-energie eerst een presentatie van hun insteek.

5.  Noaber Energie
      Visie op Bathmen Energieneutraal, lokale mogelijkheden

Karel Horn neemt ons mee in de doelstellingen van Noaber Energie en waar zij mee bezig zijn. Noaber Energie is een coöperatie die bestaat uit boeren en burgers. Zij streven na dat Bathmen in 2035 energie neutraal is. Zij bestaan uit 4 poten:
Het Noaber Energiefonds dat zich bezig houdt met verkoop en beheer van zonnepanelen op boeren daken
Dit initiatief werkt met postcode rozen; geeft een rendement van ca 6% per jaar en heeft inmiddels twee boeren daken gerealiseerd. Twee daken staan open voor verkoop van zonnepanelen. Het streven is uiteindelijk 10 daken met panelen vol te leggen.
• Zonnepark Brilman die zich bezig houdt met het ontwikkelen en exploiteren van het zonnepark Bathmen
Dit project gaat in de behoefte van 3500 huishoudens qua elektriciteit voorzien. In de realisatie van het park worden bijzondere natuurprojecten opgenomen.
Vraag: wat gebeurt er als de boeren stoppen met hun boerderij? Deelnemende boeren zijn jonge boeren of boeren waar de opvolging al geregeld is.
Vraag: de gemeente heeft het over de behoefte aan 800 ha aan zonnepanelen. Zoveel grond is toch niet beschikbaar? De gemeente heeft berekend hoeveel windmolens of zonnepanelen er nodig zijn om Deventer energieneutraal te krijgen. Dat zijn dus 600 windmolens of 800 ha aan zonnepanelen. Dat is dus onmogelijk om te realiseren dus moet er op meerdere projecten ingezet worden om het doel te verwezenlijken.
• Werkgroepen die onderzoek doen naar haalbaarheid van elektrische deelauto’s, woningverduurzaming en warmtenetten
Vooral voor de oudere inwoners, die minder gebruik gaat maken van een auto, wordt het project van elektrische deelauto’s als een reële optie gezien. Gedacht wordt om ze op de Brink te stationeren en aldaar ook de laadpalen te situeren.
• Oxe geeft gas die zich bezig houdt met productie en verkoop van biogas
Op dit moment is men bezig de haalbaarheid te onderzoeken om een pijpleiding naar het industrieterrein van Deventer te realiseren waardoor het biogas naar de afnemers gebracht kan worden. Er zijn al twee bedrijven die op biogas willen overstappen. Als alle boeren rondom Bathmen gaan meedoen, kan er zoveel gas geproduceerd worden om in de gasvoorziening van Bathmen te voorzien.
Vraag: waarom wordt er geen gebruik gemaakt van het bestaande gasnet? Dat is niet mogelijk omdat het methaangehalte in biogas lager is dan in gewoon gas. Om dat op te vangen door toevoeging van waterstof is op dit moment zeer ineffectief. De verwachting is dat waterstofverbranding pas over zo’n 20 jaar actueel wordt.
Vraag: wat zijn de kosten? Om biogas bij de klant te krijgen is een kostbare zaak. Het wordt rendabel als boeren zelf gaan investeren in de cv-ketel bij de klant. De afnemer betaalt dan geen energiebelasting en de boeren hebben hun investering er binnen 1,5 jaar uit.
Vraag: kun je cv-ketel niet ombouwen naar biogas? Dat wordt momenteel onderzocht. De focus heeft nu gelegen op het beschikbaar komen van biogas. De rest is nu aan de beurt. Het ombouwen is mogelijk, gekeken moet worden of het rendabel is.

Vraag: Zijn de besproken plannen afgestemd met de gemeente? De gemeente staat te springen om onze initiatieven. Voor 2021 moet de gemeente hun plannen gereed hebben om mensen van het gas af te krijgen.
Vraag: Hoe staat het met de financiering? Momenteel maken we gebruik van de daarvoor beschikbare subsidiepotten. Financiering via banken is op dit moment niet mogelijk. We zullen dan eerder de weg van particuliere investeringen ingaan. Dat kan en sluit aan bij onze coöperatie.
Vraag: wat kunnen we als inwoners concreet doen? We zijn in ontwikkeling met 2000 tot 3000 zonnepanelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Je kunt hierin investeren. Je genereerd dan een rendement op je spaargeld van ca 6%, wat geen bank je geeft. Verder kun je een deelauto gaan nemen.

Karel doet tenslotte een oproep: Wie wil ondersteunen en creatieve ideeën heeft, meld je aan. We kunnen alle hulp gebruiken.

6.  Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.

7.  Sluiting
Onder uitnodiging om nog even na te praten en een drankje te nemen, wordt de vergadering gesloten.