Stand van zaken geluidswering A1. Tracébesluit vanaf 27 juni bekend.

Dat de A1 geluidsoverlast veroorzaakt is duidelijk. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld wanneer de geluidswerende maatregelen komen. De afgelopen maanden werd vanuit de BVB ‘achter de schermen’ hard gewerkt om te zorgen dat er geluidsreducerende maatregelen langs de A1 worden gerealiseerd wanneer RWS toch aan de verbreding werkt. En deze week werd bekend dat Rijkswaterstaat het Tracebesluit op 27 juni publiceert.

Er zijn veel pittige discussies gevoerd met allerlei partijen. Waar mogelijk wilden we eerst de feiten op tafel. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de keuzes en beslissingen op de juiste gronden worden genomen. Zo zijn de effecten van de maatregelen berekend en daaruit blijkt dat de door de BvB voorgestelde oplossing tot 10 dB aan geluidsoverlast kan reduceren!

Een belangrijk gegeven, want als het resultaat veel minder zou zijn, moeten we verder zoeken naar een betere oplossing.

Maar ook woongenot, welzijn, een aantrekkelijke omgeving om te recreëren voor bewoners en toeristen zijn van belang. En vergeet vooral onze gezondheid niet. Uit steeds meer studies blijkt dat vooral ook het constant aanwezig zijn van lawaai zeer slecht is voor onze gezondheid.

Allereerst is in de afgelopen maanden duidelijk geworden dat de voorstellen van de BVB best wel goed zijn. In 2016 kreeg het initiatief al de Gouden Decibel, een erkenning van de deskundigen. Inmiddels is er in opdracht van de gemeente een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorgestelde geluidswal met daarop diffractoren voor een flinke vermindering van geluid zorgt.
Vervolgens is ook een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Ook hieruit blijkt dat het voorstel van de BVB zeer goede resultaten geeft, goed inpasbaar is in onze landelijke omgeving en voor de inwoners en omwonenden het beste resultaat.
Driemaal een goede score, wat wil je nog meer? Chapeau voor de (technische) inbreng van de werkgroep A1 van de BVB!

Da’s mooi, realiseren dus?
Daarvoor moet nog het nodige water door de Schipbeek. Bij het haalbaarheidsonderzoek is o.a. gekeken hoe de geluidsmaatregelen zijn in te passen. Is er genoeg ruimte, past het in de omgeving, hoe kunnen we bestaande begroeiing zoveel mogelijk behouden?

Er zijn schetsen gemaakt hoe dat er uit kan zien.  Daarin zijn verschillende varianten getekend. Met die schetsen willen we in overleg met de omwonenden.

Een ander, niet onbelangrijk onderdeel is geld. Provincie Overijssel en de gemeente hebben ieder 1,2 miljoen toegezegd. Daarmee zijn er we nog niet, maar het in een belangrijk begin. We willen graag een zo groot mogelijk gebied beschermen.
Belangrijk is ook dat zowel gemeente als provincie inmiddels onderkennen dat er maatregelen nodig zijn.

Rijkswaterstaat

Naast het bovengenoemde traject zijn we ook in gesprek met Rijkswaterstaat (RWS). Allereerst willen we graag een bijdrage van RWS. RWS heeft al aangegeven de gronden langs de A1 die in haar bezit zijn, beschikbaar te willen stellen voor de geluidsmaatregelen.

We willen graag meer. Tot vorig jaar gaf RWS aan dat er geen wettelijke maatregelen nodig waren en dat zij daarmee ook geen budget ter beschikking had.

Sinds begin dit jaar werd duidelijk dat Rijkswaterstaat wél maatregelen moet nemen tegen geluidsoverlast. In eerste instantie was gerekend met verouderde gegevens. Daarmee is bevestigd wat de BVB al steeds aangaf: de geluidsoverlast van de A1 gaat met de verbreding fors toenemen.
Meer ruimte, meer auto’s , er kan gedurende langere tijd 130 kilometer per uur worden gereden; al met al een toename van geluid. En het RIVM meet al jaren een overschrijding van het geluidsniveau. Behalve geluid betekent het ook een toename van schadelijke stoffen via uitlaatgassen en rubberdeeltjes.

De maatregelen van Rijkswaterstaat zijn echter onvoldoende. We weten ongeveer wat deze maatregelen inhouden. Door de onderzoeken die zijn uitgevoerd, hebben we al een goed idee daarvan gekregen. De oplossingen van Rijkswaterstaat moeten ervoor zorgen dat de overlast niet meer toeneemt dan toegestaan. Terwijl wij nu juist willen dat de geluidsoverlast afneemt!
De stukjes geluidsscherm die Rijkswaterstaat voorstelt, lossen dus weinig op voor Bathmen.
Daarbij is het mogelijk dat hun oplossing het geluid onvoldoende absorbeert of zelfs weerkaatst!
Voor alle duidelijkheid: pas 27 juni weten we zeker wat Rijkswaterstaat voorstelt.

Vanuit de BVB hebben we aan Rijkswaterstaat gevraagd om het geld dat hun maatregel zou kosten te besteden aan ons plan. De gemeente en de provincie ondersteunen dat verzoek. Daarmee komt er al snel 1 tot 1,5 miljoen beschikbaar en is er in totaal 3,4 tot 3,9 miljoen euro beschikbaar. Dat schiet op!

Ten tijde van dit schrijven is nog niet duidelijk of Rijkswaterstaat dit wil. Wel wil men dit onderzoeken.

27 juni bekendmaking Tracébesluit

Komende woensdag wordt het Tracébesluit gepubliceerd. Daarin staat het definitieve ontwerp van de verbreding van de A1. Ook staat er de reactie op de ingediende zienswijzen in. Reken erop dat dit een heel pakket aan documenten is, rust goed uit, want alles door worstelen vergt nogal wat: onduidelijke taal, veel details, veel verwijzingen etc.
Rijkswaterstaat zal informatiebijeenkomsten organiseren. Voor zover wij nu weten op 9 juli in Colmschate en 5 juli Twello.

Als u bij het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend, mag u, als u daar aanleiding voor ziet, een beroep indienen bij de Raad van State. Dat moet wel tijdig gebeuren. Let goed op de data die bij de publicatie worden aangegeven.
Let wel: de geluidswerende maatregelen zoals de BVB die wil, staan niet in het Tracébesluit. We hadden graag gezien dat dat ook allemaal duidelijk zou zijn.

De werkgroep A1 gaat met hulp van deskundigen de documenten doornemen om zo goed mogelijk te onderzoeken of Rijkswaterstaat doet wat moet en of alles voldoet aan de eisen. Als u vragen heeft kunt u die mailen naar bvb@concepts.nl.

Afhankelijk van wat er in het Tracébesluit staat en de vragen die we ontvangen besluiten we hoe we u verder informeren. Volg in ieder geval voor meer informatie onze website (bvbbathmen.nl) en de Bathmense Krant. En natuurlijk ontvangen onze leden informatie via de mail. Nog niet lid van de BVB? Meld u dan snel aan via info@bvbbathmen.nl