Wonen

Woonvisie gemeente Deventer 2108: Meer dan geWOON

BVB heeft geparticipeerd in de Woonvisie  van de gemeente Deventer. Vanuit Bathmen, maar ook omliggende dorpen, is aangegeven dat de gemeente oog moet hebben voor het wonen in dorpen.

De regels die voor wonen-in-de-stad gelden kunnen niet zo maar toegepast worden voor wonen-in-de-dorpen.

Zie voor het volledige document:     www.deventer.nl/wonen/documenten-wonen/02-2017-001975-woonvisie-2018

Uitbreiding Bathmense Enk

De tweede bijeenkomst in Braakhekke was overvol met belangstellenden. Ook vanuit de BVB volgen wij deze ontwikkelingen.

Wij hebben vragen gesteld aan de wethouder en ook antwoord gekregen

In het plan is een  indeling gemaakt van verschillende type woningen. Is in dit voorstel ook gekeken naar het onderzoek voor woningbehoefte zoals een aantal jaren geleden uitgevoerd in Bathmen. Met name of er voldoende starterswoningen zijn en of er voldoende twee onder 1 kap gebouwd worden. Antwoord: De nota van uitgangspunten wordt opgesteld voor het plan dat naar verwachting in januari 2018 voorgelegd wordt aan het college van B&W ter vaststelling.
Bij de woningtypeverdeling is gebruik gemaakt van het Woonbehoefteonderzoek van 2014, geactualiseerd op basis van de uitkomsten van de woningmarktanalyse 2017 (nov 2017).

Op welke manier wordt er invulling gegeven aan de opmerkingen over het toewijzingsbeleid. We willen daar graag over meedenken en zijn ook wel benieuwd wat er wettelijk mag. Ook vinden we het daarin van belang dat er iets op postcode wordt gedaan en niet alleen op gemeente niveau. Antwoord: Dit verzoek is bekend bij de ontwikkelaars en bij de gemeente.

Hoeveel sociale huurwoningen komen er in het plan? Dus hoeveel woningen worden er uiteindelijk door de woningbouwvereniging in gebruik genomen. Antwoord: Dit is nog niet precies bepaald  en afhankelijk van de definitieve verdeling van woningtypes.

wanneer er meer nieuws is brengen we jullie op de hoogte