Terugblik dorpsatelier 5 oktober 2022

Op woensdag 5 oktober jl. heeft gemeente Deventer een dorpsatelier georganiseerd over het gebiedsperspectief Bathmen. Dit dorpsatelier is onderdeel van de routekaart. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting.

In september 2022 heeft de gemeente een enquête verspreid. Er zijn bijna 2700 adressen aangeschreven. De respons was 20%. Naar aanleiding van de enquête hadden 110 mensen zich aangemeld voor het dorpsatelier. Uiteindelijk waren er circa 65 personen aanwezig. Vooral de jongeren waren ondervertegenwoordigd op het dorpsatelier.

Het doel van het dorpsatelier is het dorp betrekken bij het maken van gebiedsperspectief, het delen van de uitkomsten van de ruimtelijke analyse van onderzoeksbureau Ruimtevolk, het delen van de uitkomsten van het milieu-aspectenonderzoek en het delen van de resultaten van de enquête.

Alle onderzoeksresultaten zijn vanaf dinsdag 11 oktober ook te raadplegen via de website van de gemeente www.deventer.nl/wonenbathmen.

Een eerste conclusie was dat bij zowel de ruimtelijke analyse, het milieu-aspectenonderzoek en de enquête de locaties 1 t/m 4 het hoogst scoren.

Na het presenteren van de resultaten gingen de aanwezigen in groepen uiteen voor een verdieping op woonbehoeften. Hierbij valt te denken aan; Welke woonmilieus spreken u aan? Waar is volgens u behoefte aan (typologie, buitenruimte, collectiviteit, etc.). Zijn er op (één van) deze locaties elementen aanwezig die u aan de gemeente wil meegeven voor het gebiedsperspectief? Alle input van deze avond neemt Ruimtevolk mee in de uitwerking van het gebiedsperspectief.

Op donderdagavond 17 november vindt het tweede dorpsatelier plaats (locatie Kerk). Het dorp heeft dan wederom de gelegenheid om mee te praten over het gebiedsperspectief. Nadere informatie zal t.z.t. ook aangekondigd worden in de Bathmense Krant.

Het doel van de dorpsateliers is om in werksessies met alle betrokkenen toe te werken naar een locatiematrix (met de eerste contouren voor een voorkeur) en beeldende scenario’s/modellen voor de locatie (of een combinatie van meerdere locaties). Het resultaat is een gebiedsperspectief voor het hele dorp, zodat het daarna ter besluitvorming naar de gemeenteraad kan en de definitieve locatiekeuze(s) gemaakt kan worden.

Noteer dus allen, jong en oud, alvast 17 november in uw agenda.

 

Wilt u meer informatie? De Werkgroep Wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden via de facebookpagina Bathmen2035 en de facebookpagina van de BVB.