Definitieve versie Dorpsvisie Bathmen

Inmiddels zijn  alle ontvangen op- en aanmerkingen op de conceptversie van de Dorpsvisie door de stuurgroep Dorpsagenda besproken en zo nodig verwerkt. Hiermee is de Dorpsvisie tot een definitieve versie gekomen.  De Dorpsvisie zal op 31 maart a.s. aangeboden worden aan wethouder Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente.

Het streven is de Dorpsvisie eens in de twee á drie jaar te updaten. Voor de Dorpsvisie klik op onderstaande link:

https://www.touristserver.nl/file/2718/Dorpsvisie+2020-2025+Final.pdf

Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief is de Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar. U kunt hem vinden in de bijlage. Uw op- en/of aanmerkingen ontvangen wij graag voor 22 Januari zodat we deze mee kunnen nemen in de definitieve versie die we in februari aan de gemeente willen presenteren.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen naar info@bvbbathmen.nl

De concept versie vindt u in onderstaande link.

concept dorpsvisie 2020-2025

Nieuwsbrief December 2020 en jaarverslag

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u de meest recente informatie vanuit het bestuur. Daarnaast wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het jaarverslag. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen kunnen we in deze tijden geen ALV organiseren, in de plaats daarvan is het jaarverslag extra belangrijk.

De nieuwsbrief kunt u via deze link vinden.

Veel leesplezier en uiteraard kunt u altijd contact opnemen als er vragen zijn!

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2021!

Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

Eindelijk is het zover, langs de noordzijde van de A1 worden geluidwerende voorzieningen geplaatst ter hoogte van Bathmen. En nog veel mooier is dat ze ook dit jaar volledig gerealiseerd worden! Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Wat gaat er precies gebeuren de komende maanden? In een brief van de aannemer Heijmans wordt een en ander toegelicht. Hieronder zijn de belangrijkste passages opgenomen:

Memo Heijmans
In opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer legt Heijmans ter hoogte van de Marsdijk en Koersenweg in Bathmen geluidswallen en geluidsschermen aan. In deze memo wordt dit
toegelicht inclusief de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden.
Op onderstaande schets staat aangegeven waar we de grondwallen en schermen realiseren. In verband met de waterhuishouding ter plaatse verdiepen we de watergang tussen de A1 en de Marsdijk. Ter hoogte van het viaduct in de Gorsselseweg, waar in de afgelopen maanden grond is opgeslagen, richten we een depot in met een keet.

 

Onderdelen en werkwijze
De grond voor de grondwallen wordt laagsgewijs aangebracht en verdicht. De schermen bestaan uit stalen staanders met betonnen elementen, vergelijkbaar met het scherm wat aan de zuidzijde van de A1 staat. Voor de fundering hiervan worden betonnen palen in de grond geheid. Ter plaatse van het viaduct in de Gorsselseweg wordt een betonnen ligger aangebracht. Hierop wordt het scherm gerealiseerd, op vergelijkbare wijze als aan de zuidzijde. Lees verder Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

Battumse Belangen