Onderhoudswerkzaamheden brug Gorsselseweg

Van de gemeente Deventer kregen we onderstaand bericht wat we graag met jullie willen delen.

Na de bouwvak van dit jaar wordt er gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de brug over de Gorsselseweg te Bathmen. Gemeente Deventer heeft hiervoor opdracht gegeven, omdat de brug momenteel niet voldoet aan de veiligheidseisen. Onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd om de brug weer veilig te maken:

  • vervangen brugdek en leuningen
  • aanpassen wegindeling.

Gelijktijdig met het onderhoud aan de brug voert het waterschap Rijn en IJssel onderhoud uit aan de stuw onder de brug. Werkzaamheden aan stuw en brug worden gezamenlijk door één hoofdaannemer uitgevoerd om hinder te beperken.

Naast de werkzaamheden aan brug en stuw vindt er verder geen onderhoud plaats aan de Gorsselseweg. Het asfaltonderhoud zal vermoedelijk in 2022 plaats vinden.

Omdat het brugdek vervangen wordt zal de Gorsselseweg voor een duur van minimaal 5 weken volledig gestremd worden voor alle verkeer. Als gemeente kunnen we geen garanties doen over de uiteindelijke stremmingsduur, maar het contract met de aannemer is zodanig in gestoken dat hinder zoveel mogelijk wordt beperkt. Naast de volledige stemming zal de Gorsselseweg ook nog een aantal keer gedeeltelijk gestremd worden, waarbij verkeer wel doorgang kan vinden.

De definitieve planning is nog niet bekend.  De onderstaande planning is indicatief.

  • Week 27 t/m 29: werkzaamheden voor het omleggen van kabels en leidingen
  • Week 33 (na bouwvak Noord): start werkzaamheden op locatie
  • Week 36: start stremming Gorsselseweg
  • Week 45: afronding werkzaamheden

Direct omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er een artikel in de Bathmense Krant geplaatst.