Privacy beleid

PRIVCACYBELEID VAN DE BELANGENVERENIGING BATHMEN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Belangenvereniging Bathmen (hierna: “BVB” ) verwerkt van haar (leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden).

Indien u lid wordt van de BVB [of een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan de BVB verstrekt, geeft u de BVB uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Belangenvereniging Bathmen.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via bestuur@bvbbathmen.nl

2. Welke gegevens verwerkt de BVB en voor welk doel
2.1       In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens en eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), emailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken, zoals b.v. social media accounts
2.2       De BVB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden:
a)         uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het            lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e         instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen       van de van u verkregen informatie,
b)         uw naam, (email)adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van     uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de BVB
c)         uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de contributie af te wikkelen.
2.3       Uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de uw lidmaatschap                       gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de BVB en u te informeren over de ontwikkelingen van de BVB.
2.4       De persoonsgegevens als bedoeld onder 2.1 hiervoor worden niet zonder uw nadrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

 

  1. Bewaartermijnen

De BVB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de BVB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan de BVB gebruik maken van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

5.1     Via de ledenadministratie van de BVB kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De BVB zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop de BVB uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: [bestuur@bvbbatmen.nl]

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van de BVB bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Battumse Belangen