Omgevingsvisie

Het tijdspad van de totstandkoming van de Omgevingsvisie is tot nu toe:
2004      structuurplan Deventer 2025
2018      ontwerp Omgevingsvisie
2019      vaststellen Omgevingsvisie
2021      invoering Omgevingswet

  • De omgevingswet bundelt 26 wetten, 60 AMvB en 120 lokale  regelingen/verordeningen
  • Een wet voor de totale fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvisie: het beleid van de gemeente (bijstellen als ontwikkelingen daarom vragen)
  • Omgevingsplan: doelen (kaders) voor de fysieke leefomgeving
  • Omgevingsvergunning: toestemming voor een activiteit in de leefomgeving.

Het is dus de bedoeling om tot een vereenvoudiging te komen, waarbij er minder bezwaren worden ingediend als inwoners ergens een vergunning voor willen hebben. In de nieuwe situatie moet je zelf in overleg met de direct betrokkenen en dien je een aanvraag pas in, als zij ermee akkoord zijn. Vervolgens kan dan veel sneller tot het verlenen van de vergunning worden overgegaan. Ten aanzien van de totstandkoming van de Omgevingsvisie is de gemeente al jaren bezig geweest met het organiseren van bijeenkomst met allerlei gremia uit de bevolking die mochten meedenken over wat zij wenselijk/noodzakelijk achtten. Naar aanleiding van al deze input is de voorliggende omgevingsvisie tot stand gekomen.

Battumse Belangen