update geluidshinder A1

Nieuwsbrief Belangenvereniging Bathmen mei 2017.

ATTENTIE voor alle Bewoners BATHMEN:

Stand van zaken verbreding A1

Eind mei begin juni verschijnt de Milieu Effect Rapportage (MER). Dat is de volgende ambtelijke stap naar goedkeuring voor het project ‘verbreding A1 Oost’.

Dan, eind mei-begin juni, is de burger weer aan zet. Dan mogen we weer zienswijzen schrijven. Dat we dat goed kunnen hebben we bewezen bij de Spoorbogen, toen we 1400 brieven maakten.

Uw BVB is drukdoende om dit alles te faciliteren, zodat Bathmen weer in groten getale van zich kan laten horen. Daarbij hebben we alle inwoners van Bathmen en omstreken nodig.

Uw inzet wordt (hopelijk) uitbetaald in vermindering van decibellen. We houden u op de hoogte en informeren u hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen.

Wilt u meedenken: mail dan naar bvb@concepts.nl

Wilt u ons werk steunen (€ 5,– per jaar): meld u aan via bvb@concepts.nl

Verspreid deze nieuwsbrief gerust. Op zijn minst: praat er over!!

Tip: meet en registreer zelf het aantal decibellen rond uw woning: download een van de vele decibellen app’s.

Zie ook: www.bvbbathmen.nl

Eerste succes bereikt: er is beweging in de gemeenteraad van Deventer.

Gemeentebelang van Deventer heeft het initiatief genomen een motie in te dienen.
Tekst van de motie:

· Dat Rijk, provincie en de gemeente Deventer de BVB moeten steunen in het initiatief en samen met de BVB de pilot geluid Bathmen moeten realiseren;

· Dat Raadsleden actief collega statenleden en Kamerleden zouden moeten benaderen om medewerking te krijgen voor dit initiatief.

De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:

· De in het voorportaallijst (een soort verlanglijstje) opgenomen investering “Grondwal Bathmen” te prioriteren in de Voorjaarsnota;

· De naam te wijzigen in “pilot Geluidsbescherming Bathmen”;

· Overleg aan te gaan met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat voor steun en aanvullende financiering vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze motie is door alle 37 gemeenteraadsleden ondersteund: motie aangenomen.

Voor uw begrip: Vanuit een vorige gemeenteraad was in de ‘voorportaallijst’ reeds een geraamde investering voor een grondwal in Bathmen opgenomen met een investerings-ambitie van 700.000,- euro.

Inmiddels heeft de gemeente een projectleider benoemd en is er een subsidie-scan gemaakt.

Hoe is het ook al weer:

Tijdspad van RWS

2017 Publicatie Milieu effectrapportage (MER) en ontwerptracébesluit (OTB) A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid tot inspraak.

Vaststellen tracé-besluit A1 Apeldoorn – Azelo, met mogelijkheid in beroep te gaan bij de Raad van State.

2018 – 2020 Verbreding A1 naar 2×4 rijstroken tussen Twello en Deventer en naar 2×3 rijstroken tussen Deventer-Oost en Rijssen.

Wat heeft BVB gedaan:

Al véle jaren proberen we de gemeente Deventer ervan te overtuigen dat Bathmen steeds meer gebukt gaat onder het verkeerslawaai van de A1.

Wij hebben een oplossingsrichting onderzocht en beschreven. Daarom ontvingen we in 2016 de Gouden Decibel award.

Zie voor onze bijdrage voor een mogelijke oplossing:   www.A1bathmen.nl

Inmiddels zijn er dit jaar al diverse gesprekken geweest.

30 januari: gesprek met wethouder en andere gemeenteambtenaren.

4 april:   gesprek met aanwonenden van de verzorgingsplaatsen Hop/Boermark en gemeenteambtenaren, afgevaardigden van RWS en de provincie Overijssel

18 april: gesprek met raadsleden van alle fracties gemeente Deventer

28 april: kennismaking met leden van de Nederlandse Stichting Geluidhinder

3 mei: motie Gemeentebelang (en andere partijen) aangenomen.

Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel

Rijkswaterstaat houdt zich aan haar opdracht: verbreden van A1 oost. RWS doet niets wat zij wettelijk niet hoeven te doen. Dus ook geen geluidsbescherming indien het Geluidproductieplafond (een complex rekenmodel) niet overschreden wordt.

Bovenwettelijke maatregelen:

Aanpassingen die buiten de opdracht van RWS vallen, zijn bovenwettelijk en moeten worden gefinancierd door de gemeente en provincie. Daartoe heeft de provincie Overijssel een bedrag beschikbaar van 10,5 miljoen euro voor het hele Overijsselse traject.

Verzorgingsplaatsen: Een Rijkssnelweg als de A1 moet verzorgingsplaatsen hebben.

Bij meer verkeer zal het aantal verzorgingsplaatsen uitgebreid moeten worden om te voldoen aan de berekende verwachte toestroom.

Het plan is om de parkeerplaatsen Struik en Bolder uit te breiden en om daarnaast de parkeerplaatsen Hop en Boermark in te richten als sobere verzorgingsplaatsen, uitsluitend voor personenauto’s.

Het openhouden van Hop en Boermark is belangrijk in de visie van de Provincie Overijssel om de A1 in te richten als een parkway. Of te wel: de weggebruiker moet een mooie beleving van het Overijsselse landschap, tijdens dat halve uur rijden op de A1 in Overijssel!!

Het openhouden van deze verzorgingsplaatsen kost ca 1 miljoen euro.

Ook hier geldt: de weggebruiker wordt gefaciliteerd, terwijl de aanwonenden 24 uur per dag het verkeerslawaai mogen beleven.

Dt geld kan, volgens BVB, beter besteed worden aan geluidbeperkende maatregelen.

Wordt vervolgd.

Hartelijke groet,

Namens bestuur BVB

Marlies ter Horst

Secr. BVB