update geluidshinder A1

Nieuwsbrief Belangenvereniging Bathmen mei 2017.

ATTENTIE voor alle Bewoners BATHMEN:

Stand van zaken verbreding A1

Eind mei begin juni verschijnt de Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is de volgende ambtelijke stap naar goedkeuring voor het project ‘verbreding A1 Oost’.

Dan, eind mei-begin juni, is de burger weer aan zet. Dan mogen we weer zienswijzen schrijven. Dat we dat goed kunnen hebben we bewezen bij de Spoorbogen, toen we 1400 brieven maakten.

Uw BVB is drukdoende om dit alles te faciliteren, zodat Bathmen weer in groten getale van zich kan laten horen. Daarbij hebben we alle inwoners van Bathmen en omstreken nodig.

Uw inzet wordt (hopelijk) uitbetaald in vermindering van decibellen. We houden u op de hoogte en informeren u hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen.

Wilt u meedenken: mail dan naar bvb@concepts.nl

Wilt u ons werk steunen (€ 5,– per jaar): meld u aan via bvb@concepts.nl

Verspreid deze nieuwsbrief gerust. Op zijn minst: praat er over!!

Tip: meet en registreer zelf het aantal decibellen rond uw woning: download een van de vele decibellen app’s.

Zie ook: www.bvbbathmen.nl

Eerste succes bereikt: er is beweging in de gemeenteraad van Deventer.

Gemeentebelang van Deventer heeft het initiatief genomen een motie in te dienen.
Tekst van de motie:

· Dat Rijk, provincie en de gemeente Deventer de BVB moeten steunen in het initiatief en samen met de BVB de pilot geluid Bathmen moeten realiseren;

· Dat Raadsleden actief collega statenleden en Kamerleden zouden moeten benaderen om medewerking te krijgen voor dit initiatief.

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

· De in het voorportaallijst (een soort verlanglijstje) opgenomen investering “Grondwal Bathmen” te prioriteren in de Voorjaarsnota;

· De naam te wijzigen in “pilot Geluidsbescherming Bathmen”;

· Overleg aan te gaan met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voor steun en aanvullende financiering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze motie is door alle 37 gemeenteraadsleden ondersteund: motie aangenomen.

Voor uw begrip: Vanuit een vorige gemeenteraad was in de ‘voorportaallijst’ reeds een geraamde investering voor een grondwal in Bathmen opgenomen met een investerings-ambitie van 700.000,- euro.

Inmiddels heeft de gemeente een projectleider benoemd en is er een subsidie-scan gemaakt.

Hoe is het ook al weer:

Tijdspad van RWS

2017 Publicatie Milieu effectrapportage (MER) en ontwerptracébesluit (OTB) A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid tot inspraak.

Vaststellen tracé-besluit A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State.

2018 – 2020 Verbreding A1 naar 2×4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2×3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen.

Wat heeft BVB gedaan:

Al véle jaren proberen we de gemeente Deventer ervan te overtuigen dat Bathmen steeds meer gebukt gaat onder het verkeerslawaai van de A1.

Wij hebben een oplossingsrichting onderzocht en beschreven. Daarom ontvingen we in 2016 de Gouden Decibel award.

Zie voor onze bijdrage voor een mogelijke oplossing:   www.A1bathmen.nl

Inmiddels zijn er dit jaar al diverse gesprekken geweest.

30 januari: gesprek met wethouder en andere gemeenteambtenaren.

4 april:   gesprek met aanwonenden van de verzorgingsplaatsen Hop/Boermark en gemeenteambtenaren, afgevaardigden van RWS en de provincie Overijssel

18 april: gesprek met raadsleden van alle fracties gemeente Deventer

28 april: kennismaking met leden van de Nederlandse Stichting Geluidhinder

3 mei: motie Gemeentebelang (en andere partijen) aangenomen.

Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel

Rijkswaterstaat houdt zich aan haar opdracht: verbreden van A1 oost. RWS doet niets wat zij wettelijk niet hoeven te doen. Dus ook geen geluidsbescherming indien het Geluidproductieplafond (een complex rekenmodel) niet overschreden wordt.

Bovenwettelijke maatregelen:

Aanpassingen die buiten de opdracht van RWS vallen, zijn bovenwettelijk en moeten worden gefinancierd door de gemeente en provincie. Daartoe heeft de provincie Overijssel een bedrag beschikbaar van 10,5 miljoen euro voor het hele Overijsselse traject.

Verzorgingsplaatsen: Een Rijkssnelweg als de A1 moet verzorgingsplaatsen hebben.

