Inloopbijeenkomst A1 22 oktober goed bezocht, 24 oktober 19.00 hernieuwde kans

De BVB heeft 2 inloop bijeenkomsten belegd in het Cultuurhuus Braakhekke.

De eerste was afgelopen zaterdag en de opkomst was prima. De laatste stand van zaken inzake de verbreding A1 en de door de werkgroep A1 (BVB) geopperde geluidswerende maatregelen zijn besproken. Voor hen die zaterdag niet konden of de inloop hebben gemist is er op maandag 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur een nieuwe mogelijkheid.

 

a1bathmen.nl in de lucht

De website a1bathmen.nl is sinds vandaag openbaar toegankelijk.

http://www.a1bathmen.nl/

Op de website ‘ a1bathmen.nl ‘ staat een foto-impressie waarmee de Belangenvereninging Bathmen burgers wil informeren. De BVB wil politici en beleidsmakers overtuigen om verschillende geluidsreducerende maatregelen te combineren en toe te passen langs de A1 ter hoogte van Bathmen.

Ontwikkelingen geluidswal A1

De nieuwste ontwikkelingen verbreding A1,

Rijkswaterstaat maakt foto-impressie van alternatief van BVB

Is Rijkswaterstaat gevoelig voor de ideeën van de Werkgroep van de BVB. Ze hebben in ieder geval advies ingewonnen.

a1diffractordubbel2

Onderstaande link verwijst naar de tekst die deze week in de Bathmense Krant zal staan.

Tekst Bathmense Krant

Actuele Thema’s

WAT VINDT U VAN ONDERSTAANDE?

Mocht u een mening hebben over de onderstaande 2 thema’ s dan horen we dit graag van u. Of via mail of op deze site zelf. Als bestuur van de BVB zullen we dhr Heidema als wijk wethouder uitnodigen om met ons in gesprek te gaan over o.a. deze 2 thema’ s,

Eventuele sluiting Looschool (stentor 28 mei 2016)

Gevaarlijke stoffen vervoer over het spoor Deventer (overschrijding van ongeveer 2000x de toegestane hoeveelheid). (stentor 28 mei 2016)

Brief aan politiek in Den Haag over A1

Het bestuur van de BVB heeft, mede op advies van de werkgroep geluidsoverlast A1, een brief gestuurd aan de politiek in Den Haag.

Als bestuur vinden we dat er zorgvuldig gekeken moet worden door Rijkswaterstaat naar het ontwerp van de A1. Dit omdat wij vinden dat er nog aanpassingen (geluid dempende maatregelen) mogelijk moeten blijven in een later stadium. Met deze brief willen wij de politiek informeren en aansporen.

In onderstaande bijlage treft u de volledige brief aan.

Maatregelen A1 brf naar M I&M april 2016

 

Vergaderdata 2016

Bestuursvergaderingen 2016:

Dijkhuis te Battum: aanvang 20.00 uur

29-2, 4-4, 20-4 (jaarvergadering) 23-5, 27-6, 29-8, 3-10, 14-11, 19-12

 

Geluidsmaatregelen langs de A1 bij Bathmen: het is nu of nooit!

Stand van zaken verbreding A1

Als sinds de jaren 80 zijn er vanuit Bathmen klachten over de geluidsoverlast ten gevolge van de A1, al die jaren waren er geen mogelijkheden om geluidsmaatregelen te treffen. Binnenkort gaat de A1 verbreed worden en als de gemeente, de provincie en het Rijk nu niet in actie komen zal deze kans om eindelijk iets te doen voorbij gaan! Het is nu of nooit om eindelijk wat te doen aan de deken van geluid die 24 uur per dag over Bathmen ligt.

Het verkeer op de A1 staat vrijwel dagelijks stil in steeds langer wordende files. Dit heeft gevolgen voor zowel het verkeer tussen oost- en west-Nederland als het regionale verkeer. Daarom is Rijkswaterstaat bezig met het verbreden van de A1 van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. Over de noodzaak van de verbreding is vriend en vijand het eens.

Het volledige achtergrond bericht: klik op onderstaande link

A1 het is nu of nooit

 

 

 

 

 

Stand van zaken

Geluidswal A1:

Er is een werkgroep A1 in het leven geroepen. Vanaf oktober zal deze werkgroep actief deelnemen aan de gesprekken omtrent de verbreding A1. Hierbij is doel nummer 1 om ook de komst van geluidswerende maatregelen op de agenda te houden.

Centrumplan:

Geen nieuws, plannen zijn in ontwikkeling en er wordt met diverse partijen gesproken.

‘t Hemeltje:

De gemeenteraad van Deventer heeft uitgesproken dat Stichting IJsselland alleen toestemming krijgt voor de plannen als er draagvlak ontstaat bij omwonenden voor het plan. Wordt vervolgd.

centrumplan Bathmen

Het bestuur van de BVB is in de maanden mei en juni weer aangeschoven als gesprekspartner voor de gemeente voor het door ontwikkelen van het centrumplan.

Er is al veel besproken, gezegd en geïnformeerd in het verleden, echter is er niet echt voortgang op dit onderwerp. Hierin lijkt nu verandering te komen.

Vanuit particulier initiatief is er een nieuwe stimulans gekomen op dit onderwerp. Het lijkt erop dat er nu meerdere partijen, onder regie van de gemeente, het centrumplan van nieuw elan willen voorzien. Uiteraard vinden wij als bestuur van de BVB dat wij daarbij aan tafel horen te zitten.

Het belang van de BVB is en blijft dat het centrumplan niet in een “la verdwijnt” maar uitgevoerd wordt. Mochten de oorspronkelijk plannen onder druk van het economische tij aanpassingen behoeven dan wil de BVB daarover meepraten.

Hierbij het verslag van de bijeenkomst georganiseerd door de gemeente van 23 juni j.l.

Concept Verslag bijeenkomst centrumplan Bathmen 23 06