Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar

Zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief is de Concept Dorpsvisie 2020-2025 beschikbaar. U kunt hem vinden in de bijlage. Uw op- en/of aanmerkingen ontvangen wij graag voor 22 Januari zodat we deze mee kunnen nemen in de definitieve versie die we in februari aan de gemeente willen presenteren.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die mailen naar info@bvbbathmen.nl

De concept versie vindt u in onderstaande link.

concept dorpsvisie 2020-2025

Nieuwsbrief December 2020 en jaarverslag

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u de meest recente informatie vanuit het bestuur. Daarnaast wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het jaarverslag. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen kunnen we in deze tijden geen ALV organiseren, in de plaats daarvan is het jaarverslag extra belangrijk.

De nieuwsbrief kunt u via deze link vinden.

Veel leesplezier en uiteraard kunt u altijd contact opnemen als er vragen zijn!

Wij wensen u een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2021!

Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

Eindelijk is het zover, langs de noordzijde van de A1 worden geluidwerende voorzieningen geplaatst ter hoogte van Bathmen. En nog veel mooier is dat ze ook dit jaar volledig gerealiseerd worden! Een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Wat gaat er precies gebeuren de komende maanden? In een brief van de aannemer Heijmans wordt een en ander toegelicht. Hieronder zijn de belangrijkste passages opgenomen:

Memo Heijmans
In opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer legt Heijmans ter hoogte van de Marsdijk en Koersenweg in Bathmen geluidswallen en geluidsschermen aan. In deze memo wordt dit
toegelicht inclusief de mogelijke hinder die u hiervan kunt ondervinden.
Op onderstaande schets staat aangegeven waar we de grondwallen en schermen realiseren. In verband met de waterhuishouding ter plaatse verdiepen we de watergang tussen de A1 en de Marsdijk. Ter hoogte van het viaduct in de Gorsselseweg, waar in de afgelopen maanden grond is opgeslagen, richten we een depot in met een keet.

 

Onderdelen en werkwijze
De grond voor de grondwallen wordt laagsgewijs aangebracht en verdicht. De schermen bestaan uit stalen staanders met betonnen elementen, vergelijkbaar met het scherm wat aan de zuidzijde van de A1 staat. Voor de fundering hiervan worden betonnen palen in de grond geheid. Ter plaatse van het viaduct in de Gorsselseweg wordt een betonnen ligger aangebracht. Hierop wordt het scherm gerealiseerd, op vergelijkbare wijze als aan de zuidzijde. Lees verder Aanleg geluidsmaatregelen A1 Bathmen van start

BvB roept Gemeenteraad op Energieplan niet vast te stellen

Appél aan gemeenteraad: gebruik gezond verstand en wijs dit energieplan af!

Energieplan gemeente krijgt nog steeds onvoldoende!  
Wordt buitengebied lappendeken van zonnepanelen en windmolens?

Opnieuw heeft de BVB aan de fracties van de politieke partijen laten weten dat het huidige energieplan aanpassingen vergt. Ambitie is goed, blinde ambitie leidt tot catastrofes!

Na alle commotie en commentaren is nu de lijn dat ‘ het een streven is’. Maar documenten en besluiten als deze hebben een status. Het is dus niet ‘ vrijblijvend’.
Simpel gezegd: als je dit ‘zo niet meent’, besluit het dan ook niet.

In het energieplan van de gemeente worden de maatregelen beschreven die de gemeente neemt om tot de door de overheid opgelegde afname van de CO2 en energietransitie te komen.

In december 2019 heeft de BVB al aan de gemeenteraad laten weten dat het gemeentelijk energieplan nog geen voldoende kreeg. Er is sindsdien door vele partijen ingesproken,  maar nog steeds is het plan onvoldoende aangepast.

Voor alle duidelijkheid: het is belangrijk dat we maatregelen nemen. Onze energie moet schoner voor onze gezondheid en die van onze kinderen.

Het plan van de gemeente gaat uit van de nu bekende oplossingen in de zin van zonne- en windenergie.  Het resultaat is een enorm oppervlakte zonnepanelen, met name aan de oostzijde van de stad Deventer. En als we dat minder willen, dan moet er een extra windmolen bij. Reuzen van 135 meter tophoogte…

In de plannen, met doelstellingen per 2030 en 2050, worden alleen ‘ouderwetse’ methoden gebruikt. De BVB stelt zich op het standpunt dat je daarmee jezelf onnodig beperkt en tot maatregelen besluit voor de komende 30 jaar  (!!) terwijl die methoden binnen korte tijd achterhaald blijken te zijn.

Wij streven naar meer ambitieuzere oplossingen die wellicht nu nog niet optimaal werken, maar dat naar verwachting binnen de gestelde tijd wel zullen doen. Daarnaast zijn er ook praktische redenen om andere oplossingen te zoeken. Het elektriciteitsnetwerk heeft  onvoldoende capaciteit voor al die zonnepanelen en windmolens.

Op dit moment maakt NoaberEnergie al grote stappen op het gebied van zonnepanelen op boerendaken en biogas. Het is mogelijk om biogas en op termijn waterstofgas aan het bestaande gasnet toe te voegen. Daarmee kun je in plaats van grote investeringen in netwerken gewoon gebruik maken van het bestaande gasnetwerk.

Het omzetten van zonne-energie naar waterstofgas heeft nu nog een beperkt rendement ( 70 – 75%), maar de ontwikkelingen gaan zo hard dat in beschermde omgevingen al tot een rendement van 99% wordt gekomen.
Waterstofgas kun je beter opslaan en de toepasbaarheid zal in de toekomst alleen maar toenemen. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen voor waterstoffabrieken bij de zee-windmolenparken bij Zeeland en bij Delfzijl. Deze leveren energie voor industrie en miljoenen huishoudens.

Onze boodschap is dus: staar je niet blind op de huidige technieken. Het gaat ons erom dat er veel meer mogelijk is, nu en straks, dan alleen kostbare leefomgeving vernielen.

Wij vinden het belangrijk om de burgerinitiatieven die er al zijn, zoveel mogelijk te ondersteunen en uit te breiden. Deze initiatieven worden gedragen door de bevolking en zullen beter passen bij de woonomgeving.

Onze brief aan de fracties staat hier

Battumse Belangen