Bij meer verkeer zal het aantal verzorgingsplaatsen uitgebreid moeten worden om te voldoen aan de berekende verwachte toestroom.

Het plan is om de parkeerplaatsen Struik en Bolder uit te breiden en om daarnaast de parkeerplaatsen Hop en Boermark in te richten als sobere verzorgingsplaatsen, uitsluitend voor personenauto’s.

Het openhouden van Hop en Boermark is belangrijk in de visie van de Provincie Overijssel om de A1 in te richten als een parkway. Of te wel: de weggebruiker moet een mooie beleving van het Overijsselse landschap, tijdens dat halve uur rijden op de A1 in Overijssel!!

Het openhouden van deze verzorgingsplaatsen kost ca 1 miljoen euro.

Ook hier geldt: de weggebruiker wordt gefaciliteerd, terwijl de aanwonenden 24 uur per dag het verkeerslawaai mogen beleven.

Dt geld kan, volgens BVB, beter besteed worden aan geluidbeperkende maatregelen.

Wordt vervolgd.

Hartelijke groet,

Namens bestuur BVB

Marlies ter Horst

Secr. BVB

Eerste stap is gezet voor een geluidsmuur A1 bij Bathmen

woensdag 3 mei 2017 | 21:52 Laatst bijgewerkt: 4-5-2017 | 06:28

In de raadsvergadering in Deventer is vanavond een motie unaniem aangenomen voor het plaatsen van een geluidsbarrière bij Bathmen om geluidsoverlast van de A1 te verminderen.

De Belangen Vereniging Bathmen (BVB) en de partij Gemeentebelang waren al langer bezig met plannen voor een geluidsbarrière. Vanavond zagen zij de unanieme positieve reacties op de plannen.

Hoe is de stemming?

“Wij zijn erg blij en ook trots”, vertelt Erik Stegink van Gemeentebelang. “Met de inzet van bewoners van Bathmen hebben we het college zo ver gekregen om iets aan de geluidsoverlast te doen.”

Bestuursvoorzitter Marlies ter Horst van de BVB is nog terughoudend: “Ik ben niet euforisch, maar dit is wel een eerste stap in de goede richting. Wij vragen al vele jaren aandacht voor dit probleem en het is goed dat we nu een oplossing gaan verzinnen.” Via de website A1Bathmen.nl wordt veel informatie gegeven over het probleem en de mogelijke oplossingen hiervoor.

Bathmen ligt al langer aan de A1, dus waarom gaat de gemeente nu pas over tot actie?

Ter Horst: “De A1 is een rijksweg. En er zijn allemaal regeltjes waar de overheid aan moet voldoen. Zolang er niets verandert aan de situatie, zag de overheid ook geen reden tot actie.”

Die reden is er nu wel, want de overheid is bezig met het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. Dat project moet in 2018 klaar zijn. “Door die verbreding van de A1 zal het aantal auto’s en vrachtwagen toenemen”, zegt Ter Horst. “Waardoor er meer lawaai komt. Daarom krijgen wij nu wel groen licht voor een geluidsbarrière.”

Dus concreet: wanneer kunnen inwoners van Bathmen die geluidsmuur verwachten?

Ter Horst: “Daar durf ik echt geen datum aan te verbinden. Maar dat zal niet volgend jaar al zijn, dat kan nog wel even duren. We hebben nu de eerste stap gezet in de goede richting.

Stegink: “Nu moet het college op zoek naar de middelen om dit project te financieren. Ze beginnen eerst met een pilot en daarna zien wij wel verder.”

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=268155

Nieuwsbrief BVB

Beste Mensen,

Ons bereiken veel opmerkingen over het steeds toenemende verkeerslawaai van de A1. Uw BVB zet zich in voor geluidbeperkende maatregelen. Wij doen dit op velerlei wijzen:

-technisch onderbouwde voorstellen, -contact met zowel gemeentelijke- als provinciale overheden, – gesprekken met Rijkswaterstaat!

Helaas is het resultaat tot nu toe nog niet bevredigend. De komende maanden staan in het teken van de verbreding van de A1. In de bijgevoegde nieuwsbrief praten we u bij over de stappen die tot nog toe zijn gezet. Vanzelfsprekend mag u de nieuwsbrief doorsturen naar alle belanghebbenden die u kent en zij kunnen zich ook aanmelden via bvb@concepts.nl

Via onderstaande link het laatste nieuws van het bestuur van de BVB.

nieuwsbrief BVB maart 2017

ontwerp vermindering verkeersgeluid werkgroep A1 genomineerd!

Het ontwerp dat de werkgroep A1 van de bvb heeft gemaakt voor een mogelijke vermindering van verkeersgeluid van de A1 is genomineerd voor de publieksprijs van de “Gouden Decibel Award 2016. U kunt stemmen op de inzending van ons.

Gaat u naar dan naar http://www.goudendecibel.nl/inzendingen-en-genomineerden-2016/

Inzendingen en genomineerden 2016

Inzendingen en Genomineerden voor de Gouden decibel 2016
Hieronder vindt u alle inzendingen voor de Gouden decibel 2016.

Vanaf 16 oktober tot en met 30 oktober 2016 kan er dan gestemd worden voor de publieksprijs.

Daarnaast staat er bij vermeld welke van de inzendingen op 6 oktober 2016 als een genomineerde zijn aangemerkt door de vakjury.

Deze vakjury bepaald uiteindelijk de winnaar per categorie.

Op 8 november a.s. worden de winnaars bekend gemaakt. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuurt u dan een email naar info@goudendecibel.nl

De inzendingen en genomineerden zijn:

Categorie Belangen- of actiegroep

Bastonen evenementen – LagerToontje (Genomineerd)

Een duurzame, mooi inpasbare geluidswal met zonnepanelen en diffractoren – Belangengroep Bathmen (Genomineerd)

Geluidmetingen bij Windturbineparken – Tegenwind

Rapport feestbuurten of buurtfeesten – WIJ Amsterdam


PUBLIEKSPRIJS

Tot en met 30 oktober 2016 kan er hier gestemd worden voor de Publieksprijs op alle inzendingen. 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Hieronder kunt u uw stem uitbrengen, u mag 1 stem uitbrengen.

 

Inloopbijeenkomst A1 22 oktober goed bezocht, 24 oktober 19.00 hernieuwde kans

De BVB heeft 2 inloop bijeenkomsten belegd in het Cultuurhuus Braakhekke.

De eerste was afgelopen zaterdag en de opkomst was prima. De laatste stand van zaken inzake de verbreding A1 en de door de werkgroep A1 (BVB) geopperde geluidswerende maatregelen zijn besproken. Voor hen die zaterdag niet konden of de inloop hebben gemist is er op maandag 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur een nieuwe mogelijkheid.

 

a1bathmen.nl in de lucht

De website a1bathmen.nl is sinds vandaag openbaar toegankelijk.

http://www.a1bathmen.nl/

Op de website ‘ a1bathmen.nl ‘ staat een foto-impressie waarmee de Belangenvereninging Bathmen burgers wil informeren. De BVB wil politici en beleidsmakers overtuigen om verschillende geluidsreducerende maatregelen te combineren en toe te passen langs de A1 ter hoogte van Bathmen.

Ontwikkelingen geluidswal A1

De nieuwste ontwikkelingen verbreding A1,

Rijkswaterstaat maakt foto-impressie van alternatief van BVB

Is Rijkswaterstaat gevoelig voor de ideeën van de Werkgroep van de BVB. Ze hebben in ieder geval advies ingewonnen.

a1diffractordubbel2

Onderstaande link verwijst naar de tekst die deze week in de Bathmense Krant zal staan.

Tekst Bathmense Krant

Actuele Thema’s

WAT VINDT U VAN ONDERSTAANDE?

Mocht u een mening hebben over de onderstaande 2 thema’ s dan horen we dit graag van u. Of via mail of op deze site zelf. Als bestuur van de BVB zullen we dhr Heidema als wijk wethouder uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over o.a. deze 2 thema’ s,

Eventuele sluiting Looschool (stentor 28 mei 2016)

Gevaarlijke stoffen vervoer over het spoor Deventer (overschrijding van ongeveer 2000x de toegestane hoeveelheid). (stentor 28 mei 2016)

Brief aan politiek in Den Haag over A1

Het bestuur van de BVB heeft, mede op advies van de werkgroep geluidsoverlast A1, een brief gestuurd aan de politiek in Den Haag.

Als bestuur vinden we dat er zorgvuldig gekeken moet worden door Rijkswaterstaat naar het ontwerp van de A1. Dit omdat wij vinden dat er nog aanpassingen (geluid dempende maatregelen) mogelijk moeten blijven in een later stadium. Met deze brief willen wij de politiek informeren en aansporen.

In onderstaande bijlage treft u de volledige brief aan.

Maatregelen A1 brf naar M I&M april 2016